Successionsplanering

Se fler... (losingar)Talent management

Om en av era nyckelpersoner sa upp sig i morgon, skulle ni vara väl förberedda då? Vi arbetar med lösningar för att identifiera och utveckla talanger på alla nivåer i organisationen, vilket låter er vara steget före och på så vis skapa konkurrensfördelar.

Varför behöver ni vara förberedda?

Föreställ er att en av era bästa chefer säger upp sig i morgon. Vad är omfattningen av det kompetensgap det skulle innebära och vilka konsekvenser skulle detta få på prestationen för andra medarbetare och team? Hur lång tid skulle det ta att rekrytera någon ny för rollen? För att inte tala om den tid det tar för att få igång den nya personen, när tjänsten väl är tillsatt. Det kan kräva att andra nyckelpersoner behöver ändra fokus och ta mer ansvar i mellantiden. Effekten en uppsägning kan ha på resultaten inom en större organisation, är enorm och mycket kostsam.

Så hur kan ni bli mer förberedda? Ni måste införliva en successionsplan i er övergripande strategi men detta bör omfatta mycket mer än att bara förbereda sig för möjliga uppsägningar och identifiera potentiella efterträdare.

Successionsplanering omfattar:

 • Identifiera högpresterande medarbetare med potential att ta på sig mer ansvar
 • Att kunna ge riktade utvecklingsmöjligheter för dem som har potential att ta ledande roller
 • Stöd för ledarskap för att hjälpa till att utveckla dessa framtida ledare
 • Att fatta bättre rekryterings- och befordranbeslut baserat på information om medarbetarna
 • Minskad personalomsättning och förbättrat engagemang och tillfredsställelse
 • Möta medarbetarnas förväntningar med utvecklingsstöd 
 • Minska rekryteringtid och kostnader
 • Planering för uppsägningar och framtida kompetensbrister - att förbereda verksamheten för vad som kan förutsägas om framtiden

Er successionsplan ser till att ni ständigt utvecklar era befintliga medarbetare, vilket garanterar att ni har en "pool" av talanger redo som väntar på avancemang och befordran till allt mer utmanande roller när de uppstår. Detta kräver att man utvecklar medarbetarna på alla nivåer i organisationen, inte bara de i toppen.

Det finns många saker som ni kan börja med direkt:

 • Rekrytera kandidater vars vision och mål är i linje med organisationens
 • Fostra ledarskapsvärderingar inom företagskulturen 
 • Belöna ledare och högpresterande så att de känner sig uppskattade
 • Utveckla individer i sin nästa roll innan de verkligen är redo
 • Utarbeta en tydlig strategi för successionsprocessen
 • Överväga om man ska ha en eller två "back-up" anställda som när som, skulle kunna uppfylla nyckelroller i organisationen 

Successionsplanering handlar om mer än att bara identifiera framtida ledare - noggrann planering krävs och en process bör genomföras.

 1. Börja med att identifiera de områden och roller som är strategiska för organisationens framgång, exempelvis ledningsgruppen
 2. Därefter de områden som kan vara av strategisk betydelse för framtida framgångar, till exempel: finns det yttre faktorer såsom teknisk utveckling som kan påverka företaget?
 3. Identifiera kompetens, kunskap och erfarenhet som krävs och ta reda på om ni har några nuvarande anställda som redan kan ha kompetens inom dessa nya områden
 4. Identifiera utbildningsresurser som kan bidra till att utveckla den kompetens som krävs
 5. Analysera era anställda för att identifiera era högpresterande
 6. Identifiera också de som visar drivkraft, passion och potential att utvecklas i organisationen
 7. Analysera era anställda och ta reda på vad som motiverar dem, hur man håller dem engagerade, vilken typ av ledarstil de föredrar och anpassa därefter er ledarstil för att tillgodose dessa önskemål
 8. Och där har ni det! Ni kommer nu att vara på väg att ha identifierat talanger i hela organisationen, som ni kan rekrytera från när luckor uppstår.

Detta bör vara en pågående process för att säkerställa att ni ständigt har talanger till förfogande. Er talangstrategi kommer också att hjälpa er att hålla era medarbetare engagerade, för anställda är motiverade när de kan se möjligheter till tillväxt och utveckling.

Hör av er till oss så berättar vi mer!