Zarządzanie wynikami

RetencjaZarządzanie zmianą

Menadżerowie poświęcają średnio 80% swojego czasu osobom osiągającym słabe rezultaty. Dlatego posiadanie efektywnej strategii zarządzania wynikami jest bardzo istotnym czynnikiem dla każdej firmy, który może przesądzić o tym czy odniesie ona sukces. Każdy menadżer odpowiada za zwiększanie potencjału swoich podwładnych oraz ich zaangażowania, a także musi współpracować z nimi oceniając, planując, monitorując, utrzymując i sprawdzając ich skuteczność w kontekście osiągania założonych celów.

Firma jest tak skuteczna jak jej pracownicy, zapewnienie więc, że Twoi ludzie pracują na maksimum swoich możliwości jest kluczowe jeśli chcesz utrzymać się przed konkurencją.

Zdefiniowany plan oceny i premiowania wyników jest istotnym elementem pozwalającym uniknąć niespodzianek związanych ze skutecznością Twoich ludzi.

Czym są oceny pracownicze i dlaczego są one ważne?

Zaangażowani i zmotywowani pracownicy rozumieją wkład jaki mają w realizację celów niezależnie od swojej pozycji w organizacji. Stałe monitorowanie indywidualnej skuteczności, oraz ustalanie indywidualnych celów w kontekście celów organizacji, skutkuje zrozumieniem przez każdego pracownika z osobna jaką rolę odgrywają w budowaniu sukcesu firmy.  

Zapewniając iż każda osoba w Twojej firmie bierze udział w regularnych rozmowach rozwojowych ze swoim menadżerem liniowym i omawia swoją skuteczność w kontekście ustalonych celów organizacji, pomaga także menadżerom wyższego szczebla monitorować ogólną skuteczność pracowników. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy podsumowaniach rocznych.  

Skuteczność rozmów rozwojowych

Jako menadżer, prawdopodobnie masz jasny obraz skuteczności Twoich ludzi. Jednak, czy naprawdę wiesz co sprawia że działają efektywnie i jak spowodować by wykorzystywali swój potencjał w pełni? Identyfikacja preferencji behawioralnych i emocjonalnych każdego pracownika jest obiektywnym punktem odniesienia pomagającym menadżerom lepiej zrozumieć swoich ludzi, jak i też wspierającym pracowników w budowaniu samoświadomości.

Dajemy Tobie i Twoim ludziom narzędzia zwiększające ich zrozumienie własnych reakcji emocjonalnych, stylów komunikowania się, mocnych stron, ograniczeń i motywatorów. Informacje te otwierają kanały komunikacji podczas rozmów rozwojowych pomagając określić co idzie dobrze, co mogłoby iść lepiej, gdzie przydałoby się szkolenie albo innego rodzaju wsparcie.

Dzięki zrozumieniu źródła wyzwań jakie przed nimi stoją  i świadomości jak może na nie wpływać ich styl zachowania, pracownicy otrzymują więcej możliwości samodzielnego ich pokonania.  

Zwiększanie samoświadomości często daje osobom motywację do wprowadzenia natychmiastowych zmian, przyjęcia strategii zaradczych i planów rozwojowych, aby złagodzić presję związaną z trudnymi wyzwaniami przed jakimi stoją.

Bardziej kompletny obraz, dzięki ocenie 360 stopni

Rozmowy rozwojowe nie powinny polegać tylko na omawianiu opinii jakie ma menadżer na temat skuteczności swojego pracownika. Ocena 360 stopni może pomóc menadżerowi i pracownikowi zidentyfikować mocne strony i obszary do rozwoju, także na podstawie zdania wyrażonego przez współpracowników i inne osoby.  W ten sposób pojawiają się nowe tematy do dyskusji, a osoba otrzymuje wgląd w to, jak jej skuteczność jest postrzegana przez otoczenie. Informacje uzyskane w toku oceny mogą być wykorzystane do budowania indywidualnych planów rozwojowych, które mogą być później weryfikowane w kolejnych procesach oceny (np. po 6 lub 12 miesiącach). Ocena Thomas 360 stanowi obiektywną bazę do poszukiwania braków, budowania samoświadomości i podnoszenia efektywności.

Strategia długofalowa

Rozmowy rozwojowe  są istotnym elementem zarządzania wynikami, jednak trzeba mieć świadomość, iż są one częścią szerszego programu ukierunkowanego na rozwój ludzi w organizacji. Są jedynie początkiem – po wyodrębnieniu obszarów do rozwoju istotne jest dobranie odpowiedniego wsparcia dla osoby i dalsze monitorowanie procesu. Efektywne maksymalizowanie potencjału Twoich ludzi i inspirowanie ich do osiągania wyników jest czynnikiem, który zapewni Twojej firmie dobrą pozycję na rynku.