ThomasEngage

TEIQueThomasEngage-Education

Med ThomasEngage kan ni fastställa engagemangsnivåerna i er organisation och identifiera potentiella åtgärder för att göra nödvändiga förbättringar.

ÖversiktForskning

Mäter: Medarbetarengagemang
Typ av verktyg: Frågeformulär
Tidsåtgång: 5 minuter

Thomas Engage är en online-undersökning som mäter organisationens medarbetarengagemang och hjälper er att nyttja fördelarna med riktigt engagerade medarbetare. Med stöd av rapportens rekommendationer kan ni åstadkomma en långsiktig, hållbar engagemangsnivå och därmed få potentiella fördelar såsom högre produktivitet, förbättrat medarbetarengagemang, högre välbefinnande och ökade intäkter och vinster.

ThomasEngage mäter medarbetarengagemang: hur människor tänker och känner för det arbete de utför, de människor de arbetar med och företaget de arbetar för. Vi identifierar olika styrkeområden och sårbarhet hos team, avdelningar eller regioner och mäter engagemangsnivån hos olika grupper så vi kan identifiera de grupper som behöver stöd. Ni kan jämföra er mot andra organisationer och använda er av våra rekommenderade åtgärder för att genomföra en hållbar förändring och utveckling.

ThomasEngage designades av Mark Slaski efter fem år av omfattande akademisk forskning kring medarbetarengagemang. Verktyget grundar sig på väletablerade vetenskapliga teorier om gruppsykologi. ThomasEngage mäter de sju viktigare drivkrafterna för medarbetarengagemang:

 1. Gehör
 2. Samhörighet
 3. Utmaning
 4. Frihet
 5. Tydlighet
 6. Erkännande
 7. Utveckling

Engage-example.jpgForskningen, vilken baseras på mer än 150 organisatoriska grupper, visar att företag som har höga nivåer av medarbetarengagemang också har betydligt högre resultat när det gäller välbefinnande, engagemang och prestation.

ThomasEngage är en strukturerad och omfattande undersökning som mäter medarbetarnas engagemang. Det resulterar i att er organisation snabbt kan se hur hög medarbetarnas moral är, förbättra kommunikationen med medarbetarna och bygga en handlingsplan mot ökat engagemang och bättre resultat på arbetsplatsen.

Använd ThomasEngage för att identifiera:

 • Styrkor och sårbarheter
 • Engagemangsnivåer hos olika grupper
 • Jämförelse mot andra organisationer
 • Organisationens välbefinnandenivå
 • Ledarstilar inom organisationen
 • Effektiv och hållbar förändring för att förbättra organisationens resultat

Se introduktionsfilm

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har arbetat med ThomasEngage? Läs Buckinghamshire Business First fallstudie.

Om ni är intresserade av att veta mer om ThomasEngage, fyll i nedanstående formulär och vi återkommer inom kort.

Testkonstruktör: Mark Slaski
Utgivningsår: 2009

 

Bakgrund och teori:

ThomasEngage (ursprungligen Work Engagement Questionnaire) har utvecklats av Mark Slaski vid University of Hertfordshire och lanserades 2009. Slaski grundar sin forskning och utveckling i den psykosociala teorin om medarbetarengagemang - att engagemang är en positiv upplevelse till följd av de relationer och den roll du har och de belöningar du får på arbetsplatsen.

Thomas Engage utvecklades genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. Fokusgrupper genomfördes med offentliga och privata organisationer om positiva och negativa aspekter av arbetet. En kvalitativ analys gjordes utifrån fokusgrupperna och en enkät med 28 påståenden skapades.

Statistiska faktoranalyser genomfördes för att identifiera de underliggande sju områden av engagemang som mäts av enkäten; Gehör, Samhörighet, Utmaning, Frihet, Tydlighet, Erkännande och Utveckling.

Sjufaktorsmodellen för engagemang är av stort praktiskt värde för arbetsplatspsykologer och organisationer som vill maximera positiva organisatoriska resultat eftersom den identifierar styrkor och svagheter i organisationen och på olika nivåer, såsom inom team, avdelning eller region. Detta i sin tur lägger grunden för specifika och riktade insatser som syftar till att öka engagemang, välbefinnande och arbetsinsats.

Format:

ThomasEngage frågeformulär består av 28 påståenden. Respondenten anger hur ofta de upplever påståendet på en 1-7 Likertskala (1= "aldrig" och 7 = "alltid"). De 28 frågorna följs av två fritextfrågor. Respondenterna blir ombedda att bekräfta flera demografiska faktorer i slutet av enkäten.

Reliabilitet och validitet:

Den ursprungliga enkäten som utgör ThomasEngage genomfördes av mer än 2500 personer för att få underlag för kvantitativa analyser. En mängd olika urvalskriterier användes, inklusive bekvämlighets- och stickprov. Det totala urvalet bestod av 65% män och 34% kvinnor, mellan 17 - 67 år.

Psykometrisk analys av datan visade mycket hög intern konsistens WEQ28 (Cronbachs alpha = 0,96) och mycket bra konstruktionsvaliditet, vilket bekräftar den endimensionella skalan. Strukturell ekvationsmodellering (SEM) angav hög konstruktionsvaliditet av den slutliga modellen, där varje utfallsvariabel kunde förklara en hög andel varians i engagemang. Resultaten av innehållsanalysen av de två öppna frågorna validerade dessa resultat.

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har arbetat med ThomasEngage? Läs mer i  Buckinghamshire Business First fallstudie.

Vi skulle gärna vilja skicka dig intressant information, exklusiva erbjudanden, utbildningsmöjligheter, produktuppdateringar och senaste nyheter.