Tips og råd

Få svar på spørsmål vi ofte får om arbeidspsykologiske tester og still godt forberedt til testen du skal gjennomføre.

Hva er psykometri?

Dette kan bli langt og komplisert. Kort sagt så er psykometri et fagfelt med teorier rundt psykologisk måling. Psykometri involverer forskning på ferdigheter, kunnskap, og personlighetstrekk.

Teorien om psykometri er grunnleggende for arbeidspsykologiske verktøy, slik som Thomasverktøyene.

Hva er psykometriske tester?

Psykometriske tester gir en dyp innsikt i hva som skjer under overflaten. De sammenligner en persons presteringsevner med andres, og viser personens sterke og svake sider. Psykometriske tester ser på tre hovedområder:

 • Ferdigheter: En persons kapasitet til å jobbe med tall, ord, diagrammer, og systemer
 • Kunnskap: Hva en person faktisk vet om et område
 • Personlighet: Hvordan man forventer at en person skal oppføre seg. Dette dekker alt fra en persons motivasjon, verdier, ærlighet og integritet, til hvordan de karakteristisk sett reagerer på autoritet.

Alt dette samlet vil gjøre testene i stand til å måle områder som emosjonell intelligens, læringsevne, lederskap, kundeservice, og hvordan folk tenker – områder som er direkte linket til forskjellige typer karrierer. Dersom mange deltar i slike vurderinger kan du få en organisasjonsprofil, med informasjon om hvordan et team arbeider, hvilke ferdigheter dere mangler og hvem som kommer til å passe inn.

Hva brukes psykometriske tester til?

Tester brukes i business, utdanning og sport til å takle avgjørelser rundt personer. Vanligvis brukes psykometriske tester for å ansette nye medarbeidere, identifisere personer med potensial til å forbedre seg, rådgivning for personer som underpresterer. Men også til å sette sammen grupper, gi karriereråd, coache folk, identifisere stressfaktorer i en virksomhet, og for å bestemme den beste strukturen i et team eller en virksomhet. Psykometriske tester brukes til å lage insentivprogrammer som virker motiverende.

Måler psykometriske tester kun IQ?

Vi tenker ofte at tester ser på hva kan, og at en test er noe du kan stryke på eller bestå. Allikevel vet vi at din kunnskap kun er en liten del av hva du kan bidra med - på skolen, jobben eller hjemme. Gitt hvor fort verden endrer seg kan det være fordelaktig å finne ut hvor raskt noen kan lære seg noe i fremtiden, ikke bare hva de vet i nåtid. Dette kan kalles læringsevne.

Det som ofte er kjent som ‘mykere’ faktorer blir i økende grad sett på som viktig for å oppnå suksess. For eksempel: hvor godt du forstår og kommer overens med andre, din evne til å lede, hvor strengt du følger regler, om du klarer å finne på kreative løsninger, og din evne til å håndtere stress. I en psykometrisk test er disse tingene like viktig som å være kunnskapsrik.

Hva er en atferdsprofil?

Personlighet og atferdsvurderinger kan avdekke et individs evner og hvordan de mest sannsynlig vil oppføre seg.

Denne informasjonen kan brukes til å identifisere hva slags type arbeid de vil være egnet til, hvor sannsynlig det er at de presterer under press, hvor godt de passer inn i et team, og hva slags karriere som vil passe dem best.

Disse typene vurderinger ser på atferden til folk og besvarer spørsmål som:

 • Hva motiverer personen?
 • Hva er deres styrker og begrensninger?
 • Hva er deres foretrukne kommunikasjonsstil?
 • Hvordan samarbeider de med deres medarbeidere?
 • Hva er deres verdi i virksomheten?
 • Tilpasser de atferden sin til situasjonen?
 • Hvordan oppfører de seg under press?
 • Viser de frustrasjon i sin nåværende posisjon?
 • Hvilken ledelse eller veiledningsstil vil få det beste ut av dem?

