Att genomföra analyser/tester

Vi förstår att det kan verka skrämmande att genomföra analyser/tester. Genom att få förståelse för vad som mäts, hur man gör och vad resultaten säger, kommer det att ge dig de bästa förutsättningarna för att prestera efter bästa förmåga.

Att genomföra

Person Profil Analys (PPA) är en beteendeprofil som ger en icke-kritisk beteendeanalys av en person, för att identifiera dennes styrkor.

När du genomför en ThomasPPA finns det inga rätt eller fel svar och du kan inte bli godkänd eller underkänd. Dina svar kommer att belysa dina specifika styrkor och ge meningsfull information som hjälper dig att uppfylla kraven från din omgivning.

ThomasPPA är utformad för att identifiera unika beteendemässiga egenskaper. Profilen ska fyllas i enskilt och utan avbrott. Du bör sträva efter att inte ta mer än 8 minuter för att fylla i den. Var säker på att du fyller i personprofilen när du tänker på dig i din nuvarande befattning, om du inte arbetar, så tänk på dig själv i ditt senaste jobb. Om du aldrig har arbetat, så tänk på hur du agerar hemma.

Du presenteras med uppsättningar om fyra ord. Välj det ord som MEST beskriver hur du faktiskt fungerar i arbetssituationen och det ord som MINST beskriver hur du faktiskt fungerar i arbetssituationen. Din första reaktion är oftast den mest exakta. Utifrån dina svar skapas en rapport. 

General Intelligence Assessment (ThomasGIA) är ett kapacitetstest som mäter flytande intelligens och utvecklingspotential.

Detta är ett tidsinställt test som administreras via Thomas hemsida. Det består av fem deltest som är konstruerade för att mäta flytande och kristalliserad intelligens och på så sätt ge en indikation på din troliga reaktion på utbildning och utvecklingspotential. 

ThomasGIA består av deltesterna; Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk förmåga, Ordförståelse och Spatial förmåga. Testet mäter en kombination av snabbhet och precision.

För att få fullständig information om ThomasGIA, har vi tagit fram dokumentationen "Inför genomförandet" (tillgänglig på begäran). Denna dokumentation innehåller exempelfrågor som ingår i testet och ger dig möjlighet att öva. Vi rekommenderar att kandidaterna läser igenom det här häftet innan ThomasGIA genomförs.

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) tittar på en persons förmåga att förstå och kontrollera sina egna, så väl som andras känslor. 


TEIQue

TEIQue består av 153 frågor. För varje fråga finns sju möjliga svar, från 1 = håller inte med alls till 7 = instämmer helt. TEIQue tar ca 30 minuter att genomföra.

Enligt egenskapsbaserad emotionell intelligensteori så finns det inga rätt eller fel svar, inga dåliga resultat, bara aspekter av känslor som kan eller inte kan vara, relevant för din nuvarande situation eller framtida tjänst. Du måste arbeta snabbt och intuitivt - tänk inte för länge på den exakta innebörden av respektive påstående.

Thomas360 är en kompetensbedömning, vilken ger objektiv feedback från personer i er individens närhet.


Deltagare

Som deltagare, är du föremål för en 360-enkät. Du kommer att få ett e-postmeddelande som förklarar de uppgifter du ska slutföra. Dina respondenter (de som ger feedback på din prestation) kan utses av din organisation, eller så måste du välja vem du vill ska ge feedback på din prestation. Mellan 5 och 24 respondenter ska utses och kan vara högsta chefer, linjechefer, kollegor eller i vissa fall till och med kunder. 

Respondent

Du kommer att få en e-postinbjudan om att någon har utsett dig som respondent och ges en tidsfrist för att fylla i frågeformuläret.

Frågeformuläret

Frågeformuläret består av 3 delar:
• Uttalanden som måste rankas på en skala från 1 - 7: "1- gör det inte" till "7 - gör detta en hel del".
• Kompetens att rangordna i prioritetsordning för befattningen. 
• Kvalitativa kommentarer: du kommer att bli ombedd att lämna skriftliga kommentarer kring styrkor och utvecklingsområden

Test för Selektion och Träning (ThomasTST) är ett kapacitetstest som mäter flytande intelligens och utvecklingspotential.

Detta är ett tidsinställt test som administreras av en utbildad TST-administratör. Det består av fem deltest som är konstruerade för att mäta flytande och kristalliserad intelligens och på så sätt ge en indikation på din troliga reaktion på utbildning och utvecklingspotential. 

ThomasTST består av deltesterna; Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk förmåga, Arbetsminne och Spatial förmåga. Testet mäter en kombination av snabbhet och precision.

Innan testsessionen påbörjas kommer du att få göra ett antal övningsuppgifter så att du förstår hur testet är konstruerat.

Med ThomasEngage kan ni fastställa engagemangsnivåerna i er organisation och identifiera potentiella åtgärder för att göra nödvändiga förbättringar.

När din organisation har skapat en ThomasEngage-undersökning kommer du att få en e-postinbjudan som bjuder in dig att slutföra bedömningen.

ThomasEngage består av 28 uttalanden med en skattningsskala från "Aldrig" till "Alltid" och ytterligare 2 kvalitativa frågor. Din organisation kan välja att lägga till ytterligare anpassade kvalitativa frågor till enkäten. Undersökningen tar ungefär fem minuter att slutföra och kommer att be er att överväga uttalanden som "De människor jag arbetar med lyssnar på vad jag säger".

När du har slutfört undersökningen kommer du att bli ombedd ett besvara ett antal demografiska frågor. Informationen i dessa frågor kommer inte att offentliggöras och används endast för att bidra till att skapa ThomasEngage-rapporten.