ThomasEngage - Sport

ThomasEngage - EducationMuokattava360

ThomasEngagen avulla voitte saada selville henkilöstön, valmentajien ja urheilijoiden sitoutumistason ja tunnistaa mahdollisesti tarvittavat parannustoimenpiteet.

YleistäTieteellinen pohja

Arvioit: Henkilöstön sitoutumista
Tyyppi: Kysely
Kesto: 5 minuuttia

 

ThomasEngage on nettipohjainen tutkimus, joka arvioi sitoutumistasoa ja auttaa teitä hyödyntämään todella sitoutuneen henkilöstön ja ryhmän jäsenten panosta.

Engage_Screen_800W.jpg

 

Raportin suositukset ja niiden pohjata käydyt keskustelut edesauttavat pitkäaikaisen ja kestävän sitoutumistason syntymistä. Korkeampi sitoutumistaso johtaa yleisesti parempaan kokemukseen sekä valmentajatiimissä että urheilijoiden parissa ja auttaa heitä hyödyntämään potentiaaliaan tehokkaasti.

 

Käytä ThomasEngagea tunnistaaksesi:

  • Vahvat ja haavoittuvat osa-alueesi
  • Vertaillaksesi sitoutumisen tasoa toisiin ryhmiin/alueisiin omassa organisaatiossasi
  • Benchmark toisiin urheilujärjestöihin
  • Organisaation johtamistyyli
  • Tehokas ja kestävä muutos organisaation tuloksen parantamiseksi 

Huomaa: ThomasEngage ei ole käytettävissä suomen kielellä. Napsauta tästä nähdäksesi, millä eri kielillä menetelmämme ovat käytettävissäsi.

Menetelmämme ovat käytettävissä 56 eri kielellä ja teemme työtä yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että päivitämme arviointimenetelmiemme käytettävyyttä jatkuvasti. Saadaksesi lisätietoa keskustele Thomas- konsultin kanssa teidän tarpeista.

Haluatko tietää, millaisia kokemuksia eräällä asiakkaalla on ThomasEngagen hyödyntämisestä? Lue lisää Buckinghamshire Business First 

Testin kehittäjä: Mark Slaski
Vuosi: 2009

Tausta ja teoria:

ThomasEngagen (alun perin Work Engagement Questionnaire) on kehittänyt Mark Slaski, University of Hertfordshire, ja se lanseerattiin 2009. Slaski perustaa tutkimuksensa ja kehitystyönsä psykososiaalisiin teorioihin henkilöstön sitoutumisesta – sitoutuminen on myönteinen kokemus ja seurausta työyhteisön ihmissuhteista ja henkilön tekemästä tehtäväroolista sekä palkitsemisesta, jota hän saa työpaikalla.

ThomasEngagen kehittämisessä käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Aluksi kohderyhmät jaettiin julkisen ja yksityisen sektorin ryhmiin työn myönteisten ja kielteisten näkökohtien mukaan. Näiden ryhmien laadullinen analyysi toteutettiin ja laadittiin 28 –väittämän kysely.

Tilastollisen faktorianalyysin pohjalta tunnistettiin seitsemän sitoutumisen keskeistä osa-aluetta, joita kyselyllä mitataan: Voice, Togetherness, Challenge, Freedom, Clarity, Recognition ja Growth.

Sitoutuneisuuden seitsemän osa-alueen mallista on käytännön hyötyä työpsykologeille ja organisaatioille, jotka voivat maksimoida myönteiset tulokset, koska menetelmä tunnistaa organisaatiotason, ryhmän, osaston tai alueen vahvuudet ja heikkoudet. Tämä puolestaan vaikuttaa kohdennettuihin toimiin, joilla tavoitellaan työhyvinvoinnin ja työpanoksen lisäämistä.

Muoto:

ThomasEngage kysely koostuu 28 väittämästä. Vastaajat arvioivat Likert- asteikolla 1-7, kuinka usein he kokevat väittämän kuvaaman asian (1= "ei koskaan" ja 7 = "aina"). 28 kysymyksen jälkeen on kaksi avointa kysymystä. Vastaajia pyydetään täyttämään taustatietonsa kyselyn lopussa.

Reliabiliteetti ja validiteetti:

Alkuperäinen ThomasEngage –kysely toteutettiin yli 2500 henkilölle ja näin saatiin pohja määrällisille analyyseille. Prosessissa käytettiin useita erilaisia valintakriteereitä mm. mukavuus- ja satunnaisotantaa. Kokonaisotannasta 65% oli miehiä ja 34% naisia ja ikäjakauma oli 17 - 67 vuotta.

Tietojen psykometrinen analyysi osoitti erittäin korkea sisäistä johdonmukaisuutta WEQ28 (Cronbachin alpha = 0,96) ja todella hyvää rakennevaliditeettia, mikä vahvistaa yksiulotteisen asteikon. SEM (Structural aquation modelling) antoi lopulliselle mallille korkean rakennevaliditeetin, jolloin jokainen muuttuja pystyi selittämään suuren osan sitoutumisen muuttujista. Kahden avoimen kysymyksen sisältöjen analyysitulokset validoivat nämä tulokset.

Huomaa: ThomasEngage ei ole käytettävissä suomen kielellä. Napsauta tästä nähdäksesi, millä eri kielillä menetelmämme ovat käytettävissäsi.

Menetelmämme ovat käytettävissä 56 eri kielellä ja teemme työtä yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että päivitämme arviointimenetelmiemme käytettävyyttä jatkuvasti. Saadaksesi lisätietoa keskustele Thomas- konsultin kanssa teidän tarpeista.

Haluatko tietää, millaisia kokemuksia eräällä asiakkaalla on ThomasEngagen hyödyntämisestä? Lue lisää Buckinghamshire Business First