360 Derece Geri bildirim

Sözel mantıkPsikometri

360 derece geri bildirim nedir ve performans analizinde nasıl bir rol oynar? Kurumlar bünyesinde kullanılan 360 derece analizler performans yönetimi sürecine çok büyük katkı sağlamaktadır.

Genel açıklama360 geri bildirim örnekleri

360 derece değerlendirme, müdürünüz, iş arkadaşlarınız, ast çalışanlarınız ve hatta müşterileriniz gibi birlikte çalıştığınız kişileri kapsayan ayrıntılı bir geri bildirimdir. 360 anketi performans yönetim sürecinin temelidir ve çalışma ortamında pek çok yönden kapsamlı bir geri bildirim sağlar. Thomas International 360 çalışanın kıymetini takdir etme sürecini yönetmeniz için size kullanıcı dostu bir sistem sağlar ve size birey, grup ve takım raporları sunarak çalışanlarınızı daha iyi tanımanıza yardımcı olur.

Süreç

Birey öncelikle anketi doldurur ve aynı anket sonrasında müdürü, eş düzeydeki çalışma arkadaşları, takımı ve müşterileriyle paylaşılır. Anonim sonuçlar, cevaplayan kişilerin ait oldukları gruba göre düzenlenir ve görüntülenir. Teste tabi tutulan kişi, öz değerlendirmesi ile diğerlerinin değerlendirmelerini kıyaslayarak performans boşluklarını belirler, öz farkındalığı, özgüveni, motivasyonu gelişir ve kişisel verimliliğini nasıl artırması gerektiğini daha iyi anlar.

360 derece geri bildirimin tanımı

360 derece geri bildirim bireyin sadece müdürünün değil; işiyle ilgili farklı bakış açılarına sahip pek çok kişinin yapılandırılmış dönütünü aldığı bir süreçtir. Bu da bireye kendini nasıl algıladığı ile başkalarının onu nasıl algıladığını kıyaslama şansı veren kapsamlı bir analizdir.

360 derece değerlendirme nedir?

360 derece değerlendirme, bireyin yetkinliklerini ve davranışlarını,  o kişinin çalıştığı pozisyonun temel gereklilikleri ile kıyaslanmasına odaklanır. Yetkinlikler kurumun temel değerlerine göre sıralanır ve işin geleceği, işe bağlılık, iş arkadaşlarını güçlendirme, karar alma ve mükemmeliyetçilik gibi öznel durumlara odaklanır.

360 derece değerlendirme sırasında geri bildirim farklı perspektiflerden elde edildiği ve gizlilik esasına göre yapıldığı için normalde paylaşılmayan bazı yeni bilgiler de bu sayede elde edilir. Bu yöntemde müdürler/yöneticiler zamandan tasarruf ederek stresi de azaltmış olurlar. Bu sayede bireyin geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili oldukça kaliteli ve amacına uygun bir geri bildirim elde edilir. Kurum bünyesindeki takım içi ilişkiler ve performans, süregelen bir yansımanın ve kurumun hedefleriyle örtüşen iyileştirmelerin beslendiği bu kültür sayesinde geliştirilir.

360 derece performans değerlendirme nedir?

360 derece performans değerlendirme 360 derece geri bildirimle birleşerek performans analizini oluşturur. Performans değerlendirmenin amacı bireyin kendi performansını belgeleyip değerlendirerek bir kişisel gelişim planı (PDP) yaratmasıdır. Bu plan bireyin gelişimine odaklanmak üzere tasarlanır ve bu plan hazırlanırken 360 derece performans değerlendirme sırasında ortaya çıkan maddelerden faydalanılır. Sağlam ve yapılandırılmış bir 360 derece geri bildirim süreci ortaya koymak çok önemlidir. Ancak bu tür bir değerlendirme ile kurum içindeki güven duygusu korunur.

