Talent Management

Strategisk bemanningsplanleggingEffektive team

Talenter er blant virksomhetens viktigste ressurser. En god strategi for å tiltrekke og utvikle talenter vil skape flere engasjerte ansatte, forbedre prestasjonsnivået og ha stor innvirkning på din virksomhet generelt. Våre systemer integreres enkelt i deres egne systemer og bidrar til verdiskapning og forutsetninger for å nå dine mål - på kort og lang sikt.

Med stadig økende hastighet på teknologisk og annen utvikling i verden, dertil økede krav til omstilling i virksomheter og med stor konkurranse om de beste talentene, er det åpenbart at alle virksomheter trenger gode strategier for å tiltrekke og ta vare på sine ansatte - kalt talent management. Rekruttering av nye og ta vare på de beste ansatte har aldri vært mer utfordrende. Samtidig er hjelpemidlene for dette - gjennom forskning og utvikling - flere og enklere tilgjenglig enn noen gang.

Studier viser at virksomheter som har en god strategi for talent management er 31% mer effektive i å skape engasjement balnt sine medarbeidere og har kun 1% turnover blant sine beste ansatte. 

(Deloitte)

Har du innsikt i hvilken kompetanse din virksomhet trenger for å implementere deres strategi og nå deres mål? Kan du vise hvordan din avdeling bidrar til virksomhetens samlede økonomiske prestasjon gjennom riktig plasserte og effektivt ledede ansatte? 

En viktig ting  å innse er hvordan en virksomhet klassifiserer ‘talent’ og at dette kan være unikt for deres organisasjon. Dette gjelder spesielt når det understøtter utvikling av et spesifikt strategisk område. Enten man forsøker å utvikle de eksisterende ansatte eller tiltrekke seg nye talenter, må det defineres ‘hva som er godt nok’ i din virksomhets kontekst og kartlegge de ansatte i en matrise av prestasjon og potensial. Denne prosessen gir et klart bilde av dine talenter, og potensielle mangler burde sette fokus på de mest lovende kandidatene. 

Hvordan bygge et godt Talent Management program?

Nøkkelen til suksess er å justere dine mål for programmet slik at de matcher målene til virksomheten. Dette gir deg et forsprang på dine konkurrenter, gjør deg bedre forberedt på å konkurrere i arbeidsmarkedet og byr på nye muligheter dersom talenter dukker opp eller situasjonen krever det. Avstemming av mål for TM-programmet betyr også at du gir  ansatte karrieremuligheter som motiverer til innsats og egenutvikling av sin kompetanse.

Kunnskap om hva virksomheten virkelig trenger for å lykkes er det første steget i å tiltrekke (og beholde) de mest talentfulle medarbeiderne. En god bemanningsstrategi fokuserer ikke kun på nye ansatte, men også en ansatt gjennom forskjellige faser, inkludert opplæring eller omplassering av eksisterende ressurser for å fylle behov i organisasjonen uten å pådra seg store kostnader til nyrekruttering. 

Noen viktige komponentene i din bemanningsstrategi:

  • Tilpasning til forretningsstrategi
  • Rekruttering
  • Læring og utvikling
  • Prestasjonsledelse
  • Belønning og anerkjennelse
  • Prestasjon innen virksomheten
  • Bemanningsplanlegging

Når målene og strategisk retning av din virksomhet er klar, er det naturlig å se på hvilke kompetanser og ekspertise som kreves for å drive virksomheten fremover. Det naturlige er da å identifisere talentene du har i din virksomhet og lage en benchmark. Vi anbefaler vi å kartlegge de ansatte (People Analytics) slik at du kan få oversikt over forskjellige kompetanser og ressurser, styrker, 'hard- og soft skills', samt opplæring som trengs for hver person. 

Denne kartleggingen (People Analytics) gir informasjonen du trenger for virkelig å kjenne ressursene i din organisasjon. Hva motiverer hver enkelt? Hvordan liker de å arbeide? Hva er deres styrker og svakheter? Hvordan kommuniserer de? Å være i stand til å svare på denne type spørsmål gir ledere blant annet mulighet til å tilpasse sine ambisjoner,  sin lederstil og vite hvem som er tilgjenglig for å deligere prosjekter og dermed bruke organisasjonens resuurser optimalt. Ved å delegere oppgaver til en kompetent ansatt forteller lederen at han har tro på den ansatte. Dermed motiveres den ansatte i sin rolle, produktiviteten øker og engasjementet vil øke, og virksomheter som helhet drar på denne måten nytte av generelt mer produktive ansatte, som igjen gjør det mer sannsynlig å ha fremgang og positiv utvikling. 

Informasjonen fra kartleggingen vil også gi grunnlag for å vurdere hva som trengs på tvers av virksomheten, og fremtidig rekruttering kan bli påvirket av de eventuelle kompetansemanglene som oppdages. 

En hensiktsmessig strategi for utvikling av talenter kan bidra til gjennomføring av omstillingsprosesser, og være grunnlaget for opplæring og utvikling. Implementering av en ny plan for Talent Management kan virke drivende på endringer, så planlegging av denne prosessen krever omtanke for å hvilke konsekvenser den medbringer og identifisering av eventuelle hindringer som må hensyntas. For å få maksimal effekt ut av din investering i talenter, må dine ledere være motiverte og ha full innsikt i de nye verktøyene og prossesene, slik at opplæringen og utviklingen hensyntar de forretningsmessige forhold som skal styrkes. Vi anbefaler derfor alltid involvering av linjeledelse og toppledelse når HR-strategier utarbeides og verktøy tas i bruk. 

En ‘one size fits all’- innstilling til utvikling av talenter vil neppe lede til suksess. Det er viktig å behandle alle dine ansatte som unike individer og forstå deres spesifikke behov. Våre løsninger vil hjelpe deg å utvikle og implementere en strategi som understøtter de forretningsmessige mål din virksomhet har.