360 Sport

360 EducationPPA

Hvordan forsikre seg om at dine utøvere, trenere og støtteapparat raskt finner forklaring på hvorfor noen ikke presterer og samtidig holder fokus opp hos de som presterer? Feedback fra lagkamerater er virkningsfullt for å belyse manglende prestasjoner. Kartleggingen gir også informasjon om utøveres selvinnsikt og forståelse for hvordan de virker resten av laget.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegger: Kompetansegap og -rangeringer, samt effekt av utviklingstiltak
Type: Spørreskjema, skalering (Likert) og tiltaksplan

360 verktøyet er i utgangspunktet et objektivt rammeverk for å identifisere kompetansegap hos den enkelte, utvikle selvinnsikt og skape et miljø for konstruktive og ærlige tilbakemeldinger. Kartleggingen gir raskt utøvere, trenere, ledere og støtteapparat svar på om sin egen oppfatning av atferd og prestasjoner stemmer overens med andres oppfatning.

360_Sample.jpg

360 kan hjelpe med å:

  • Avdekke underliggende problemer i team som påvirker prestasjonene
  • Avdekker steke og svake sider ved coachingen
  • Bedre kommunikasjonen for i teamet, mellom utøver og trenere
  • Identifisere områder som bør utvikles

Er du interessert i å prøve hvordan Thomas 360 kan bidra til utvikling i din organisasjon, ta kontakt med oss.

Se eksempel?  Siemens testimonial.

Utviklet av: Sarah Hamilton-Gill

Når: 2012

 

Bakgrunn og historie:

Thomas 360 er utviklet i et samarbeid mellom Sarah Hamilton-Gill og Thomas International i 2012.  Gjennom 15 år hadde Sarah da bygget opp erfaringer med papirbaserte 360-verktøy. Dette er idag et web-basert og fleksibelt verktøy for effektiv innsamling av feedback.

Thomas 360 gir deg tilbakemelding på hvordan dine omgivelser opplever din atferd og kompetanse i et helhetlig ”360 graders” perspektiv. Dermed avdekkes andres opplevelser og du slipper å basere dine oppfatninger på egne antagelser.

Den feedback som samles inn kan om ønskelig håndteres anonymt, og suppleres av direkte råd fra respondenter som fritekst. Du kan selv velge kartleggingsområder som er hensiktmessig for din virksomhet gjennom valg fra et stort antall ferdige maler, endre på de eksisterende malene eller lage dine egne kartleggingsområder tilpasset din egen virksomhet.

Format:

Thomas 360

Du kan starte med en mal eller et kompetanseområde for å designe et rammeverk for din 360. Respondenter gir feedback på sin egen opplevelser av en persons atferd eller prestasjon på hvert kompetanseområde på en Likert-skala fra 1-7 (1 er laveste vurdering og 7 høyeste).
Seksjonen med vurdering av kompetanseområder etterfølges av muligheten for å skrive egne kommentarer i fritekst. Rapporten gir oversikt over scorene fra alle respondentene i tillegg til å belyse områder der det er forskjell mellom rangeringene fra deltagerne. Dette presenteres grafisk i rapporten og gir enkelt og greit oversikt over resultatet av kartleggingen. Som en tilleggsfunksjon kan du sette opp kartleggingen slik at respondenter rangerer viktigheten av kompetanseområdene for virksomheten.


Thomas 360 Elite

Thomas international har lang erfaring med 360-verktøy og prosesser knyttet til bruk. Vi kan sette opp prosjekter der våre konsulenter har ansvar for utvikling av en tilpasset kartlegging for din virksomhet sammen med deg, eller vi kan stå som ekstern leverandør av hele kartleggingen fra A til Å. Utarbeidelse av de relevante områder for kartlegging gjennomføres som workshops.
For mer avanserte kartlegginger anbefaler vi å bruke vårt testsenter til gjennomføringen. I spesielt oppsatte kartlegginger kan andre vurderingskriterier settes, for eksempel : Respondentene rangerer de individuelle prestasjonene på hver kompetanse på skalaer du har valgt og basert på din organisasjons behov, hyppigheten av observasjoner (aldri - alltid), prestasjoner (oppfyller ikke - overgår forventning) eller utviklingsbehov (behov for støtte - behov for utvikling).

I slike spesielt oppsatte kartlegginger finnes også mulighet for at respondentene kan skrive inn kommentarer i fritekst til hver enkelt påstand i kartleggingen - i tillegg til sine generelle kommentarer.

Rapporter gir scorer fra alle respondentene i tillegg til å trekke frem områder der det er forskjell mellom rangeringer fra deltagerne. Dette representeres grafisk i rapporten og vil gi indikasjoner på om respondenten kan ha misforstått påstander i sine vurderinger.

Se ekspempel?  Siemens testimonial.