Performance Management

Retention (behålla)Förändringsarbete

När 80% av ledningens tid fokuseras på dåliga resultat, borde en effektiv verksamhetsstyrningsstrategi vara högprioriterat för att kunna att maximera den organisatoriska framgången. Varje chef är ansvarig för att maximera sina medarbetares potential, öka deras engagemang och arbeta med dem för att utvärdera, planera, övervaka, underhålla och granska deras prestationer så att de når sina mål.

Ett företag är bara så bra som deras medarbetare är, att se till att medarbetarna konsekvent presterar efter bästa förmåga är avgörande om ni vill ligga steget före konkurrenterna.

 

En gedigen struktur för prestationsbedömning är nyckeln för att se till att ni inte får några oväntade överraskningar när det kommer till medarbetarnas prestation. 

Vad är prestationsbedömning och varför är det viktigt?

Engagerade och motiverade medarbetare förstår deras bidrag till de övergripande målen för verksamheten, oavsett vad deras ansvarsområde eller roll är. Att genomföra regelbundna utvecklingssamtal som fastställer individens mål i linje med företagets övergripande mål, garanterar att varje medarbetare förstår den roll de spelar för organisationens framgång.

Att se till att varje medarbetare tar del i regelbundna utvecklingssamtal med sin närmaste chef för att diskutera och granska deras resultat mot överenskomna mål, möjliggör också för de högre cheferna att följa och övervaka medarbetarnas totala prestation. Man vill inte att det ska dyka upp några överraskningar i slutet av året.

Maximera värdet av utvecklingssamtalet

Som chef har man troligen en klar bild av kvaliteten på medarbetarnas arbetsprestationer men förstår man verkligen hur de fungerar och hur man får ut det bästa av dem? Genom att identifiera beteende och emotionella preferenser hos en medarbetare, ges en objektiv grund för att hjälpa en chef att förstå dem, liksom att hjälpa den anställde att förstå sig själv.

Vi ger er och era team verktyg för att få en djupare förståelse för hur de agerar, hur de vill kommunicera, deras styrkor och begränsningar och deras drivkrafter. Denna information öppnar kommunikationsvägarna under utvecklingssamtal kring vad som går bra, vad skulle kunna förbättras samt eventuella utbildningsbehov.

Genom att förstå ursprunget till deras utmaningar och hur de tenderar att agera, kan hjälpa medarbetaren att övervinna dem. 

Ökad självkännedom ger ofta en person verktyg för att göra omedelbara förändringar i sitt beteende och strategier och handlingsplaner kan implementeras för att lätta på trycket runt svårare utvecklingsområden.

 

Helheten med 360-återkoppling

Utvecklingssamtal och utvärderingar måste baseras på mer än relationer och vad chefen anser om medarbetarens prestation. 360-återkoppling kan hjälpa chefer och medarbetare att identifiera styrkor och utvecklingsområden utifrån kollegornas uppfattning. Detta öppnar upp för nya samtal och ger medarbetaren en inblick i hur deras prestation och beteende uppfattas av andra. Återkopplingen kan användas som utgångspunkt för att fastställa utvecklingsmål som kan utvärderas efter sex till 12 månader. Vår 360-analys ger en objektiv ram för att identifiera brister i resultat, att utveckla självkännedom och skapar förståelse hur man kan förbättra den personliga effektiviteten.

Se långsiktigt

Bedömningsverktyg och analyser är en viktig del av verksamhetsstyrningen men måste användas som en del av ett bredare program för medarbetarutveckling. Utvecklingssamtal är bara början - när utvecklingsområden har identifierats, är det viktigt att lämplig utbildning och uppföljning erbjuds. Genom att se till att ni maximerar medarbetarnas potential och på ett effektivt sätt skapar förutsättningar för framgångsrika medarbetare, framtidssäkrar ni verksamheten.

Vilka mallar arbetar ni efter i era individutvecklande samtal? Kontakta oss så berättar vi mer.