Ordförståelsetester

Rekryterings-tester/analyser360°-analyser

Ett verbalt slutledningstest är en typ av kapacitetstest som man kan bli ombedd att fylla i när man söker jobb. Verbal slutledning är en kognitiv förmåga och handlar om uppfattning, användning, organisering och tillämpning av kunskap genom språk.

Ordförståelsetest mäter förmågan att dra slutsatser från verbal- och språkbaserad information. Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) mäter detta med hjälp av de två deltesten Slutledningsförmåga och Ordförståelse. I varje deltest ombeds man att snabbt och noggrant slutföra korta, enkla uppgifter.

Ett exempel på ett ordförståelsetest kan vara en uppgift där testpersonen ska läsa en text och svara på huruvida de tror att en mening är "sann", "falsk" eller ange "kan ej svara/otillräcklig information". Endast information skriven i textmassan bör användas för att svara på var och en av uttalandena, så det korrekta svaret väljs baserat på förståelse och analys av den lästa texten. Ordförståelsetest skiljer sig från grundläggande förståelsetester som enbart baseras på "sanna" eller "falska svar.

Om man ombeds att genomföra ett ordförståelsetest på ett språk som inte är modersmålet, oavsett individens kunskaper i det aktuella språket, är det viktigt att kontrollera om testet är tillgängligt på ditt modersmål.