Logiska tester

KapacitetstesterNumeriska tester

Logiska resonemangstester är utformade för att mäta individers förmåga att tänka på ett logiskt och strukturerat sätt. De används ofta av arbetsgivare för att utvärdera hur en arbetssökande kommer att ta sig an särskilda uppgifter eller problem inom en roll.

Ett logiskt test eller analys syftar till att mäta förmågan att tillämpa logiska resonemangsmetoder när de presenteras med problemlösningsuppgifter. Dessa uppgifter kan vara verbala, numeriska eller illustrerade. Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA) mäter förmågan att tillämpa logiska resonemang inom fem områden: Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numeriska snabbhet, Ordförståelse och Spatial förmåga.

Vad är logik?

Ordet kommer från det grekiska ordet logos, som har översatts eller definierats som "skäl" eller "tanke". I huvudsak handlar det om förmågan att resonera eller en uppsättning allmänna principer för att skilja korrekta slutsatser (eller sanningar) från falska.

Filosofen Aristoteles sade att logik gör att vi kan lära oss vad vi inte vet och att dess slutsatser är ofrånkomliga.

Logik handlar inte om psykologiska processer kopplade till tanke, känslor eller bilder. Det handlar om påståenden i motsats till frågor eller meningar som uttrycks som önskemål, som kan vara sanna eller falska.

Logik har tre viktiga beståndsdelar:

  • Konsistens - ingen sak motsäger annan sak
  • Sundhet - man kan aldrig få en falsk slutsats från en korrekt premiss
  • Fullständighet - det finns inga sanna påståenden som inte kan styrkas genom processen

Här är ett enkelt exempel:

Om Thomas är en ledare, då Thomas är ansvarig. Thomas är en ledare. Därför är Thomas ansvarig.

Hur man genomför ett logiskt resonemangstest

Logiska resonemangstester bedömer ofta förmågan att använda information som tillhandahålls i sekvenser. Testpersonen skall identifiera underliggande regler och mönster i sekvensen för att identifiera vad som ska komma härnäst.

Resultatet av ett logiskt resonemangstest påverkas av förmågan att vara duktig på aktiv läsning och reflektion över vad som förklaras; fastställa vad ämnet är; ställa sig själv frågor om det som visas och att kunna parafrasera mer komplicerade element.

Logiska resonemangstester är vanligtvis tidsinställda och vanligt är att testet inleds med lättare frågor. Du måste också komma ihåg att det är alltid bara finns ett rätt svar. Logiska resonemangstester kan användas vid rekrytering för att förutsäga arbetsprestation. Dessa tester kan också vara numeriska (sifferbaserade), verbala (ordbaserade), eller schematiska (bildbaserade).