Zachowanie

Osiąganie wynikówRetencja

Czy masz “trudnych” uczniów lub studentów, którzy marnują własny potencjał? Umiejętność skutecznego panowania nad zachowaniem jest kluczowa dla każdego nauczyciela. “Dobre zachowanie” uczniów sprzyja skutecznemu przyswajaniu wiedzy i realizowaniu celów.

Zarządzanie zachowaniem

Zachowanie uczniów/studentów w trakcie zajęć ma ogromny wpływ na skuteczność procesów nauczania. Brak dyscypliny z którym nauczyciel nie umie sobie poradzić może spowodować stawianie niegrzecznym uczniom gorszych ocen, ale również może mieć negatywny wpływ na resztę klasy. Zarządzanie zachowaniem to, w skrócie, tworzenie w klasie optymalnych warunków do nauki dla każdego ucznia.

Uczniowie, którzy przeszkadzają

Przeszkadzający uczniowie okazują brak zainteresowania przedmiotem, który może wynikać z wielu przyczyn – nudy, zmęczenia, cech indywidualnych. Jednak, z powodu ich zachowania cierpi często cała klasa. Pomoc tym uczniom w ponownym zaangażowaniu się w proces, podniesienie ich samoświadomości i wzięcie odpowiedzialności za swoją naukę nie jest łatwe, ale jest konieczne. Taki student może potrzebować dodatkowego wsparcia, być może również w postaci zwiększenia samoświadomości lub dostosowania celów do jego możliwości.

Zrozumienie stylu zachowania każdego studenta, ich poziomu inteligencji emocjonalnej oraz potencjału przetwarzania informacji, może odkryć powody przeżywanych przez nich frustracji, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie ich zachowaniem.

Promowanie pozytywnego zachowania i budowanie u studentów samoświadomości, a także wsparcie ich w dotarciu do przyczyn ich zachowania, może mieć skutek w postaci zwiększenia ich motywacji do samodzielnego rozwiązania problemu.

Dobre zachowanie

Zaangażowani studenci/uczniowie chcą się uczyć, odczuwają dumę ze swojej pracy i dążą do rozwoju oraz sukcesów. Skutkuje to przeważnie dobrym zachowaniem – ciekawością, chęcią zdobywania informacji, uwagą i pasją. Sprzyja to stworzeniu atmosfery nauki i osiąganiu sukcesów oraz osobistej satysfakcji.

Uczniowie, którzy lepiej rozumieją siebie osiągają lepsze wyniki i są bardziej zaangażowani. Prawdopodobnie są bardziej pewni siebie, lepiej rozumieją swoje mocne strony i motywatory. Sprzyja to ich przejmowaniu odpowiedzialności za własny proces uczenia się. To z kolei skutkuje motywacją, determinacją, wiarą we własne siły oraz dumą z osiągnięć.

Obopólne zrozumienie

Nauczyciele którzy rozumieją swoich uczniów są w stanie lepiej kierować nimi w procesie przyswajania wiedzy.

Mogą również odpowiednio dostosować sposób prezentowania informacji, aby odpowiadał on różnym typom słuchaczy. Dzięki temu, atmosfera w klasie znacząco się poprawi.
 

Podobnie studenci którzy mają wgląd w zachowanie własne oraz swoich kolegów, mogą czerpać z tej wiedzy w grupie i ucząc się samodzielnie.

Dlatego, budowanie samoświadomości i zrozumienia jak różne style zachowania są postrzegane, pozytywnie wpływa na środowisko grupy, zaangażowanie i poziom zadowolenia. Często, jest to skuteczna strategia radzenia sobie z najtrudniejszymi uczniami.