ThomasEngage-Sport

ThomasEngage-EducationAnpassad Thomas360

Med ThomasEngage kan ni fastställa engagemangsnivåerna hos era medarbetare, utövare eller team och identifiera åtgärder för att göra nödvändiga förbättringar.

ÖversiktForskning

Mäter: Medarbetarengagemang
Typ av verktyg: Frågeformulär
Tidsåtgång: 5 minuter

Thomas Engage är en online-undersökning som mäter engagemangsnivå och hjälper er att nyttja fördelarna med riktigt engagerade medarbetare och lagmedlemmar:

Engage_Screen_800W.jpg

Högre engagemang resulterar i en generellt bättre upplevelse för både tränarteam och idrottsutövare och hjälper dem att nå sin fulla potential

Använd ThomasEngage för att:

  • Identifiera styrkor och sårbarheter
  • Göra jämförelse mot andra grupper/segment inom er organisation
  • Benchmarka mot andra idrottsföreningar
  • Identifiera ledarstil i organisationen
  • Skapa effektiv och hållbar förändring för att förbättra organisationens resultat

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt ThomasEngage? Läs Buckinghamshire Business First fallstudie

Testkonstruktör: Mark Slaski

Utgivningsår: 2009

 

Bakgrund och teori:

ThomasEngage (ursprungligen Work Engagement Questionnaire) har utvecklats av Mark Slaski vid University of Hertfordshire och lanserades 2009. Slaski grundar sin forskning och utveckling i den psykosociala teorin om medarbetarengagemang - att engagemang är en positiv upplevelse till följd av de relationer och den roll du har och de belöningar du får på arbetsplatsen.

Thomas Engage utvecklades genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. Fokusgrupper genomfördes med offentliga och privata organisationer om positiva och negativa aspekter av arbetet. En kvalitativ analys gjordes utifrån fokusgrupperna och en enkät med 28 påståenden skapades.

Statistiska faktoranalyser genomfördes för att identifiera de underliggande sju områden av engagemang som mäts av enkäten; Gehör, Samhörighet, Utmaning, Frihet, Tydlighet, Erkännande och Utveckling.

Sjufaktorsmodellen för engagemang är av stort praktiskt värde för arbetsplatspsykologer och organisationer som vill maximera positiva organisatoriska eftersom den identifierar styrkor och svagheter i organisationen och på olika nivåer, såsom inom team, avdelning eller region. Detta i sin tur lägger grunden för specifika och riktade insatser som syftar till att öka engagemang, välbefinnande och arbetsinsats.

Format:

Thomas Engage frågeformulär består av 28 påståenden. Respondenten anger hur ofta de upplever påståendet på en 1-7 Likertskala (1="aldrig" och 7 = "alltid"). De 28 frågorna följs av två fritextfrågor. Respondenterna blir ombedda att bekräfta flera demografiska faktorer i slutet av enkäten.

Reliabilitet och validitet

Den ursprungliga enkäten som utgör Thomas Engage genomfördes av mer än 2500 personer att få underlag för kvantitativa analyser. En mängd olika urvalskriterier användes, inklusive bekvämlighets- och stickprov. Det totala urvalet bestod av 65% män och 34% kvinnor, mellan 17 - 67 år.

Psykometrisk analys av datan visade mycket hög intern konsistens WEQ28 (Cronbachs alpha = 0,96) och mycket bra konstruktionsvaliditet, vilket bekräftar den endimensionella skalan. Strukturell ekvationsmodellering (SEM) angav hög konstruktionsvaliditet av den slutliga modellen, där varje utfallsvariabel kunde förklara en hög andel varians i engagemang. Resultaten av innehållsanalysen av de två öppna frågorna validerade dessa resultat.

Vill ni veta mer om hur en av våra kunder har använt ThomasEngage? Läs Buckinghamshire Business First fallstudie