Ansattes engasjement

LederskapKommunikasjon

Ansattes engasjement får mye oppmerksomhet i arbeidslivet for tiden. Virksomheter gjør det bra når de ansatte lykkes og er engasjerte i sin egen arbeidsplass. På den annen side betyr dette også at demotiverte ansatte kan hindre virksomheter i sin utvikling. Når mennesker mangler motivasjon er det vanskelig å prestere sitt beste, de er mindre produktive og har større sannsynlighet for å slutte i jobben - noe som fører til økte kostnader og tapt fortjeneste for virksomheter.

Kun én tredjedel av arbeidere i England sier at de er aktivt engasjert i virksomheten de jobber for - dette betyr at 20 millioner arbeidere ikke yter sitt beste på arbeidet. Dette er en av grunnene til produktiviteten i England er  20% lavere enn i resten av G7

Å motivere ansatte er kritisk viktig i enhver virksomhet. Analyser av motivasjon og nivå på ansattes engasjement for arbeidsplassen sin, vil gi klare signaler om hva man kan gjøre for å øke produktiviteten blant sine ansatte.

Hva motiverer de ansatte?

Herzbergs Motivasjonsteori bygger på at det finnes to forskjellige sett med faktorer som leder til både misnøye og motivasjon i arbeidsmiljøet. Faktorer som kan lede til misnøye i arbeidsmiljøt er; arbeidsvilkår, arbeidsforhold, lønn, status og sikkerhet. Kun når alle disse faktorene har blitt møtt, kan ansatte være effektive og motivert. 

En viktig erkjennelse man kan ta med seg fra denne teorien er hvordan man kan betale mennesker slik at økonomi ikke lenger er en bekymring. Forskning viser at penger i seg selv har begrenset virkning som motivasjonsfaktor i arbeidsoppgaver som krever kognitive ferdigheter. Å gi sine ansatte rettferdig lønn betyr at du åpner muligheten for å motivere dem. Overbetaling viser seg å gi liten virkning på motivasjon og produktivitet i lengre perspektiv.

Foruten å sørge for de grunnleggende behov (ofte ivaretatt som ytre motivasjonsfaktorer), er forskning idag mer opptatt av hva som gir indre motivasjon og prososial motivasjon.  Hvordan kan vi motivere ansatte gjennom støttende lederskap som tilrettelegger for bruk av deres kompetanse? Gi anerkjennelse og tilbakemelding, fordele ansvar og tilrettelegge for autonomi, personlig utvikling og å finne mening i sine arbeidsoppgaver? Vi arbeider aktivt med verktøy og metoder for kartlegging og utvikling av disse temaene, gjerne konsentrert ned til følgende tre fundamentale elementer for motivasjon: autonomi, mestring og mening. 

Hvordan motivere ansatte - din strategi

Autonomi

Mennesker presterer best når de har kontroll over sitt eget arbeid. Dette inkluderer frihet til å kunne ha innflytelse på sin egen tid og være med å bestemme hvor, når og hvordan man skal utføre sitt arbeid. Uansett hvilken rolle eller nivå en ansatt har, er det vanligvis muligheter til å øke graden av autonomi. I noen roller kan det være praktisk å fokusere på resultatene av arbeidet istedenfor å overstyre hvordan det blir gjort. Dersom dette ikke er mulig, kan små endringer som å involvere de ansatte i organisering og finne egnet struktur på  arbeidsplassen eller ha fleksibilitet i arbeidstider være et steg i riktig retning. Ofte er det tilstrekkelig å spørre den ansatte: Hva foreslår du?

Mestring

Mestring er vårt ønske om oppleve oss selv som gode nok eller å ha ressurser for å bli bedre i vårt arbeide gjennom personlig utvikling. For å oppleve dette er kontinuerlig og kvalitativ tilbakemelding nødvendig. Mennesker trenger muligheter til å utvikle sine ferdigheter, og kunne lære gjennom sitt arbeid. Dette betyr ikke nødvendigvis å sende ansatte på kurs. Det handler om å vise grunnleggende interesse for dine ansatte, avstemme ambisjoner og interesser og kombinere dette med behovene for virksomheten. Mentoring fra en erfaren kollega, eller å jobbe i en annen avdeling i en viss periode for å lære nye ferdigheter kan være nok til at medarbeidere føler at de utvikler seg. Alle mennesker har behov for å bli sett, støttet og styrket i møte med ledere, kollegaer og kunder.

Mening

Forståelse for hvorfor vi gjør det vi gjør gir oss lyst til å jobbe mot et mål. Mening er å vite at vi bidrar med noe som er større enn oss selv. For en organisasjon, betyr dette å kunne dele din visjon og kunne bestemme hva slags bidrag du vil at din organisasjon skal ha på verden. 

Motivasjon er avgjørende for å vedlikeholde og utvikle ansattes engasjement, forpliktelse, tilfredshet og produktivitet. Uten  motivasjon risikerer vi negative effekter som lavt engasjement, høyere fravær og høyere turnover. Det er viktig å identifisere ansatte som ikke har det riktige engasjementet og som er demotiverte, slik at årsaker kan bli adressert og håndtert. Hver ansatt burde bli behandlet unikt, og det er viktig at ledere forstår hva som motiverer de som rapporterer til dem. Det er for eksempel stor forskjell på hvilke virkemidler som oppleves positivt på ytre motiverte medarbeidere (og hvilke type oppgaver disse utfører), og hva som påvirker motivasjonen positivt for indre motiverte medarbeidere.

Hvordan man motiverer sine ansatte handler hovedsaklig om å behandle mennesker mer individuelt. Det er viktig å anerkjenne hver persons ønske og behov for å bidra, utvikle, selv påvirke og bygge en hensiktsmessig struktur for oppfølging av arbeidet for å gjøre dette mulig. Thomas har verktøyene som kartlegger og gir deg innsikt i hvordan du skal motivere de ansatte i organisasjonen og dermed bidra til å øke dine ansattes engasjement.