AIT Onderwijs

TEIQue SportAIT Sport

De AIT (Algemene Intelligentie testen) voorspelt nauwkeurig de tijd die studenten en docenten nodig hebben om nieuwe informatie te verwerken. Het meten van hun capaciteiten maakt het mogelijk om de leeromgeving op verschillende niveaus op maat te benaderen.

OverzichtTheoretische basis

Test: Bekwaamheid en leervermogen
Type: Normatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 50 minuten

AIT geeft een voorspelling van het potentieel van een jong persoon om nieuwe ideeën en processen te begrijpen of op training reageren. Het helpt om te onderkennen of een student over- of onderpresteert zodat actie kan worden ondernomen om hen te motiveren, te betrekken en pro-actief hun prestaties te verbeteren.

GIA_Samplejpg.jpg

Met AIT kan je:

  • mentale capaciteit meten, met inbegrip van probleemoplossing en het aanpassingsvermogen
  • begrijpen hoe studenten zich ontwikkelen 
  • weten dat de juiste ondersteuning wordt geboden aan onderpresteerders
  • overlevingsstrategieën maken om prestaties te verbeteren
  • inzien of iemand voldoende wordt uitgedaagd 

AIT in de praktijk? Lees de getuigenis van Opus Energy.

Test auteur: Dr. Peter Dann
Jaar: 1992

Achtergrond en theorie:

Het General Intelligence Assessment (GIA) of de AIT (Algemene Intelligentie Testen) is ruim 15 jaar geleden ontwikkeld door Dr Peter Dann in het Human Assessment Laboratory van de Universiteit van Plymouth. Thomas integreerde GIA in zijn assessments in 2006.

Intelligentie als geheel bestaat uit fluïde en uitgekristalliseerde componenten (Horn & Cattell, 1966):

  • Fluïde intelligentie (de zuivere verwerkingssnelheid ) - elementaire intellectuele processen om abstracte begrippen, generalisaties en logische relaties te kunnen verwerken (Carroll, 1993). Vloeibare intelligentie wordt gebruikt om nieuwe problemen op te lossen, logisch te denken in nieuwe situaties en patronen te identificeren.
  • Uitgekristalliseerde intelligentie (wat geleerd is) - verbale, mechanische en numerieke capaciteiten enz. Uitgekristalliseerde intelligentie is het vermogen om geleerde kennis en ervaring in te zetten.

AIT meet het leervermogen van een persoon. AIT is ontwikkeld en theoretisch onderbouwd door Carroll's taxonomie/classificatie van cognitieve vermogenscomponenten van de algemene intelligentie (G-factor van mentale prestaties van Spearman & anderen). AIT richt zich echter veel meer op de vloeibare intelligentie en op het gebruik van procedurele in plaats van de declaratieve kennis. AIT meet elementaire cognitieve vermogens (perceptie snelheid, verbaal redeneren etc.) en beoordeelt wat we ‘ontwikkelpotentieel’ noemen in plaats van 'IQ'.

AIT kijkt naar de snelheid van informatieverwerking en het vermogen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
Het assessment wordt gebruikt voor verschillende doeleinden: werving, behoud, ontwikkeling, begeleiding, inventarisatie van opleidingsbehoeften, loopbaanbegeleiding, opvolgingsplanning en benchmarking.

AIT is oorspronkelijk ontwikkeld om de cognitieve vermogens en trainbaarheid van Britse strijdkrachten, bekend als het de Recruitment Battery (BARB) van het leger, te meten. AIT, toen een papieren versie, werd ontwikkeld vanuit dezelfde theoretische principes en middelen als BARB. Thomas International integreerde de papieren versie in zijn productreeks in 1993 en GIA in 2006.

Format

De AIT (Algemene Intelligentie Testen) bestaat uit vijf  eenvoudige online testen van die cognitieve vaardigheden meten (m.b.t. processen als nadenken, taal, besluitvorming, leren en geheugen).

Elk van de vijf onderdelen test één specifieke taak en alle vragen in een bepaald onderdeel zijn van een gelijke moeilijkheidsgraad. De snelheid en nauwkeurigheid waarmee wordt geantwoord, bepalalt de individuele score. Deze score wordt vergeleken met een voorbeeld populatie (de normgroep) om te bepalen of de scores lager, hoger of in lijn met de meerderheid van die populatie zijn.

De  totaalscore geeft de trainingsvatbaarheid weer. Ieder testonderdeel meet een van de volgende specifieke cognitieve functies:

Perceptie Snelheid: Deze test meet het opmerken van onnauwkeurigheden in geschreven materiaal, cijfers en schema's, het vermogen om irrelevante informatie te negeren, het vermogen om overeenkomsten en verschillen te herkennen en fouten op te sporen.

Redeneren: Dit testonderdeel meet het vermogen gevolgtrekkingen te maken en het vermogen om op basis van aangeleverde informatie de juiste conclusies te trekken. Het beoordeelt het vermogen van een persoon om informatie in het korte-termijn geheugen vast te houden en problemen op te lossen.

Cijfersnelheid en Accuratesse: Dit onderdeel test de verwerking van cijfers en meet het fundamentele numerieke redeneervermogen. Het meet in hoeverre iemand zich comfortabel voelt met kwantitatieve concepten.

Ruimtelijk Inzicht: Deze test meet het vermogen om beelden van objecten te creëren en verwerken. Er is een verband tussen deze test en tests die technisch redeneren meten. Het onderdeel test of iemand geschikt is taken uit te voeren waarvoor visualisatievaardigheden vereist zijn.

Woordbetekenis: Deze test beoordeelt woordkennis en woordenschat. Het beoordeelt het begrip van een groot aantal verschillende woorden en test het vermogen om woorden die hetzelfde of tegengestelde betekenen, te herkennen. De test beoordeelt of iemand geschikt is voor werk, waarvoor een duidelijk begrip van geschreven of gesproken instructies nodig is.

Betrouwbaarheid en validiteit:

AIT is uitgebreid wetenschappelijk getest om de betrouwbaarheid en validiteit als psychologisch onderzoek vast te stellen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat AIT een consistente en valide meting van ontwikkelpotentieel is. AIT is geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS) na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, dat deel uitmaakt van de European Federation of Psychologists 'Associations.

Meer weten over AIT in de praktijk? Lees de getuigenis van Opus Energy.