De zes persoonskenmerken van krachtige leiders: wie heeft ze in jouw organisatie?

Confrontatie met jezelfOntdek de kracht van diversiteit

Krachtige leiders zijn onmisbaar voor het formuleren en communiceren van beleid en strategie. Ditzelfde geldt voor visie en doeltreffende aansturing in de juiste richting. Ian MacRae, organisatie psycholoog en ontwerper van HPTI aan het woord.

HPTi_Large_Icon_Green-01.png

Volgens het Britse onafhankelijke non-profit bureau Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) heeft 41% van de snel groeiende organisaties te maken met tekortkomingen in leiderschapscompetenties. Dit ervaren zij als een obstakel voor verdere groei. Het is dan ook van essentieel belang dat je de juiste personen de juiste leiderschapsposities laat vervullen en hun ontwikkeling voortdurend voedt en ondersteunt. Ons nieuwste assessment is gericht op leiderschap in de werksituatie. Hoe herken je de leiders van de toekomst? En zeker zo belangrijk: hoe kun je degenen die nu aan de top staan optimaal helpen?

Leiderschap is een actie, niet een positie.

-Donald McGannon

HPTI (High Potential Trait Indicator) meet zes persoonskenmerken, die een aanwijzing kunnen zijn voor potentieel succes of juist doorslaan in bepaalde omstandigheden. HPTI voor leiderschapspotentieel toont voor ieder persoonskenmerk het optimale niveau,  dat laat zien welke personen beschikken over een groot potentieel voor leiderschap.

De 6 persoonskenmerken

Discipline

Mogelijk zijn zij briljante onderhandelaars in een last-minute situatie en kunnen zij zich uitstekend aanpassen als zich plotseling een kans voordoet. Ook zijn zij in staat besluiten te nemen terwijl ze niet exact weten wat er speelt. Personen met een hogere score voor Discipline zijn intrinsiek gemotiveerd, terwijl een lagere score duidt op externe motivatie, voortkomend vanuit anderen of omstandigheden. Het persoonskenmerk Discipline gaat over zelfmotivatie en gedrevenheid om te presteren. Een hoge score voor Discipline duidt op planning, doelgericht gedrag en discipline. Strategisch denken is onmogelijk zonder een hoge score voor Discipline.

Aanpassing

Aanpassing laat zien hoe iemand reageert op stress. Voor een leider is het van belang om met een hoog niveau van spanning om te kunnen gaan. De noodzaak hiertoe kan verschillen, afhankelijk van hetgeen de organisatie vraagt en situationele factoren. Hogere eisen, veel spanningen en een vijandelijke werkomgeving vragen een hogere score voor Aanpassing. Leiders dienen verantwoordelijkheid op zich te nemen en de negatieve consequenties te dragen, wat emotionele stabiliteit vereist. Een strateeg moet in staat zijn eigen emotionele (in)stabiliteit terzijde te schuiven en zich te richten op waarden en visie van de organisatie. Personen die hoog scoren voor Aanpassing zijn erg veerkrachtig wat stress betreft, terwijl mensen met een lagere score meer geraakt worden door mogelijke moeilijkheden, die zij in de werksituatie te verduren krijgen.

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is een essentieel element voor management: de behoefte om te leren en nieuwe informatie te onderzoeken of ontdekken is voor iedere strateeg van belang. Sterk management is geworteld in breed begrip van de organisatie, de mensen die er werken en wat zich buiten de organisatie afspeelt. Voortdurend leren is voeding voor een top-down strategie, helpt te ontdekken welke strategie het meest succesvol is en ondersteunt onderbouwde besluitvorming. Het valt niet mee om strategisch inzicht te verkrijgen in een kwestie of organisatie zonder intellectuele nieuwsgierigheid. Personen die hoog scoren voor Nieuwsgierigheid houden van nieuwe ideeën en methoden, terwijl zij die laag scoren eerder kiezen voor wat beproefd en bewezen is.

Moed

Moed laat zien in hoeverre iemand bereid is om de confrontatie aan te gaan en moeilijke situaties op te lossen. Leiders dienen als strateeg te staan voor het belang van beleidskeuzes, ook al is er (veel) weerstand. Zij moeten krachtig genoeg zijn om bij hun standpunt te blijven en dit te onderbouwen. Personen met een hogere score voor Moed benaderen problemen op een proactieve manier, terwijl mensen die lager scoren eerder reactief of op gevoel reageren.

