Kultur

TeamMennesker

Egne og samarbeidende konsulenter leverer programmer som "kulturelle arkitekter" og rådgivere for utvikling av hensiktsmessige kulturer - tilpasset virksomheters mål og strategi. Utgangspunktet er dagens kultur og vi analyserer mulige virkemidler for effektiv utvikling.

Organisasjonsutvikling

Kultur former mennesker og setter rammer for hva som er mulig å gjennomføre i en organisasjon. Kulturelle særtrekk avleses i atferd, holdninger og innarbeidede felles verdier og normer. Det meste av vår atferd skjer ubevisst og som et resultat av det "kulturelt anerkjente" handlingsmønster. Da vi vet at vaner er vanskelig å endre, tar kultur ofte lang tid å utvikle slik vi ønsker det. Kulturprosesser følges over lengre perioder, ofte 6-12 måneder, og planlegges i hver enkelt virksomhet. Effektiv endring betinger gode rolle modeller i form av ledere som går foran og byr på seg selv.

Atferd i situasjoner og feedback på observasjoner

Hva kreves i en spesifikk stilling? Der nøkkelstillinger krever tydelig og spesiell atferd, kan vårt verktøy Job (Stillings Profil) være en hjelp til å definere denne atferden. Avstemming av forventninger til hverandre gjennom feedback og kvalitativ kommunikasjon kan ha hjelp av Observatør Profil, og fremstiller egenopplevelsen av atferd med andres opplevelser. En kultur der hver enkelt tar større ansvar enn kun for seg selv, for eksempel gjennom konstruktive tilbakemeldinger til kollegaer, har en ekstra ressurs tilgjenglig.

Andre workshops vi tilbyr:

Vi utvikler og tilpasser stadig workshops for våre kunder, da gjerne knyttet til en situasjon eller et tema:

  • Medarbeider- og oppfølgingssamtaler
  • Beste Praksis i bruk av tester
  • Oppfriskning for selvstendig bruk av våre verktøy
  • Fasilitering av workshops 


Register your interest