Atferdsprofiler vil ikke vise ‘gode’ eller ‘dårlige’ kvaliteter i en person, men vil kunne gi innsikt i hvordan en person foretrekker å arbeide, og hvilke karakteristiske trekk de vil vise. Det er ingen ‘riktige’ eller ‘feil’ svar.

Personlighets- og atferdsvurderinger kan brukes til å rekruttere, identifisere potensial, sette sammen team, utvikle karriereprogresjon, forbedre kommunikasjon, og hvordan få det beste ut av mennesker gjennom bedre ledelse.

Hva er en ferdighetstest?

En ferdighetsstest måler en persons flytende intelligens – hvor fort de lærer og beholder nye ferdigheter og arbeidsmetoder. Ferdighetstester er en nøyaktig og pålitelig måte å forutsi en persons utviklingspotensial.

Ferdighetstesting er en objektiv måte å vurdere en persons evner på. Ferdighetstester kan gi svar på spørsmål som:

 • Kan denne personen reagere raskt i anspente situasjoner?
 • Klarer de å handtere de mentale kravene til en stilling?
 • I hvor stor grad takler de store omstillinger eller endringer i omgivelsene?
 • Kan denne personen mangle bakkekontakt?
 • Er denne personen en problemløser?

Disse testene er designet for å måle potensial og læringsevne fremfor kunnskapsnivå. De omfatter ofte verbal-, numerisk-, og argumentasjonstester. For eksempel er numeriske tester designet for å måle hvor fort og enkelt din hjerne kan manipulere tall - ikke hvor nøyaktig du kan gjøre algebra eller kvadratiske ligninger.

Hvorfor brukes arbeidspsykologiske verktøy i virksomheter?

Arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy kan brukes ved ansettelser av nye medarbeidere, identifisere personer med potensial til å forbedre seg, sette sammen grupper og få det beste ut av folk gjennom bedre ledelse.

Forskning viser at intervjuer-, referanser-, og søknadsformater er lite egnet til forutse om en person vil lykkes. Resultatet av et intervju påvirkes av folks forestillinger og personlige preferanser. Å bruke arbeidspsykologiske verktøy kan aldri garantere at slike feil ikke begås, men sannsynligheten for at det skal skje reduseres kraftig.

Hvorfor brukes arbeidspsykologiske verktøy i utdanning?

Arbeidspsykologiske verktøy kan brukes av studenter, undervisere, og utdanningsinstitusjoner for å det beste ut av folk.

Vurderingene kan gi praktiske karriereråd til studenter, og hjelpe å redusere steget mellom utdanning og lønnet arbeid. Arbeidspsykologiske verktøy kan også hjelpe studenter med å kartlegge deres styrker og svakheter, som vil lede dem i en positiv retning etter utdannelsen.

Utdanningsinstitusjoner bruker også arbeidspsykologiske verktøy for å ansette, utvikle og lede sine medarbeidere, lærere og kontaktpersoner. En kartlegging kan hjelpe med å plassere de rette personene i de rette stillingene, og gi bedre grunnlag for beslutninger i personalspørsmål.

Hvorfor brukes arbeidspsykologiske verktøy i idrett?

Arbeidspsykologiske kartlegginger brukes i idrettsmiljøer for å gi tilpasset coaching, bedre treningsprogrammer, for å få oversikt over utøverens utvikling, for å bygge tillit mellom utøveren og treneren, og for å forbedre kommunikasjonen innad i lag.

Arbeidspsykologiske verktøy kan hjelpe idrettsorganisasjoner med å få det beste ut av folk, enten det er utøveren eller treneren som bruker verktøyene. Arbeidspsykologiske verktøy kan gi tilbakemelding på folks potensial innad i en gruppe eller et lag.

Hvor og når kan jeg møte på analyser?

