Oengagemang på arbetsplatsen

CHEFSREKRYTERING - Rekrytera rätt = Lätt? Smart rekrytering: varför användning av psyko...

I dagens konkurrensutsatta miljö pågår en ständig kamp om konkurrensfördelar och framgång vilket gör att många företag tenderar att glömma de fundament som deras företag är byggda av- deras medarbetare.

Medarbetarna är en organisations viktigaste tillgång eftersom arbetskraft och talang är avgörande för företagets överlevnad och tillväxt. Som en tidigare VD för Xerox Corporation yttryckte sig:

Medarbetarengagemanget på arbetsplatsen är därför något som inte bör försummas eftersom det kan ha negativ inverkan på tankesätt och produktivitet och direkt påverkan på företagets prestation. Vi ställer oss frågan; vad händer om medarbetarnas engagemang förändras?

Kort sagt kan bristande medarbetarengagemang försvaga hela organisationsstrukturen påverka produktivitet och resultat. För att undvika detta, låt oss gå tillbaka till grunderna...

Vad är medarbetarengagemang?

Det kan definieras som en individs övergripande sinnesstämning på arbetet men det kan också påverkas av den personliga miljön. Det handlar om hur lycklig, motiverad och uppskattad en medarbetare känner sig och det inkluderar den miljö de arbetar i såsom; ömsesidigt stöd, medarbetarens engagemang, företagskultur, sociala interaktioner, anställningsförmåner etc.

När vi talar om medarbetarengagemang så identifierade Gallup (2016) tre typer av medarbetare:

Tre typer av medarbetare

Ni måste mäta nivåerna på era medarbetares engagemang för att kunna placera dem i korrekt kategori i ovanstående matris.

Det finns sju nyckelfaktorer som ligger till grund för medarbetarengagemang:

Vikten av respektive faktor kan för medarbetaren förändras över tid och medarbetarens engagemangsnivåer kommer då gradvis kommer att variera. Om en medarbetares förväntningar är uppfyllda i de flesta eller alla ovanstående faktorer finns det goda chanser för att denna person är mycket engagerad.

Vad innebär oengagerade medarbetare?

Det är självklart så att oengagerade medarbetare är motsatsen till engagerade medarbetare. Det innebär att en medarbetare istället för att känna tillhörighet kan känna sig isolerad och ouppskattad, vilket resulterar i minskad motivation och engagemang och om inget görs för att förändra situationen så ökar medbetararens vilja och behov av att söka sig bort från företaget.

Varför blir medarbetare oengagerade?

Det finns en mängd anledningar till varför och som tidigare nämnts kommer dessa att skilja sig åt mellan medarbetarna vilket kan göra det svårt att hantera det bristande engagemanget. Det finns emellertid återkommande ämnen som sticker ut:

  • Brist på tydlighet, syfte och möjligheter
  • Brist på erkännande och belöning
  • Dålig ledning och ledarskap
  • Dålig kommunikation och samarbete

Vilka blir konsekvenserna med oengagerade medarbetare?

Bristande engagemang kan ha en stark inverkan på medarbetarna och framför allt på organisationer. Minskad motivation, isolering, låg moral och brist på engagemang är tecken på att era medarbetare kanske inte känner sig som bäst i den miljö de verkar i. Även om det kan vara en fas, borde ni ta det på allvar och grundligt undersöka orsakerna, eftersom oengagerade medarbetare tenderar att vara negativa, mindre produktiva, mindre motståndskraftiga och antagligen tillslut väljer att lämna organisationen.


Du kanske inte tror att det är så farligt om en av dina medarbetare är oengagerade men det kan få större inverkan om personen är ett ankare och en motivator i sitt team. Problemet kan snabbt växa och oengagerade medarbetare kan påverka sina teammedlemmar. Det skulle ta dig mer tid och kraft att återfå engagemanget i ett oengagerat team.

Hur kan ni förebygga oengagemang?

Först och främst är det viktigaste steget att mäta nuvarande nivåer av engagemang inom er organisation. En medarbetarengagemangsundersökning som ThomasEngage, som gör att ni kan fastställa nivåer av engagemang inom organisationen, skulle ge er den insikt ni behöver för att skapa en handlingsplan mot olika förbättringsområden.

Att regelbundet se över löner och förmånsprogram är också viktigt, för att fastställa att de är attraktiva och utvecklas med medarbetarnas förväntningar.

Individuella samtal är också ett bra sätt för att få feedback från medarbetarna. Detta ger medarbetarna möjlighet att berätta hur de känner, vad de tycker och vad som skulle kunna förändras för att göra deras upplevelse bättre. enklare och bättre.

Lämnar medarbetare företag eller chefer?

Cheferna har också en viktig roll för att säkerställa att teamets arbetsmiljö är positiv och tillfredsställande och att åsikter, problem och önskningar ventileras för att medvetandegöra ledningen så att de kan agera. 

I Gallups senaste undersökning konstateras att 87% av arbetstagarna inte är engagerade i sitt arbete. Vi kan också se i Perkboxs studie (2018) " Tackling the UK’s disengagement problem ", där 2000 arbetstagare i hela Storbritannien har undersökts, där anser 23% av medarbetarna anser att deras ledningsgrupp bidrar till en negativ miljö.

Det är upp till företaget att ge medarbetare en attraktiv och engagerande miljö att arbeta i, men det är också ledarens ansvar att effektivt hantera sitt team och skapa förtroende med rak och ärlig kommunikation.

Kommunikation är nyckeln, eftersom det är grundläggande för att skapa relationer, så att teammedlemmarna arbetar mot samma mål och upprätthåller positivitet och produktivitet.

Hur kan organisationer veta om deras medarbetare är engagerade eller ej om de inte kommunicerar? Hur kan medarbetarengagemanget förbättras om de inte kommunicerar?Kom ihåg att chefer kan få en stark inverkan på medarbetarna. Som tidigare nämnts kan oengagemanget växa och oengagerade chefer kan ha ett stort inflytande på hela teamets engagemangsnivåer. Att hantera och leda människor är inte alltid något du är född med, så det är viktigt att era chefer kontinuerligt tränas för att säkerställa att medarbetarna känner stöd och uppskattning.

Medarbetarengagemang är inte något som byggs över en natt eller är något som kan upphöra från en dag till en annan. Lyckligtvis finns det många sätt att mäta, förbättra och kontrollera engagemangsnivåerna i er organisation och med tanke på att ju tidigare ni börjar mäta och gör eventuella förändringar, desto mer effektiva och hållbara kommer förbättringar att bli.

Om du vill veta mer om hur Thomas kan hjälpa er att fastställa engagemangsnivåerna i er organisation, fyll i formuläret nedan.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.