360 derece geri bildirim örneklerine göz atmak bu tür dönüt başvurularını anlayabilmek için iyi bir yöntemdir. Bu anketler birey hakkında hedeflenen bilgiyi elde etmenizi sağlar. Bu bilgi personelin iş yerindeki performansının ve de takım içi kişisel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olarak kurumdaki genel performansı da yükseltir.

Bu geri bildirimde katılımcıların verdiği hem sayısal (nicel) hem de yazılı (niteliksel) geri bildirimler birleştirilir. Cevaplar bir rapora dökülür ve bu sayede personel, kendi cevapları ile diğer katılımcıların cevaplarını kıyaslama şansı elde eder. Çoğu durumda, elde edilen geri bildirim şirketin yeterlilik çerçevesine uyumlanır ve bu şekilde kurum gelişimi desteklenir.

360 Derece geri bildirim örneği

360 derece geri bildirim anketleri, bireyin iş yerinde ortaya koyduğu gözlemlenebilir ve davranışsal örnekleri ölçmek için tasarlanmıştır. Bu davranışlar yeterliliklere göre gruplanır. Bu bölümde 360 derece ankette karşımıza çıkabilecek bazı örnek içerikleri keşfedeceğiz.

Sayısal geri bildirim verileri, bireyin performansını davranışsal cümlelerle değerlendirmeyi hedefler. Aşağıda bu tür anketlerde ne tür cümlelerle karşılaşabileceğinizi göreceksiniz:

Lütfen bu kişinin aşağıdaki davranışlar söz konusu olduğunda sergilediği tavrı değerlendirin:

  • Zor durumlar ortaya çıktığında personelin kendi çözümlerini bulmasını teşvik eder
  • Takım arkadaşları üzerinde iş yükü ve baskı konusunda farkındalık yaratır

Niteliksel/serbest cevaplar genellikle aşağıda sıralanan sorulardan seçilir:

  • Bu katılımcının ortaya koyduğu iki güçlü yön nedir ve iş yerinde bu yönlerini nasıl gözlemlediniz?
  • Bu kişinin iş yerinde neyi/hangi işi BAŞLATMASINI  istersiniz?

Bazı anketlerde ise ankete konu olan kişinin pozisyonuna dair yeterliliklerini diğer katılımcıların ne kadar önemli gördüklerine dair sorular sorulur.  Bu tür sorular genelde yeterlilik değerlendirme bölümünde yer alır.

360 derece geri bildirim cevap örnekleri

Bu bölümde 360 derece geri bildirim anketlerinden derlenmiş cevap örnekleri göreceksiniz.

Sayısal (nicel) geri bildirim, bireyin performansının Likert ölçeğine göre derecelendirilmesi üzerine kuruludur. Bu ölçek 1 ile 7 arasındadır ve 1 “nadiren” (düşük) anlamına gelirken, 7 “her zaman” (yüksek) demektir. Bu değerlendirmeler kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir. Katılımcıdan ve ankete diğer cevap verenlerden gelen cevaplar birleştirilerek, geri bildirim raporuna dökülür. Sayısal bilgiler grafik formatında sunulur ve bu grafikte iş yerindeki her davranışsal yeterliliğin birey tarafından ne kadar iyi ortaya koyulduğuna dair algı farkları gösterilir. Grafik yeterlilik alanlarıyla ilgili ortalama puana odaklıdır. Bu puan, katılımcı ile ilgili en yüksek ve en düşük puanlanan cümleleri ve verilen cevapların detayını içerir.

Bireysel cevaplar anlaşılmasın diye tüm cevaplar gruplanır böylece cevaplar anonim ve gizli kalır. 360 derece geri bildirimde büyük ölçüde dürüstlük sağlanabilmesinin sebebi de işte budur.

Serbest metin soruları katılımcının belirli davranışları ve iş yerindeki önemli yeterlilikleri nasıl ortaya koyduğuna dair daha da derin bilgiler sağlar. Bu cevaplar nicel bilgilerle paralel olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu şekilde bireyin ne tür bir gelişime ihtiyacı olduğu belirlenir. Bu konu 360 derece performans değerlendirme aşamasında müzakere edilir ve bu doğrultuda hedeflenen gelişim planı hazırlanır.

