Har ledere med høy emosjonell intelligens mer engasjerte medarbeidere?

De 6 trekkene til fremtidige ledere (og andre...Hva er Potensialet i medarbeidere og hvordan...

Ansattes engasjement er en kritisk driver for å oppnå suksess i organisasjoner. Studier viser at virksomheter der ansatte har høyt arbeidsengasjement (se definisjon) i sitt arbeid, har inntil 40 % lavere turnover, 18% høyere produktivitet og opptil dobbel så høy inntjening [Engage for Success]. Ledere er ansvarlige for utvikling og vedlikehold av ansattes engasjement i organisasjonen og er derfor en nøkkelindikator på om en leder lykkes i sitt lederskap. En leder som i tillegg lykkes med å utvikle medarbeidere som selv tar ansvar i denne prosessen, vil skape helter i egen organisasjon!

Ansatte er høyt engasjerte når de tenker og føler positivt om sitt arbeide, menneskene de arbeider med og virksomheten de er ansatt i. Positive tanker og følelser leder til positiv atferd og positive resultater for virksomheten.
Dr. Mark Slaski, Senior Psychologist og med-gründer av WorkplaceBuzz
 

Ledere har betydelig påvirkning på ansattes engasjement i arbeidet. Dette kan måles i relasjonene til de ansatte, rollen de fyller og den anerkjennelsen/ belønningen de får. Lederens personlige trekk (både personlighet og atferd) og hvordan disse virker på medarbeidere er avgjørende faktorer. 

Har emosjonelt intelligente ledere mer engasjerte medarbeidere?

En studie gjennomført av Dr. Mark Slaski, ser på emosjonell intelligens hos 10 toppledere i veldrevne virksomheter innen golf og fritid, og sammenhengen med arbeidsengasjementet til 534 ansatte. Et viktig element å poengtere er at hver av topplederne var ansvarlig for selvstyrte enheter, med direkte rapporterende mellomledere, avdelinger og ansatte. På denne måten virket atferden assosiert med emosjonell intelligens (EI) hos den enkelte toppleder direkte på miljøet og kulturen i virksomheten. Deres EI antas dermed å påvirke mer enn deres direkte rapporterende mellomledere, og således gjennomsyre hele virksomheten.

Ledere setter standarden for de anattes engasjemnt på arbeidsplassen.

Forbes

Resultater viser at ledere med høyere emosjonell oppfatningsevne (evne til å oppfatte og forståegne og andres følelser) leder team med større grad av Voice (faktor for måling av anerkjennelse av idéer og meninger) og Togetherness (faktor for måling av tilhørighet, samarbeid, støtte og tillit) på jobb. Dette tyder på at dersom lederen evner å oppfatte underliggende emosjonelle reaksjoner og tilpasse sin atferd/stil for å motivere sitt team, vil bedre være i stand til å utvikle tillit og samarbeid - som igjen gjøre det enklere for medarbeidere å uttrykke sine idéer og føle at de blir satt pris på. 

15 fasetter av emosjonell intelligens målt med TEIQue (the Trait Emotional Intelligence Questionnaire), utviklet av K.V Petrides, PhD ved London Psychometric Laboratory, UCL*

Når ledere evner å styre sine følelser (fasett for måling av følelsesmessige mestring) gir ansatte respons på mer tydelig oppfattelse av sine mål og mening i sitt arbeid. Dette innebærer at ledere som bevarer roen og forblir fattet, i større grad evner å kommunisere tydelig når de formidler mål og delegerer oppgaver - og har tillit til medarbeideres evne til å utføre sitt arbeid autonomisk. 

Ledere med fokus på det positive og mulighetsperspektiver selv i kritiske situasjoner (høyere score på fasett optimisme) hadde ansatte med høyere grad av vekst, utvikling og glede i sitt arbeid. Dersom ledere i større grad fokuserer på å se muligheter, selv i stressede situasjoner, vil de også bedre kunne forstå hvordan teamet deres kan bidra til suksess gjennom å finne deres styrker, fordele utfordringer og utvikle muligheter. 


7 faktorer som kartlegger engasjement på arbeidsplassen, utviklet av Dr. Mark Slaski for Engage

Ledere som forstår og evner å håndtere egne og andres følelser, har mer engasjerte ansatte. Dette gjør det særlig nyttig å kartlegge sin egen emosjonell intelligens. Dette kan:

  • Forbedre interaksjon og relasjoner med andre
  • Bidra til utvikling av tillit og håndtering av konflikter
  • Gjøre det enklere å identifisere behov og talenter hos medarbeidere
  • Synliggjøre potensialet i å delegere utfordringer tilpasset individuelle styrker
  • Gi inspirasjon til personlig utvikling og ansvarligjøre den enkelte i sin rolle

Dette tatt i betraktning, trenger tilsynelatende enhver virksomhet emosjonelt intelligente ledere som anerkjenner hvilken virkning de har på sine medarbeidere og bruker dette på en positiv måte for å øke deres engasjement i arbeidet. Dette vil påviselig innvirke på virksomhetens resultater.


Sammenhengen mellom lederes emosjonelle intelligens og ansattes engasjement

Våre studier har også vist en sammenheng mellom personlighetstrekk sin betydning for godt lederskap (og lederes potensiale) og de enkelte fasetter av emosjonell intelligens som er beskrevet over. For eksempel at optimisme i sammenheng med utfordring og utvikling blant ansatte, også var assosiert med høyere nivå av Adjustment (faktor for måling av evne til å beholde roen og mestre følelser under press). I tillegg vises at emosjonell oppfatningsevne, som har sammenheng med høyere grad av Voice og Togehterness (tidligere beskrevet), også er relatert til større nysgjerrighet - med dertil åpenhet for nye idéer, metoder og tilnærmingsmåter. Dette forsterker viktigheten av å anerkjenne at spesifikke personlighetstrekk er relatert til resultatene av godt lederskap, inkludert ansattes engasjement.


6 trekk ved ledere med høyt potensiale, utviklet av Professor Adrian Furnham og Ian MacRae i the High Potential Trait Indicator (HPTI)

Å endre egne personlighetstrekk kan være svært vanskelig (om enn nødvendig?). Dog er det mulig å endre egen atferd for å oppnå ønsket effekt. Gjennom øket selvinnsikt vil ledere kunne se nødvendigheten av endret atferd og kunne øke ansattes engasjement.

Les mer om kartlegging av emosjonell intelligens (TEIQue), ansattes engasjement (Engage) og måling av lederes potensiale (HPTI).
 


Har du behov for hjelp til å kartlegge og utvikle eksepsjonelle ledere?

Våre mest erfarne konsulenter gir råd for utvikling av lederskap i din virksomhet, det være seg utvikling av eksisterende ledere eller å finne de med potensiale som fremtidige ledere.  Send oss forespørsel om en gratis og uforpliktende kartlegging av potensialet i et samarbeid og hvordan vi kan hjelpe deg å skape bedre resultatere i din virksomhet. 

I mellomtiden kan du se denne videoen av en av verdens mest anerkjente psykologer på dette feltet, professor Adrian Furnham, der han forklarer hva HPTI (the High Potential Trait Indicator) er og hvordan verktøyet kan kartlegge ledere med potensiale i din organisasjon.


*The Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) ble utviklet, og oppdateres løpende, av K. V. Petrides, PhD ved London Psychometric Laboratory, nå med base i UCL.  Det er en av verdens best dokumenterte psykometriske verktøy. For mer informasjon om den vitenskapelige utviklingen av TEIQue, gå til www.psychometriclab.com.