Studie- och karriärrådgivning

Behålla eleverRekrytering och utveckling

Effektiv studie- och karriärrådgivning innebär så mycket mer än att bara titta på hårda färdigheter och ämneskunskaper. Elever som förstår sina beteendemässiga styrkor kommer att arbeta med tillförsikt mot sina resultat. Så hur kan ni ge opartiska råd till eleverna, så de fattar medvetna val mot de mål som är rätt för dem?

Studieval

Det är viktigt att varje enskild elev väljer rätt inriktning för dem men hur kan de identifiera vad som är mest lämpat för deras potential? Oavsett beslut om utbildningsinriktning, ämnesval, vidareutbildning eller anställning är det ingen överraskning att vissa elever kan bli överväldigade. Så vad kan ni göra för att stödja dem att fatta välgrundade beslut?

Att hjälpa elever att identifiera och förstå sina styrkor hjälper dem att fatta välgrundade beslut vid val av ämnen, kurser och framtid. 

 

Vad är de bra på? Vilka ämnen passar bäst dessa styrkor? Att ge eleverna insikt om deras beteendemässiga karaktärsdrag ger dem verktyg för att kunna svara på frågor som dessa.

Med kunskap om sig själv kan eleverna välja den inlärningsmiljö som passar dem bäst. Hur kan de lära sig? Skulle de vara bäst lämpade för en studiemiljö med mycket självstudier, eller skulle de fungera bättre med fler lärarledda timmar? Eleverna kommer vara bättre rustade att svara på dessa kritiska frågor med en djupare förståelse för hur de får ut det bästa av sig själva.

Karriärrådgivning

Ofta går traditionell karriärrådgivning ut på att skriva CV, öva intervjuteknik o.dyl men ofta tas inte en individs beteendemässiga karaktärsdrag i åtanke, vilka kan vara avgörande för att avgöra om individen är lämpad för en viss karriär.

Liksom med val av studieinriktning så kan beslut kring karriärval underlättas med insikt om beteendemässiga preferenser.

 

Elever som förstår var deras styrka ligger kommer att vara bättre rustade för att göra korrekta karriärval och agera därefter. Med kunskap om vad man är bra på och en djupare förståelse för sig själv, kommer självmedvetna elvever ha självförtroendet och motivationen att arbeta för att nå sina mål.

Att identifiera vilken karriärväg att ta, är bara början - så hur kan ni ge era elever de verktyg de behöver för att mogna och bli självsäkra så att de kommer att utmärka sig på framtida arbetsplatser? Genom att hjälpa eleverna att förstå hur de agerar och varför de agerar på det sättet gör det möjligt för dem att anpassa sitt beteende och kommunikationsstil för att passa varje situation.