ThomasTST/GIA

HPTITEIQue

ThomasTST/GIA mäter individers mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt en individ kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får man en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll. Man får också en indikation på hur väl de kommer att svara på utbildning.

ÖversiktForskning

Mäter: Kapacitet 
Typ av analys: Normativt psykometriskt test
Tidsåtgång: 40 minuter (inkl testinstruktioner)

ThomasTST/GIA ger en förutsägelse om en persons möjligheter att förstå en ny roll eller svara på utbildning. Det kommer att hjälpa er att identifiera era "high potentials" och framtida ledare och ger er verktyg för att förstå hur medarbetarna kan utvecklas med hjälp av utbildning.

GIA_Samplejpg.jpg

Använd ThomasTST/GIA för att:

  • Mäta mental kapacitet, inklusive problemlösning och anpassningsförmåga 
  • Få förståelse för hur man kan utveckla sina medarbetare genom utbildning
  • Identifiera potentiella ledare som har kompetens att driva förändring
  • Säkerställa att en medarbetare får tillräckligt med utmaning 

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har arbetat med ThomasGIA? Läs Opus Energy fallstudie.

Om ni är intresserade av mer information kring ThomasTST/GIA, fyll i nedanstående formulär och vi tar kontakt med er inom kort. 

Testkonstruktör: Dr. Peter Dann
Utgivningsår: 1992

Bakgrund och teori:

ThomasTST har utvecklats över 10 år av professor Sidney Irvine med kollegor och sin online motsvarighet, ThomasGIA, utvecklades under 15 år av Dr Peter Dann vid Human Assessment Laboratory vid universitetet i Plymouth. Thomas integrerade TST i sin verktygslåda 1993 och GIA 2006.

Intelligens har definierats som bestående av både flytande och kristallierade kompontenter. (Horn & Cattell, 1966):

  • Flytande intelligens (ren intellektuell hastighet) – grundläggande intellektuella processer som handlar om att hantera abstrakta begrepp, generaliseringar och logiska relationer (Carroll, 1993). Flytande intelligens används för att lösa nya problem, logiska slutledningar och identifiera mönster. 
  • Kristalliserad intelligens (inlärda faktorer) –verbal-, mekanisk-, numerisk förmåga etc. Kristalliserad intelligens handlar om förmågan att använda sig av inlärda kunskaper och erfarenheter.  

ThomasGIA är ett kapacitetstest som är framtaget med grund i Carroll’s klassifikation av ”g faktorn” som mäter generell kognitiv förmåga (Spearman's & others' general factor of mental performance). ThomasGIA är dock främst inriktat på att mäta flytande intelligens som bygger på hur man tar till sig ny information och inte på vilken kunskap man redan besitter. ThomasGIA bygger på väletablerade kognitiva tester som till exempel perceptuell snabbhet och verbal slutledningsförmåga. Testerna mäter inlärningsförmåga istället för IQ.

ThomasGIA frambringades för att mäta kognitiv förmåga och inlärningsförmåga hos Brittiska försvarsmakten. Testet som skapades för försvarsmakten kallades British Army Recruitment Battery (BARB). Men, när man sedan fortsatte att utveckla ThomasGIA så skapades datorgenererade frågor där många olika, men likvärdiga, formulär skapades (Irvine, Dann & Anderson, 1990). ThomasGIA och ThomasTST (papper penna version av samma test) är båda skapade utifrån samma princip och forskningsunderlag som BARB. Thomas International lanserade ThomasTST 1993 och ThomasGIA 2006.

Format:

ThomasGIA består av fem online-tester som mäter enkla kognitiva förmågor (dvs förmågor som är beroende av processer som tanke, språk, beslutsfattande, inlärning och minne).

Varje deltest består av en typ av uppgift och alla uppgifter i deltestet har samma svårighetsgrad. Resultaten baseras på hastighet och noggrannhet i svaren. Poängen jämförs sedan mot en normgrupp för att avgöra om poängen är lägre, högre eller i linje med normgruppen. 

Det generella resultatet är en indikation på individens förmåga att svara positivt och snabbt på utbildning och ny information men varje deltest mäter en specifik kognitiv funktion (se nedan):  

Perceptuell snabbhet: Deltestet mäter förmågor som att känna igen detaljer i en miljö och att hitta felaktigheter i skriftligt material. Det ger även en bedömning av förmågan att bortse från irrelevant information samt att hitta likheter och olikheter i visuella framställningar. Testet bedömer hur snabbt och korrekt kandidaten hittar rätt och fel i stora informationsflöden. Uppgiften är att uppfatta och avkoda. 

Slutledningsförmåga: Deltestet mäter förmågan att använda fakta från flera håll och med hjälp av dessa fakta dra korrekta slutsatser. Testet bedömer vidare kandidatens förmåga att bibehålla information i korttidsminnet och att lösa problem efter muntliga eller skriftliga instruktioner.

Numerisk snabbhet: Deltestet mäter den grundläggande numeriska slutledningsförmågan. Det kan därför användas som en indikation på i vilken utsträckning en kandidat känner sig bekväm med att arbeta med kvantitativa koncept. Det bedömer individens förmåga att arbeta i miljöer där grundläggande beräkningsförmåga samt uppmärksamhet och fokus krävs gällande numeriska tillämpningar.

Spatial förmåga: Detta test mäter förmågan att skapa och manipulera mentala bilder av föremål. Detta test korrelerar med tester av mekaniska resonemang och bedömer individens förmåga att använda mental visualisering kunskaper för att jämföra former. Det handlar om förmågan att arbeta i miljöer där visualiseringsfärdigheter krävs för att förstå och utföra arbetsuppgifter.

Ordförståelse: Det här testet bedömer ordkunskap och ordförråd. Den bedömer förståelsen av ett stort antal ord från olika delar och förmågan att identifiera de ord som har liknande eller motsatta betydelser. Det bedömer förmågan att arbeta i miljöer där en tydlig förståelse av skrivna eller talade instruktioner krävs.

Reliabilitet och validitet

ThomasGIA har genomgått omfattande vetenskapliga tester för att avgöra dess reliabilitet och validitet som ett psykologiskt bedömningsverktyg. Olika studier har visat att GIA ger ett konsekvent och giltigt mått på inlärningsförmåga . GIA är registrerad hos British Psychological Society (BPS) efter det granskades mot de tekniska kriterier som fastställts av European Standing Committee on Tests and Testing, vilka är en del av the European Federation of Psychologists' Associations.

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har arbetat med ThomasGIA? Läs Opus Energy fallstudie.

 

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.