Genel Yetenek Değerlendirmesi

Duygusal Zeka Anketi SporGenel Yetenek Değerlendirmesi Eğitim

Genel yetenek değerlendirmesi (GIA) bir kimsenin yeni bir rol (iş) veya düzene uyum sağlaması için geçecek olan sürenin doğru tahmin edilmesini sağlar. Onların yeteneklerini ölçerek çalışanlarınızın işleriyle meşgul olmalarını ve kurumunuzun güçlü özelliklerine uygun konularla ilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Genel yetenek değerlendirmesi ayrıca size kendi başlarına karar alabilecek olan potansiyel liderleri ve problem çözmeye daha uygun olan kişileri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Genel açıklamaBilimsel temeli

Değerlendirme alanı: eğilimler ve yetenekler
Türü: normatif psikometrik değerlendirme
Süre: 50 dk

Genel yetenek değerlendirmesi, size bir kişinin yeni bir rolü (işi) kapma ya da eğitime elverişli olma potansiyelini tahmin etmenizi sağlar. Size yüksek performans gösterenler ile geleceğin liderlerini tespit etme ve onları eğiterek nasıl geliştireceğinizi anlama konusunda yardımcı olacaktır.

GIA_Samplejpg.jpg

Genel yetenek değerlendirmesi şu amaçlarla kullanılabilir:

  • Problem çözme ve uyum sağlayabilme dâhil zihinsel kapasiteyi ölçmek
  • Eğitim yoluyla nasıl gelişme sağlanacağını anlamak
  • Değişimi devam ettirecek becerilere sahip potansiyel liderleri tespit etmek
  • Bir kişinin bir sorunla yeterince baş edebilmesini sağlamak

Genel yetenek değerlendirmesinin uygulanışını görmek istiyormusunuz? Opus Enerji müşteri görüşlerini inceleyiniz.

Testi hazırlayan: Dr. Peter Dann
Yıl: 1992

Temel bilgiler ve kuramsal altyapı:

Genel Yetenek Değerlendirmesi (GIA), Plymouth Üniversitesindeki İnsan Değerlendirme Laboratuvarında Dr Peter Dann tarafından 15 yıldan uzun bir sürede geliştirilmiştir. Thomas, ürünlerine Genel yetenek değerlendirmesini 2006’da eklemiştir.

Zekâ (yetenek) sıvı halde ve kristalleşmiş bileşenlere sahip olmak şeklinde tanımlanmaktadır (Horn & Cattell, 1966):

  • Pratik zeka ( saf işlem yapma hızı): soyut kavramlar, genellemeler ve mantıksal ilişkileri düzenlemeyi içeren temel entelektüel süreçlerdir. (Carroll, 1993). Bu zeka türü; yeni sorunları çözmek, yeni durumlarda mantığı kullanmak ve davranış örüntülerini belirlemek için kullanılır
  • Kristal zeka ( öğrenilmiş etkenler): sözel, mekanik ve sayısal yetenek vb. ifade eder. Kristalleşmiş zeka, öğrenilen bilgiler ve deneyimleri kullanma yeteneğidir.

Genel yetenek değerlendirmesi, Carroll’un “g”  (genel zekâyı ifade eder- Spearman ve diğerlerinini zihinsel performansa ait genel faktörü) bilişsel yetenek bileşenleri taksonomisi/ sınıflandırması tarafından kuramsal olarak desteklenen ve tasarlanan bir zekâ değerlendirmesidir. Ancak Genel yetenek değerlendirmesi, temel bilişsel yetenekleri ( algılama hızı, sözel mantık yürütme vb) ölçmektedir ve bildirime dayalı bilgiden daha çok; pratik zekâyla ve prosedürlerin kullanımıyla ilgilenir. Bu test, IQ (zekâ puanı) değil de; bireyin eğitilebilme düzeyini değerlendirir.

Genel yetenek değerlendirmesi,  bireyin bilgiyi işleme hızı ile yeni beceriler öğrenebilme ve geliştirebilme yeteneğini ele alır. Bu değerlendirme işe alma, iş yerinde çalışmaya devamı sağlama, geliştirme, yönetim, eğitim ihtiyaçlarını belirleme, kariyer rehberliği, süreklilik planlaması ve kıyaslamalı değerlendirme gibi çeşitli amaçlarla yapılır.