Du kan bli spurt om å gjennomføre en analyse i følgende situasjoner:

 • På skolen eller universitetet som en del av et karriereprogram
 • Som en del av et treningsprogram for idrettsutøvere.
 • For å redusere antall kandidater til en stilling - analysene vil bli brukt sammen med din CV for å avgjøre om du skal intervjues.
 • På ditt første intervju kan testene brukes for å sjekke at du ikke har løyet på en kvalifikasjonstest, eller for å sjekke om du kvalifiserer til enda en runde intervjuer.
 • På ditt siste intervju kan testene brukes til å dobbeltsjekke inntrykket du gjorde på et tidligere intervju, eller for å fremheve områder som må diskuteres videre.
 • Vurderingssentre - i noen stillinger kan du bli bedt om å delta på et dagskurs. Disse dagskursene kan inneholde rollespill, gruppediskusjoner, realistiske arbeidsscenarioer og prøver.
 • Tidlig rekruttering - noen store bedrifter besøker universiteter for å vurdere om studentene oppfyller kravene til å ansettes før fullført utdannelse.

Analysene blir også brukt hos ansatte under medarbeidersamtaler, for å evaluere behov og resultater, identifisere personer med potensial for utvikling og lederskap, evaluere stressnivåer og trivsel og for å se hvor bra en gruppe jobber sammen.

Bruk av analyseverktøy er utbredt fordi det hjelper å gjøre alle disse prosessene mer rettferdig for alle involverte, samtidig som det gir deg muligheten til å lære mye nytt om deg selv.

Hva måler en analyse?

Generellt sett måler psykometriske verktøy tre nøkkelområder som måler hva som foregår inne i deg og hvordan det påvirker atferden din. Du vil mest sannsynlig bli spurt om å gjennomføre en av følgende analyser:

 • Evneanalyser: Gamle IQ tester påstod at en persons intelligens kunne måles med ett tall. Nå til dags vet vi at det er mange forskjellige typer intelligens. De vanligste analysene vurderer muntlig, abstraks og numerisk intelligens, men det er mange andre - emosjonell intelligens for eksempel.
 • Kunnskaps- eller ferdighetsanalyser: Kan du kopiere og lime inn tekst i Microsoft Word? Kan du videresende en mail? Disse analysene sjekker om du har praktiske ferdigheter som kreves i en stilling.
 • Personlighets- /atferdsanalyse: Gode personlighetsanalyser er basert på teori og mange års forskning på millioner av mennesker for å sjekke hvilke typer mennesker som passer i hvilke typer yrker. De påstår ikke at de kan forutsi nøyaktig hvordan du vil oppføre deg i en gitt situasjon, men vil heller fungere som en pekepinn på hvordan du mest sannsylig vil reagere.
Når kan jeg bli testet?

Analyser blir brukt i forskjellige steg, og når du testes vil avhenge av situasjonen. I arbeidslivet blir analysene ofte brukt i rekrutteringsprosessen.  Analysene blir også brukt til videreutvikling og kan derfor brukes på hvilket som helst steg i karriere- og treningskurs. Personen som administrerer testene vil gi deg informasjon om når og hvorfor de vil analysere deg. Du vil deretter få tilgang til analysen via e-post.

Ser analysene ut som de i quizer og aviser?

Noen arbeidspsykologiske verktøy gjør det. Mange bruker enkle riktig/feil spørsmål. Noen ber deg velge mellom tre eller fire valgalternativer som best reflekterer din oppfatning. Andre vil vise deg figurer, tall, og bilder. I de fleste analysene er det ikke noe rett eller galt svar, men heller svar som reflekterer din individualitet. Hva enn du ser, så er det det som foregår i kullisene bak analysen som utgjør forskjellen på en god eller dårlig analyse. Noen ganger ser en god psykometrisk analyse ut som en quiz, men det er mye mer som forgår under overflaten.

Hvilke forberedelser bør jeg gjøre?