The competency ranking section displays differences in the respondents’ perceptions of what the participant's role focus should be. Significant differences in these perceptions are normally highlighted within the report for discussion at the 360 review.

Yeterlilik derecelendirme bölümü kişinin pozisyonuyla ilgili odak noktasının ne olması gerektiğine dair diğer katılımcıların algı farklılıklarını ortaya koyar. Bu algılar arasındaki önemli farklar, sonrasında 360 derece değerlendirmede tartışılmak üzere raporda detaylıca gösterilir.

Bireysel 360 derece geri bildirim, takımın diğer üyeleriyle birlikte grup raporlarıyla derlenir. Bu sayede genel eğilim anlaşılır ve kollektif gelişimsel ihtiyaçlar saptanır. 360 derece geri bildirim süreci her yıl tekrarlanırsa karşılaştırmalı sonuçlar elde edilebilir ve hedeflenen gelişim konusunda hızlı yol alınır.

360 derece geri bildirimin belki de en önemli aşaması raporun değerlendirilmesidir. Yapılandırılmış bir 360 derece değerlendirme şablonu geri bildirimin etkili olmasına ve sürecin her çalışan için istikrarlı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

360 derece değerlendirmeye katılan kişiye yapılan geri bildirim, kendi performansını çok daha iyi anlamasını ve gelecekteki gelişim planına etkin bir şekilde odaklanmasını sağlar. Bu performans değerlendirmeye, İnsan Kaynakları/Eğitim-Gelişim birimi de katkı sağlar.

360 derece performans değerlendirme şablonu  

Performans değerlendirme sürecinin, adayın kendi geri bildirim raporunu gözden geçirmesi ve bu bağlamda bir iç görü elde edebilmesi için, etkin şekilde yapılandırılmış olması gereklidir. 360 derece değerlendirmeyi tamamlarken, önemli kilit unsurlar müzakere sürecinde mutlaka ele alınmalıdır.

  • Süreci hazırlama – Anketi yönetecek kişi ortamı hazırlayarak, geri bildirimin odak noktasını belirlemelidir. Anketin amacını olumlu bir dille anlatmalıdır. Anketle ilgili sorumluluklarını ifade etmeli ve gizliliğin esas olduğunu belirterek bu geri bildirim ve değerlendirme sürecinin sonuçlarının nasıl kullanacağına dair bilgi vermelidir. Süreç her iş alanı için, sonuçların ne yönde kullanılacağına bağlı olarak kendine has özellikler taşır.
  • Rapor yorumlama – Anketi yöneten kişi adaya raporun farklı bölümleriyle ilgili rehberlik yapmalıdır; içeriği anlamasına, eğilimleri ve gelişimsel odak noktalarını tanımlamasına destek olmalıdır.
  • Gelişim planı – Anketi yöneten kişi adayın gelecekteki iş yaşantısına dair belirli gelişimsel hedeflerin olduğu kendi kişisel gelişim planını (PDP) yapması doğrultusunda yardımcı olmalıdır.

360 derece geri bildirim şablonu

360 derece geri bildirim adayın ve diğer katılımcıların çeşitli bölümlerde verdiği cevapların derlendiği bir rapor şeklinde hazırlanır. Bu rapor genellikle 360 derece performans değerlendirme aşamasında müzakere edilir.

Bu değerlendirmenin amacı, adayın kişisel gelişim planını (PDP) hazırlanmasıdır. Bu planda aday, değerlendirme sonuçlarını kullanarak gelişimsel hedeflerini tasarlar. Bu hedefler anketle ölçülmüş yeterliliklerle ve kurumun beklentileriyle kıyaslanarak belirlenmelidir. Geri bildirim sonuçları “Akıllı Hedefler” yöntemi gibi bazı teknikler kullanılarak gelişim planına dönüştürülür.