Genel yetenek değerlendirmesi, ilk olarak Britanya Ordusu Askere alma Birimi (BARB) olarak bilinen Silahlı Kuvvetlerin bilişsel yeteneklerini ve eğitilebilme düzeylerini ölçmek için geliştirilmiştir. Genel yetenek değerlendirmesi, geliştirilmeye devam ederken Birey Değerlendirme Laboratuvarı, test maddelerinin son derece fazla sayıda olduğu ve aynı testin farklı ama eşdeğer biçimlerinin otomatik olarak üretildiği madde oluşturma işlemine ve araştırmalara öncülük etmek için bilgisayar teknolojisinin potansiyelini kullanmıştır. (Irvine, Dann & Anderson, 1990). Kâğıt bazlı sürümüyle birlikte Genel yetenek değerlendirmesi BARB ile aynı kuramsal ilkeler ve kaynaklardan yararlanılarak geliştirilmiştir. Thomas Uluslararası, bu değerlendirmenin kâğıt bazlı sürümünü 1993’te Genel yetenek değerlendirmesini ise 2006’da ürünlerine eklemiştir.

Biçim ve içerik:

Genel Yetenek Değerlendirmesi (GIA), basit bilişsel yeteneklerin ( düşünme, dil, karar verme, öğrenme ve hafıza gibi süreçlere bağlı olan yetenekler vs) çevrimiçi 5 test ile ölçüldüğü bir araçtır.

Bu 5 testten her birinde belli bir türden görev vardır ve her bir testeki tüm sorular eşit zorluktadır. Bir kişinin puanı verdiği cevapların doğruluğuna ve hızına göre belirlenir. Daha sonra bu puanlar, bir örneklem grubuyla (norm grubu) kıyaslanarak puanların daha yüksek, daha düşük veya bu örneklem grubuyla uyumlu olup olmadığına bakılır.

Genel puan, “eğitilebilme” düzeyini ölçmesine karşın bu 5 testten her biri aşağıda belirtilen belli bir bilişsel işlevi ölçmektedir:

Görsel Algılama Hızı: Bu test, yazılı materyaller, sayılar ve diyagramlardaki yanlışlıkları algılamayı, ilgisiz bilgileri göz ardı edebilme yeteneğini, benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme yeteneğini ve hataları kontrol etmeyi ölçer. Ayrıca anlamsal şifreleme ve karşılaştırma hızını da ölçer.

Mantık Yürütme: TBu test sonuç çıkarabilme, verilen bilgilerden hareketle mantık yürütebilme ve doğru çıkarımlarda bulunabilme yeteneğini ölçer. Ayrıca bu test bir kişinin kısa süreli belleğinde bilgi saklayabilme ve sorunları çözebilme yeteneğini de ölçer.

Numerik Hız ve Doğruluk: Bu test, sayıları değiştirmeye ve temel sayısal mantık yürütmeye dayanan bir testtir. Bir kişinin niceliksel kavramlarla rahat bir şekilde çalışabilme derecesini ölçer.

Boyutsal Yönelim: Bu test nesneleri zihinde canlandırabilme ve değiştirebilme yeteneğini ölçer. Mekanik mantık yürütme testleriyle ilişkilidir ve bir kişinin şekilleri karşılaştırmak için zihinde canlandırma becerilerini kullanabilme yeteneğini değerlendirir. Görselleştirme becerisinin görevleri anlamak ve yapmak için gerekli olduğu ortamlarda çalışabilme yeteneğiyle ilişkilidir.

Kelime Anlamı: Bu test kelime bilgisi ve hazinesini değerlendirir. Farklı türdeki çok sayıda sözcüğün anlaşılmasını ve benzer veya zıt anlamlı sözcükleri tanıyabilme yeteneğini ölçer. Yazılı ve sözlü yönergelerin açıkça anlaşılmasının gerekli olduğu ortamlarda çalışabilme yeteneğini değerlendirir.

Geçerlilik ve güvenilirlik:

Genel yetenek değerlendirmesi anketi geçerlilik ve güvenilirliğini belirlemek için sıkı bilimsel testlerden geçirilmiştir.  Çeşitli araştırmalar, bu anketin tutarlı ve geçerli bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Bu anket, Avrupa Psikolog Dernekler Federasyonu’nun bir parçası olan Avrupa Testler ve Ölçümler Heyetinin belirlediği teknik ölçütleri karşıladıktan sonra Britanya Psikoloji Derneğinden (BPS) onay almıştır.

Genel yetenek değerlendirmesinin uygulanışını görmek istiyormusunuz? Opus Enerji müşteri görüşlerini inceleyiniz