GIA/TST - test inteligencji płynnej

TEIQue SportGIA Education

Bateria testów TST/GIA pozwala z dużą dokładnością oszacować ile czasu badana osoba będzie potrzebować, aby przyswoić sobie umiejętności potrzebne w nowej roli. Dzięki analizie zdolności/ potencjału intelektualnego Twoich ludzi, będziesz w stanie utrzymać ich zaangażowanie w pracę, zapewniając im zadania stanowiące dla nich optymalne wyzwanie. Zastosowanie TST/GIA pozwala także zidentyfikować potencjalnych liderów, osoby samodzielnie myślące i dobrze radzące sobie z metodycznym rozwiązywaniem problemów.

Opis narzędziaTeoria

Co bada: zdolności, potencjał szkoleniowy
Typ testu: normatywne narzędzie psychometryczne
Czas wypełniania: 50 minut

Thomas GIA/ TST mierzy potencjał przyswajania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, czyli siłę umysłu osoby. Bateria testów Thomas TST/ GIA pomaga wybrać kandydatów posiadających umiejętność szybkiego przyswajania nowych procedur i reagowania na zmiany, a co za tym idzie maksymalizowania swojej wydajności dla dobra firmy. Pomaga także ocenić jak skuteczne w przypadku tej osoby będzie specjalistyczne szkolenie.

GIA_Samplejpg.jpg

Zastosuj Baterię testów GIA/TST aby:

  • Mierzyć szybkość procesów poznawczych osoby, umiejętności rozwiązywania problemów i łatwości adaptacji
  • Określić podatność na szkolenie
  • Wybrać potencjalnych liderów, posiadających umiejętności do zarządzania zmianą
  • Zapewniać swoim ludziom wyzwania intelektualne dopasowane do ich potencjału

Tutaj możesz zapisać się na szkolenie certyfikujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas TST/GIA, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa? Przeczytaj case-study Opus Energy.

Autor testu: Dr. Peter Dann
Rok utworzenia: 1992

Podstawa teoretyczna:

Bateria TST została opracowana pod kierunkiem Prof. Sidneya Irvine'a, natomiast autorem jej odpowiednika administrowanego on-line – GIA – jest Dr Peter Dann z Human Assessment Laboratory (Uniwersytet w Plymouth). Firma Thomas International włączyła TST do swojej oferty w roku 1993, natomiast GIA w 2006. W Polsce Bateria TST jest dostępna od 2008 roku; bateria GIA od roku 2014.

Według teorii Raymonda Cattella (1966), inteligencję możemy podzielić na dwa komponenty:

  • Inteligencja płynna (czysta szybkość intelektualna) – podstawowe procesy intelektualne związane z myśleniem abstrakcyjnym, umiejętnością generalizacji oraz wyciąganiem logicznych wniosków (Carroll, 1993). Z inteligencji płynnej korzystamy przy rozwiązywaniu nowych problemów, szukaniu logicznych wyjść z sytuacji i identyfikowaniu prawidłowości.  
  • Inteligencja skrystalizowana (uwarunkowana środowiskowo) –umiejętności werbalne, mechaniczne, numeryczne itd. Inteligencja skrystalizowana warunkuje umiejętność praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Bateria testów TST diagnozuje poziom inteligencji płynnej. W skład jej odpowiednika online – baterii GIA wchodzi również element odnoszący się do inteligencji skrystalizowanej (według klasyfikacji umiejętności kognitywnych Carrolla), dlatego w jej formalnej definicji pojawia się koncept „inteligencji ogólnej”. Jednak, w obydwu rozwiązaniach diagnoza ukierunkowana jest znacząco bardziej na komponent związany z wrodzoną szybkością intelektualną, raczej niż wiedzą deklaratywną, poprzez pomiar szybkości przetwarzania informacji w obrębie podstawowych zdolności kognitywnych (szybkość postrzegania, rozumowanie werbalne itd.). Dlatego wynik ogólny obydwu testów jest współczynnikiem podatności na szkolenia, raczej niż informacją dotyczącą klasycznie postrzeganego IQ.

Baterie testów TST/GIA badają potencjał przyswajania wiedzy i szybkość procesów przetwarzania informacji. Narzędzia mają szereg obszarów zastosowania - procesach rekrutacyjnych, w poszukiwaniu sposobów skuteczniejszego zatrzymywania pracowników w organizacji, w budowaniu strategii rozwoju i zarządzania, przy określaniu potrzeb rozwojowych, w doradztwie zawodowym, planowaniu sukcesji i budowaniu modeli benchmarkingowych.

