AOP Sport

AOP VzděláníTEIQue

Za pouhých 8 minut poskytne Analýza osobního profilu (AOP) přesný náhled na chování sportovců i trenérů. Toto hodnocení odpoví na otázky jako: Jaké jsou jejich silné stránky a nedostatky? Jakým způsobem komunikují? Jsou iniciativní? Co je motivuje?

PřehledVěda

Co se hodnotí: Chování
Typ: Ipsativní psychometrické hodnocení
Čas: 8 minut

AOP poskytuje přesný náhled na chování lidí v jejich pracovním prostředí. Díky zprávě AOP získá hodnocený jedinec větší sebejistotu, což ovlivní jeho vztah (i chování) k ostatním lidem. To mu významně pomůže zlepšovat svou výkonnost - ať se jedná o sportovce, trenéra nebo sportovního činitele.

Zpráva AOP obsahuje zevrubné informace o silných stránkách, obavách, motivátorech a přínosu pro tým. Naznačí, jak se bude hodnocený chovat pod tlakem a upozorní na existující frustrace, které mohou bránit úspěchu.   

 Použitím hodnocení AOP získáte mnohem větší jistotu také při výběrových řízeních, neboť díky výběru správných lidí budete moci maximálně účinně využít prostředky do jejich dalšího zlepšování a vývoje. Zároveň zjistíte, jak posílit jejich tréninkovou/pracovní disciplínu a snížíte nebezpečí jejich odchodu.

Tento nástroj vám umožní strávit méně času na vedení a řízení lidí s nedostatečnou výkonností a více se soustředit na jedince, kteří váš tým (vaši organizaci) skutečně posunují kupředu. Vyplnit hodnocení Thomas AOP trvá jen 8 minut. Poté získáte úvodní profil, ve kterém jsou uvedeny silné stránky i nedostatky hodnoceného jedince, jeho způsob komunikace, přínos pro tým/organizaci, co jej motivuje, jeho hlavní obavy a jak se chová pod tlakem.

Po vyhotovení AOP získáte přístup k 18 dalším zprávám, které umožňují zařazovat správné typy lidí do vhodných rolí/funkcí, filtrovat obdržené životopisy, vést, řídit, trénovat a rozvíjet své lidi.

AOP se používá:

  • ke zvládání a řízení chování pod tlakem 
  • pro zlepšení komunikace v týmu nebo mezi trenérem a sportovcem 
  • k většímu soustředění na dosažení stanoveného cíle 
  • k opodstatněnějším rozhodnutím při výběrových řízeních 
  • k vypracovávání kvalitních programů dalšího rozvoje 

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu od Kent Country Cricket Club.

Autor testu: Thomas M. Hendrickson

Rok vytvoření: 1958

Základ a teorie:

Koncem padesátých let a začátkem šedesátých let minulého století rozpracoval dr. Thomas Hendrickson teorii Williama Moultona Marstona DVSO a vytvořil Analýzu osobního profilu (AOP) pro zjišťování chování lidí na pracovišti.

V původní Marstonově teorii se tvrdilo, že veškeré lidské konání vychází z emocí a je vlastně biosociální reakcí na vstřícné nebo odmítavé prostředí. Takové chování určuje, jak vlastně člověk v prostředí působí a jak s ním spolupracuje nebo nespolupracuje. Konkrétně se ve zmíněné teorii uvádělo, že reakce člověka na prostředí se projevují ve čtyřech základních směrech: jedná se o sklon k dominanci, ovlivňování, podřízenosti a ochotě přizpůsobit se. V roce 1928 vydal Marston svou knihu 'Emoce normálních lidí', v které podrobně popsal svou teorii lidského vědomí.

Pomocí AOP se zjišťuje, zdali jedinec reagující na situace na pracovišti považuje takové prostředí za přátelské nebo odmítavé, a také zdali je jeho odezva na pracovní prostředí spíše aktivní nebo pasivní. Lidské chování se zde definuje formou sklonu ke čtyřem osobnostním rysům: Dominance, Vliv, Stálost a Ochota přizpůsobit se.  

Formát:

Thomas AOP je nástroj spočívající na nuceném výběru adjektiv, při kterém se používá ipsativní referenční metoda – to znamená, že člověk hodnotí sám sebe a neporovnává se s žádnou skupinou. Od hodnoceného se vyžaduje, aby vybral jedno adjektivum, které jej popisuje nejlépe, a jeden výraz, který jej vystihuje nejméně.

Při vyplňování AOP se vybírají dvojice charakteristických adjektiv z nabídnutých čtyřslovných skupin popisných výrazů, přičemž hodnocený jedinec vybírá z každé čtveřice jeden výraz, který jej podle jeho vlastního názoru popisuje nejlépe, a jeden výraz, který jej vystihuje nejméně. Tento postup se opakuje 24krát, což znamená, že se provede 48 výběrů z celkem 96 slov.

AOP se provádí elektronicky prostřednictvím webové stránky nebo klasickou formou tužkou na papíře. Společnost Thomas International vytvořila rovněž nástroj AOP+, který se hodí pro lidi s dovedností číst na úrovni od věku 11+ a pro kandidáty, kteří sice umí plynně anglicky, ale jejichž prvním jazykem není angličtina a do jejichž jazyka nebyl zatím dotazník přeložen..

 

Spolehlivost a platnost:

Thomas AOP byla předmětem velice přísného vědeckého testování, aby se prověřila její spolehlivost a validita jako psychologického hodnocení. Nástroj AOP byl zaregistrován Britskou psychologickou společností (BPS) poté, co byl přezkoumán podle odborných kritérií stanovených Evropskou komisí pro testy a testování, která je členem Evropské federace psychologických společností..

Společnost Thomas International pokračuje v dalších výzkumech psychometrických nástrojů vycházejícíh z AOP a v tomto směru úzce spolupracuje s Psychometrickým střediskem při Univerzitě Cambridge. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odezvu od Kent Country Cricket Club.