Du burde gjennomføre analysen i et rolig miljø hvor du kan konsentrere deg uten avbrytelser. Hvis du gjennomfører analysen på skolen eller på kontoret, skal analyseadministratoren sørge for at du forstår alt du er usikker på. Sjekk at testene ser ekte ut, og at de ikke er en fotokopi eller en billig etterligning. Still spørsmål om testen: hva den er for og hvordan den vil brukes i prosessen. 

Hvis du gjennomfører analysen på internett, velg et sted og tidspunkt hvor kan sitte komfortabelt uten avbrytelser underveis.

Til slutt, be om tilbakemelding fra analysen. Resultatet skal alltid deles med deg som gjennomfører analysen, slik at du har mulighet til å lære litt om deg selv.

Vil analysen avgjøre om jeg blir ansatt?

Nei, ikke på egen hånd. Gode analyser gis kun til personer med kunnskap om hvordan de skal brukes, og de vil vite at en analyse ALDRI skal brukes på egenhånd for å gjøre en beslutning. Analysene brukes som en del av en prosess, hvor de enkelte deler av prosessen,  som intervjuer, referanser og simulering av arbeidssituasjoner, danner en helhet i vurderingene. Analysene måler kun spesifikke aspekter ved mennesker og brukes ofte til å utfordre subjektive følelser og fordommer med objektiv, vitenskapelig informasjon om menneskelige egenskaper.

Vil analysen gi svar på hvilket yrke jeg burde velge?

Ikke helt! Analysen gir deg ikke en liste over jobber du vil passe i. Analysen vil i stedet fremheve dine sterke egenskaper og  gjøre deg i stand til å forstå hvilke arbeidsoppgaver som passer deg best. Fordi analysen gir deg bedre innsikt i hva slags type arbeidsmiljø din atferd passer til, vil den hjelpe deg å gjøre gode valg når det kommer studier og yrker.

Hvem kan se mine resultater?

Våre tester er konfidensielle, som betyr at de eneste som har tilgang til dine testresultater er de som har administrert din analyse. Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for at kolleger eller andre skal kunne se resultatene dine.
Vi anbefaler alle som gjennomfører en analyse å få tilbakemelding fra en opplært analyseadministrator. Dette vil gi deg en dypere forståelse av dine resultater, og vil gi deg muligheten til å diskutere eventuelle spørsmål eller problemer du har. Det kan hende du er nødt til å be om tilbakemelding, siden det ikke er obligatorisk å gå gjennom resultatene med kandidaten.

Burde jeg være nervøs?

Litt adrenalin kan være hjelpsomt på mange områder inkludert testing, men det er ingen grunn til å være bekymret. Forskning viser at mange liker en professjonellt gjennomført test, fordi det gir dem muligheten til å lære mye om dem selv. Analyser er der for å hjelpe både deg selv og den som er ansvarlig for analyser.

Misliker ikke folk flest å bli testet?

Lang ifra: folk liker faktisk å gjennomføre tester fordi de snakker om deres favorittemne; dem selv. Om analysen håndteres på riktig måte kan den virke motiverende for grupper og team, fordi det gir dem en felles plattform for å diskutere deres atferd og følelser.

Kan jeg gjennomføre testen på mobilen?

Det kommer an på analysen! Alle våre analyser som består av et spørreskjema (PPA, TEIQue og Engage) er fullt kompatible med mobile enheter slik at du kan gjennomføre testen hvor enn du selv ønsker.
Det er ikke anbefalt å gjennomføre vår GIA analyse på mobilen. Dette er fordi den måler hastighet og nøyaktighet i stor grad, hvor resultatene kan bli upresise på grunn av en touchskjerm. GIA analysen er laget for bruk av mus og tastatur. Vi anbefaler derfor en stasjonær pc eller en laptop for denne.

Noen andre spørsmål?

Våre konsulenter særskilt skolering på alle våre verktøy og kan hjelpe deg. For spørsmål om priser, ring oss på 222 20 048.

Vi vil gjerne sende deg eksklusive tilbud, kurs og treningsmuligheter, produktoppdateringer og siste nyheter.