Baterie testów TST i GIA zostały opracowane na tych samych podstawach teoretycznych, co  służące do pomiaru zdolności kognitywnych i potencjału szkoleniowego, opracowane na potrzeby brytyjskiej Armii rozwiązanie BARB (British Army Recruitment Battery). Po początkowym okresie, kiedy używana była jedynie wersja testu papier-ołówek, zastosowano pionierskie na tamte czasy rozwiązanie polegające na automatycznym, komputerowym generowaniu pytań testowych, co dawało możliwość tworzenia różnych, lecz ekwiwalentnych wersji tego samego testu.  (Irvine, Dann & Anderson, 1990).

Format:

Baterie testów TST/GIA składają się każda z pięciu testów. Zakres wiedzy wymagany do ich rozwiązania jest podstawowy. Badają zdolności związane z procesami przetwarzania informacji, podejmowania decyzji, zdolności językowe, szybkość uczenia się i pamięć.  Wynik ogólny pokazuje potencjał przyswajania wiedzy, a każdy z pięciu testów odnosi się do konkretnej funkcji:

Porównywanie Elementów: test sprawdza zdolność do rozróżniania szczegółów środowiska, zdolność do zauważania niedokładności w tekstach pisanych, danych liczbowych i diagramach, umiejętność różnicowania informacji istotnych od nieistotnych oraz identyfikowania podobieństw i różnic w materiałach wizualnych.  Są to zadania polegające na dekodowaniu semantycznym i percepcji.

Rozumowanie: test ocenia umiejętność wyciągania wniosków z podanych informacji i dochodzenia do poprawnych konkluzji. Ocenia zdolność osoby do zatrzymywania informacji w pamięci krótkoterminowej i rozwiązywania problemów w oparciu o dekodowanie struktury zdań. 

Posługiwanie się liczbami: jest to test sprawdzający zdolność do posługiwania się liczbami mierzący zakres umiejętności wykonywania podstawowych działań. Dlatego też może być stosowany przy określaniu stopnia w jakim dana osoba będzie czuć się swobodnie wykonując zadania polegające na dokonywaniu obliczeń.

Orientacja przestrzenna: test ocenia umiejętność tworzenia obrazów i manipulowania nimi w wyobraźni. Dobrze koreluje z testami myślenia technicznego i ocenia stopień wykorzystywania zdolności mentalnej wizualizacji przy porównywaniu kształtów. Szczególnie ważny w środowisku, gdzie konieczność wizualizacji jest zasadniczym warunkiem zrozumienia i wykonania zadania.

Piątym testem w Baterii GIA jest:

Rozumienie znaczenia słów:  test bada zdolności językowe i zakres słownictwa.  Określa stopień rozumienia komunikatów składających się z różnych części mowy, a także umiejętność identyfikowania wyrazów, których znaczenie jest podobne lub przeciwne.  Ocenia zdolność do efektywnego działania w środowisku wymagającym rozumienia instrukcji werbalnych lub podawanych na piśmie. 

Częścią Baterii TST natomiast jest test:

Pamięć Operacyjna: test ocenia umiejętność zatrzymywania wcześniej przetworzonych informacji, podczas równoczesnego przetwarzania i przyswajania informacji przychodzących. Jest to test sprawdzający pamięciowy proces odtwarzania przy zastosowaniu liter alfabetu.

Każdy z testów składa się z jednego typu zadań o porównywalnym stopniu trudności.  Wynik przeliczany jest w oparciu o szybkość udzielanych odpowiedzi i ich dokładność.  Następnie odnoszony jest do normy właściwej dla danej populacji (opracowana jest oddzielna norma dla Polski).   To porównanie pokazuje jak kształtuje się potencjał intelektualny osoby w odniesieniu do innych aktywnych zawodowo osób w danej populacji.

Rzetelność i trafność:

Baterie Thomas TST/GIA, jak i pozostałe rozwiązania Thomas, poddawane są rygorystycznym testom rzetelnościowym i walidacyjnym.  Badania udowodniły, trafność i rzetelność Thomas TST/ GIA jako narzędzi  badających inteligencję płynną. Thomas GIA posiada Certyfikat Rejestracyjny przyznany przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Society - BPS) potwierdzający, że spełnia wszystkie kryteria psychometryczne dla tego typu narzędzi. Narzędzie zostało zbadane według kryteriów technicznych ustalonych przez międzynarodową komisję walidacyjną European Standing Committee on Tests and Testing, będącą częścią European Federation of Psychologists' Associations.

Tutaj możesz zapisać się na szkolenie certyfikujące.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Thomas TST/GIA, zadzwoń do nas pod numer 22/3553300 lub napisz: thomas@slg.com.pl

Chcesz dowiedzieć się jak to działa? Przeczytaj case-study Opus Energy.