Talent management

SuccessionsplaneringTeamarbete

Talang är varje organisations viktigaste tillgång. En bra talangstrategi skapar mer engagerade medarbetare, förbättrar prestationen och har stor inverkan på yngre medarbetare. Våra lösningar hjälper er att genomföra en strategi som uppfyller era mål.

Med den ständigt ökande förändringstakten i näringslivet och när konkurrensen om att rekrytera och behålla de bästa talangerna är hög, så bör en stark talentmanagementstrategi vara av högsta prioritet för er organisation. Att rekrytera och behålla de bästa människorna på rätt plats vid rätt tidpunkt har aldrig varit mer utmanande.

Forskning har visat att organisationer med en stark talent managementstrategi är 31% mer effektiva i att engagera sina medarbetare och har endast 1% personalomsättning bland sina högpresterande.

Deloitte

Har ni verkligen förstått vad er organisation behöver för att genomföra sin strategi och uppnå sina mål? Kan ni visa hur en avdelning bidrar till företagets övergripande finansiella resultat genom rätt placerade och effektivt coachade medarbetare?

Den skicklighet det handlar om kretsar kring det faktum att vad som anses vara "talang" är unikt för varje organisation, särskilt när det direkt stöder en särskild strategisk prioritet. Oavsett om det handlar om att försöka utveckla den befintliga arbetskraften eller attrahera nya talanger, måste ni definiera vad "bra" är inom ramen för den egna organisationen och kartlägga era medarbetare utifrån prestation och potential. Denna benchmarkingprocess ger en klarare bild av era potentiella talanger och eventuella förväntade brister.

Så hur ser ni till att ni har en vinnande talangstrategi?

Nyckeln till verklig framgång är att anpassa er strategi med organisationens mål, så att ni kan vara ett steg före era konkurrenter, redo att konkurrera på marknaden, så att ni kan snabbt tar er an nya möjligheter som kan uppkomma. Målet med anpassningen innebär även att förbereda medarbetarna så att de är redo och kapabla att uppfylla dessa övergripande mål.

Att veta vad verksamheten verkligen behöver för att lyckas är det första steget för att placera (och behålla) de mest begåvade och lämpliga individerna för att kunna genomföra dessa planer. En omfattande kompetensutvecklingsstrategi fokuserar inte bara på nyrekrytering; utan är en del av hela medarbetarens livscykel, inklusive utbildning eller omfördelning av befintliga resurser, för att fylla gap utan att dra på sig för stora kostnader.

Några av de viktigaste komponenterna i er talangstrategi bör omfatta:

  • Anpassning till organisationens affärsstrategi 
  • Rekrytering
  • Lärande och utveckling
  • Verksamhetsstyrning
  • Belöning och erkännande
  • Organisationen resultat
  • Successionsplanering

När ni är klara med organisationens mål och strategiska inriktning, kommer ni att vara i stånd att börja titta på vilken expertis som krävs för att hjälpa till att driva detta framåt.

Nästa steg är att identifiera de talanger ni har i organisationen och skapa en benchmark. På Thomas rekommenderar vi att ni använder våra analysverktyg för att utforska och kartlägga den kompetens, styrkor och utvecklingsbehov som varje individ har.

Efter genomförda analyser har ni den information som krävs för att verkligen börja förstå era medarbetare. Vad motiverar varje individ? Hur föredrar de att arbeta? Vilka är deras styrkor och svagheter? Hur vill de kommunicera? Att kunna svara på dessa typer av frågor, öppnar möjligheten för chefer att kunna anpassa sig till sina medarbetares preferenser och delegera projekt som kommer att maximera varje individs styrka. Genom att tilldela uppgifter till den lämpligaste medarbetaren gör att de blir mer nöjda i sin roll, produktivitet och engagemang kommer att öka och i sin tur, kommer organisationen som helhet gynnas av lyckligare, mer produktiva medarbetare, som är mer benägna att vilja stanna och utvecklas i organisationen.

Denna information kommer också att hjälpa er att bedöma alla utvecklingsbehoven i hela verksamheten och framtida rekryteringar kan styras av de kompetensbrister som har identifierats.

En talangstrategi i linje med verksamhetens mål kan kräva ytterligare stöd för att underlätta genomförandet, såsom förändringsarbete, utbildning och utveckling. Att införa en ny talangstrategi kan kräva förändring, så noggrann planering av denna process krävs för att bedöma beredskapen för förändring, identifiera eventuella hinder och skapa en plan för att underlätta övergången. För att uppnå maximalt värde av er investering i talangstrategi, måste cheferna motiveras och vara tillräckligt kunniga i de nya verktygen och processerna, så att utbildnings- och utvecklingskrav kommer att ökas.

En "one size fits all"-strategi för er talangstrategi kommer inte att leda till framgång. Det är viktigt att värdera era medarbetare som individer och att förstå deras specifika behov. Våra lösningar hjälper er att utveckla, forma och genomföra en strategi som uppfyller organisationens mål.