PPA Education

PPAPPA Sport

På bare 8 minutter gir Person Profil Analyse (PPA) innsikt i hvordan studenter opptrer og tilpasser sin atferd i forskjellige situasjoner. Hva er deres sterke sider og hvilke områder trenger utvikling? Hvordan kommuniserer de og hva motiverer dem?

IntroduksjonForskning

Kartlegger: Atferd
Type: Ipsativ psykometrisk kartlegging
Tid: 8 minutter

Thomas Person Profil (PPA) gir innsikt i unge menneskers atferd. Kartleggingen gir unik innsikt i sammenhengen mellom utdannelse og yrkesliv gjennom å belyse sterke sider. Dette kan være nyttig informasjon knyttet til arbeidsform i studier og valg av videre studier og yrke.

PPA rapporten gir omfattende informasjon om den unges sterke sider, hva som motiverer og demotiverer og hvordan atferd tilpasses dagens situasjon og risko for frustrasjoner.

Bruk Thomas PPA til å:

  • Øke selvinnsikt og selvfølelse
  • Hjelpe med yrkesvalg
  • Forbedre kommunikasjonsferdigheter
  • Forbedre holdninger og evne til hensiktmessig tilpasning av atferd
  • Gi bedre ramme for måloppnåelse

Vil du se det i praksis?  Larbert High School testimonial.

Utviklet av: Thomas M. Hendrickson

Utviklet v.1:  1958

 

Bakgrunn og teori:

På slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet utviklet Dr. Thomas Hendrickson første versjon av et verktøy basert på blant annet DISC teorien til William Moulton Marston. Dette verktøyet har fått navnet Thomas Person Profil Analyse (PPA) og er tilpasset bruk i arbeidssituasjoner i alle typer virksomheter.

Marstons originale teori sa at handling basert på følelser er et individs biososiale respons til støttende eller fiendtlige sosiale miljøer. Disse handlingene avgjør hvordan individet interagerer med miljøet. Det var teoretisert at måten individet interagerer i miljøer tar fire grunnleggende retninger: Tendenser til dominering, innflytelse, stødighet og tilpasning. Marston publiserte boken «Emotions of Normal People» i 1928, som beskrev teorien hans om menneskelig bevissthet i detalj. Det sies at han i noen grad var påvirket av samtidens mer kjente Carl Jung.

PPA kartlegger om personer ser på egen foretrukken atferd i arbeidssituasjoner som de oppfatter som fordelaktige eller utfordrende, om deres reaksjonsmønstre er aktive eller passive; og dermed klassifiserer individets adferdspreferanser i form av fire domener: Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Tilpasningsevne (Dominance, Influence, Steadiness, Compliance).

Format:

Thomas PPA er en kartlegging med tvungne svar som bruker en ipsativ refereringsmetode  - et individs svarmønstre er sammenlignet med dem selv heller enn scorene til en referanse-/normgruppe. Besvarelser gjøres ved å velge et adjektiv som beskriver deres atferd mest og det minst.

For å gjennomføre en PPA må man velge to adjektiv fra en rekke med fire, «mest lik» og minst lik» egen atferd. Besvarelsen skjer i 24 trinn, som gir 48 valg fra totalt 96 beskrivende ord/uttrykk.

PPA er tilgjengelig via internett. Thomas International har også utviklet PPA+, et format som er egnet for unge mennesker eller kandidater som snakker norsk flytende, men ikke har det som sitt morsspråk.

Reliabilitet og validitet:

Thomas PPA har gjennomgått grundig vitenskapelig testing for å verifisere dens reliabilitet og validitet som et arbeidspsykologisk kartleggingsverktøy. PPA er registrert hos British Psychological Society  (BPS) etter vurdering mot kriteriene som er satt av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists' Associations

Thomas International gjennomfører løpende psykometrisk forksning på PPA i samarbeid med Psychometrics Centre ved Cambridge University. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Vil du se det i praksis?  Larbert High School testimonial.