ENGAGE Education

ENGAGEENGAGE Sport

Thomas ENGAGE viser hvordan man kan øke engasjementet blant elever og lærere på skolen, og på denne måten enklere kunne arbeide med forbedringer.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegger: Engasjement i organisasjonen
Type: Kartlegging - spørreskjema
Tid: 5 minutter

Thomas ENGAGE er en web-basert kartlegging av organisasjoners Arbeidsengasjement og viser hvordan du kan dra nytte av virkelig engasjerte medarbeidere.  

Engage_Screen_800W.jpg

Verktøyet er praktisk og løsningsorientert, presenterer utfordrende ideer og kritiske spørsmål som vil være nødvendig for å oppnå langsiktig og varig engasjement. Større engasjement i skolen gir en bedre opplevelse av læringssistuasjonen både for elever og ansatte, og tilrettelegger for høyere prestasjoner. 

Thomas ENGAGE viser:​

  • Sterke og sårbare områder
  • Sammenlignbare nivåer av engasjement mellom avdelinger på skolen
  • Muligheter for benchmark med andre virksomheter
  • Grad av tilfredshet i organisasjonen
  • Lederstiler som forekommer i organisasjonen
  • Effektfulle og varige forbedringer i virksomheten

Se eksempel?  Buckinghamshire Business First testimonial.

Test forfatter: Mark Slaski

Utviklet: 2009

Bakgrunn og teori:

Thomas ENGAGE (opprinnelig «the Work Engagement Questionnaire») ble utviklet av mark Slaski ved Universitetet i Hertfordshire i 2009. Slaski baserte sin forskning på teoriene om den psykososiale utviklingen av Arbeidsengasjement og at engasjement er en positiv erfaring fra de relasjoner du har, rollen du innehar og den anerkjennelse du får på arbeidsplassen.

Thomas ENGAGE ble utviklet både gjennom kvalitative og kvantitative analyser. Fokusgrupper ble presentert for både positive og negative aspekter i offentlige og private virksomheter. Kvalitative analyser av disse fokusgruppene ledet til utviklingen av kartleggingens 28 områder.

Statistisk faktoranalyse ble gjennomført for å identifisere de underliggende syv områdene av engasjement som kartlegges;  Voice, Togetherness, Challenge, Freedom, Clarity, Recognition og Growth. (Av hensyn til opprinnelig betydning har vi beholdt de engelske betegnelser på hovedområdene. De detaljerte beskrivelser fremkommer tilpasset norske forhold).

7-faktor modellen for engasjement er av stor praktisk betydning for organisasjonspsykologer og virksomheter som vil øke sin produktivitet. Kartleggingen identifiserer styrker og sårbarheter i organisasjonen på de forskjellige nivåer, i team, avdelinger eller regioner. Dette kan brukes som grunnlag for spesifikke og målrettede tiltak for å øke engasjementet, tilfredsheten og prestasjonsnivået. 

Format:

Thomas ENGAGE inneholder 28 utsagn, hver med mulighet for gradert besvarelse på Likert skalaer (1-7, der 1 tilsvarer ‘Aldri’ og 7 ‘Alltid’). De 28 påstandene følges av to kvalitative forhåndsdefinerte spørsmål for fritekst kommentarer. Respondenter svarer også på demografiske data.

Reliabilitet og validitet:

De opprinnelige 28 spørsmål i Thomas ENGAGE ble testet ut på mer enn 2.500 personer for å gjennomføre kvantitative analyser. Forskjellige strategier for utvalg ble ivaretatt, fra passende grupper til tilfeldige utvalg. Det totale utvalg består av 65 % menn og 34 % kvinner, mellom 17 og 67 år.

Psykometriske analyser av disse dataene avslørte veldig høy grad av konsistens i WEQ28 (Cronbach's alpha = .96) og meget god begrepsvaliditet. Dette bekrefter unidimensjonaliteten av skalaen. Den strukturelle ligningsmodellen (Structural equation modelling - SEM) sikrer høy begrepsvaliditet av den ferdige modellen, med hver av variablenes  forklaring på den store variasjonen i engasjement. Innholdsanalysen med to åpne spørsmål kryssvaliderte disse resultatene.

Se eksempel?  Buckinghamshire Business First testimonial.