Beteende

Att nå resultatBehålla elever

Har ni krävande elever som slösar bort sin potential? Förmågan att framgångsrikt hantera krävande beteende och främja positivt beteende är en viktig färdighet för alla lärare. Att etablera och upprätthålla goda beteenden skapar bästa möjliga förutsättningar för lärande och ger eleverna möjlighet till en framgångsrik framtid.

Hantera olika beteendemönster

Hur eleverna agerar i utbildningssalen har en enorm inverkan på utbildningsresultaten. Utmanande beteende som pågår okontrollerat kan leda till dåliga betyg de för elever som orsakar störningar och dessutom negativt påverka resten av klassen. Att hantera olika beteendemönster handlar om att minska negativa beteenden och uppmuntra positiva beteenden vilket varje elev den bästa möjligheten att lära sig.

Hantera krävande individer

Krävande elever är oftast oengagerade, kanske genom tristess eller okoncentration och de visar det genom dåliga beteenden. Detta i sin tur innebär att deras inlärning blir lidande. Att hjälpa dem att komma tillbaka på rätt spår (med hjälp av strategier för att anpassa sitt beteende), att få dem att få tillbaka intresset för sina studier och få dem att må bra igen, är inte en lätt uppgift, men det är en mycket viktig funktion. En elev kan behöva lite extra stöd för att uppnå sin fulla potential och det är möjligt att förändra några av de mest krävande studenterna, med verklig och betydande inverkan på deras självkännedom och prestation.

Att förstå hur en elev tenderar att bete sig, deras nivåer av emotionell intelligens och deras mentala styrka kan hjälpa till att identifiera orsakerna till frustration och dåligt beteende. Detta möjliggör för både läraren och eleven att effektivt hantera de underliggande faktorerna.

Att främja positivt beteende och göra det möjligt för eleverna att vara mer självmedvetna och förstå orsakerna bakom deras beteende, kan ge dem möjlighet att hantera och ändra sitt eget beteende, så att de kan lösa eventuella problem själva.

 

Hantera positivt beteende

Engagerade elever vill lära sig, de är stolta över sitt arbete och strävar efter att utveckla och lyckas. Detta visar sig normalt i positiva beteenden inklusive nyfikenhet, intresse, bra uppmärksamhet och passion i inlärningsmiljön. Sådana positiva beteenden tjänar ett viktigt syfte eftersom de ökar en elevs nivåer av framgång och personlig tillfredsställelse.

Elever som förstår sig själva kommer sannolikt att prestera bättre och vara mer engagerade. Troligtvis kommer de att ha större förtroende eftersom de har en bättre förståelse för sina styrkor och vad som motiverar dem, öka deras självförtroende och fokus. Genom att hjälpa individer att förstå sina styrkor ger dem verktyg för att ta ett större ansvar för sin prestation. Detta i sin tur ger motivation, beslutsamhet och självförtroende för att övervinna sina utmaningar och vara stolta över sina prestationer.

Ömsesidig förståelse

Lärare som har förståelse för deras elevers beteendemässiga drag är bättre rustade för att effektivt styra deras lärande.

Lärarna har möjlighet att överväga på vilket sätt deras budskap levereras till olika elever i syfte att skapa en positiv och inkluderande inlärningsmiljö.

 

Likaså elever som har en inblick i sitt eget beteende kan använda detta för att styra sin inställning både i klassrummet och vid självständigt lärande.

I slutändan, att främja självkännedom och en förståelse för hur beteenden uppfattas av olika personer bidrar till en positiv, engagerande och givande inlärningsmiljö. Ofta kan denna insikt användas för att entusiasmera även de mest krävande eleverna.