Complexiteit

Complexiteit gaat over het omgaan met onzekerheid en ingewikkelde zaken. Gesimplificeerde oplossingen lijken soms aantrekkelijk, maar zijn zelden succesvol. Personen met een hoge score voor Complexiteit onderzoeken meer informatie, ook als er tegenstrijdige inzichten zijn. Leiders dienen in staat te zijn om ook naar impopulaire of afwijkende geluiden te luisteren. Personen met een lage score kunnen slecht tegen vaagheid of gecompliceerde kwesties. Adequaat management kan echter niet gerealiseerd worden zonder begrip van de ingewikkelde zaken. Simpele, overduidelijke en onzuivere conclusies worden veelal gepresenteerd door slechte leiders. Leiders die hoger scoren voor Complexiteit floreren in complexe omstandigheden, terwijl personen met een lagere score de voorkeur geven aan ondubbelzinnige antwoorden en een stabiele werkomgeving.

Competitie

Ook het persoonskenmerk Competitie is van belang, hetzij enigszins beperkt. Waardevolle competitie richt zich op het succes van de organisatie: competitief voordeel van teams, afdelingen en de gehele organisatie. Een matig competitief leider weet zijn of haar wens om te winnen om te vormen tot realistische doelen. De hyper-competitieve leider wil persoonlijk gezien worden als het succes van de organisatie. Daarentegen zal de niet-competitieve leider zich maar moeilijk kunnen toeleggen op strategische voordelen en het najagen van kansen. Personen met een lagere score voor Moed kiezen eerder voor een op samenwerking gerichte benadering.

Hoe kan HPTI je helpen?

Opvolgingsvraagstukken

 • Identificeren van intern talent met leiderschapspotentieel
 • Implementeren van programma’s voor talentontwikkeling, met name voor leiderschap
 • In kaart brengen van het persoonlijkheidsprofiel van de organisatie
 • Inzicht in persoonskenmerken en vaardigheden, die opgevolgd dienen te worden

Leiderschapsontwikkeling

 • Inzetten van een optimaal model voor leiderschap
 • Individuele kenmerken vergelijken met het optimale profiel voor leiderschap
 • Benoemen van kracht en ontwikkelpunten
 • Vergroten van zelfbewustzijn
 • Creëren van een gemeenschappelijke taal voor het bespreken van persoonlijkheid

Management teams

 • Vergroten van zelfbewustzijn en inzicht in anderen
 • Identificeren en vergroten van de kracht van het team
 • Benoemen van verschillende leiderschapsrollen en daarbij behorende persoonskenmerken
 • Signaleren en aanpakken van hiaten in het team

Werven van pas-afgestudeerden

 • Identificeren van kandidaten met een groot leiderschapspotentieel
 • Onderscheid maken tussen potentieel voor een loopbaan als leider, of ander potentieel
 • Met meer zekerheid bepalen welke personen geschikt zijn voor een versneld traject

Behoud van medewerkers

 • Toekomstig leiders behouden door te investeren in hun ontwikkeling
 • Top-talent laten doorstromen naar een passende senior rol
 • Op individueel niveau inzicht verkrijgen in de motivatie om te blijven

Medewerkersbetrokkenheid

 • Ontwikkelen van een managementteam dat visie en cultuur van de organisatie onderstreept en hiervoor staat
 • Op individueel niveau begrijpen van verschillen in werkwijze
 • Het inzetten van een assessment om het gesprek over betrokkenheid in gang te zetten

Bekijk het voorbeeld rapport om de betekenis van HPTI te ontdekken. Het HPTI rapport geeft informatie over:

 • De door de persoon behaalde scores
 • Optimale zones voor leiderschap
 • Het interpreteren van de scores en mogelijke actiepunten
 • Suggesties voor de verdere ontwikkeling van leiderschapsstijl
 • Formuleren van doelen ter ontwikkeling van vaardigheden, ervaring en kennis.

Download een voorbeeld rapport van HPTI voor leiderschap.

HPTi_MockUp.jpg

Neem voor meer informatie over HPTI en hoe dit assessment leiderschap in je organisatie kan transformeren contact op met je consultant of stuur een mail naar info@thomasint.nl. Of lees hier meer over HPTI.