Kommunikasjon

Ansattes engasjementKonflikthåndtering

Kommunikasjon er noe vi lett kan ta for gitt og samtidig noe av det mest komplekse i våre forsøk på samspill med andre. Misforståelser, mistenkeliggjøring, mistillit og konflikter koster årlig milliarder av kroner i norske virksomheter. Våre relasjoner og vår produktivitet er alvorlig truet om vi ikke vier kvaliteten i vår kommunikasjon oppmerksomhet.

Hvordan fremmer du effektiv kommunikasjon på arbeidsplassen? Dersom ditt team ikke jobber effektivt sammen, er det stor sannsynlighet for at kommunikasjon er en medvirkende faktor. Vi kommuniserer uten å tenke over at vi gjør det, gjennom alt vi sier og gjør - og ikke gjør. Har du tenkt over hvordan du virker på dine omgivelser gjennom ord, atferd, holdning og kroppsspråk?

Hva er effektiv kommunikasjon?

Effektiv kommunikasjon på en arbeidsplass handler om mye mer enn å utveksle informasjon. Det er to-veis deling av informasjon i dialog til gjensidig nytte, avhengig av personer som gjennom tydelig språk og atferd sender og mottar informasjon og sjekker ut om de forstår den slik den var ment. Effektiv kommunikasjon er ekstremt verdifullt på en arbeidplass og det er mange potensielle problemer som kan oppstå dersom disse ferdighetene mangler. Trening av kommunikasjonsferdigheter påvirker postitivt motivasjon, produktivitet og lønnsomhet. Spørsmålet er hvordan man effektivt trener?

God kommunikasjon er en absolutt nødvendighet for å etablere, vedlikeholde og forbedre relasjoner og tillit mellom personer og team i en virksomhet. Uten tydelig, konsistent og åpen kommunikasjon fra ledere, er det vanskelig å etablere nødvendig entusiasme og troverdighet når de kommuniserer visjoner og strategiske planer til ansatte og kunder.

Enhver persons perspektiv er forskjellig og den samme informasjonen gitt til to forskjellige personer kan resultere i to helt forskjellige responser. Å sikre hvordan informasjon håndteres, artikuleres, presenteres og kommuniseres for å sikre lik forståelse hos personer med forskjellige personlighetstyper og personlige preferanser for å motta informasjon, vil gi hver og enkelt ansatt anledning til å prosessere informasjonen på en nyttig måte for dem.

Hindringer for effektiv kommunikasjon

Det finnes mange hindringer for effektiv kommunikasjon og for å redusere skadevirkningen av disse er det viktig at vi vet hva de er. En av de mest vanlige fenomener er at man ikke lytter og gjør antakelser. Om dette blir gjort av dårlig vane, for å spare tid eller av inkompetanse er avgjørende å forstå. Her er noen andre kritiske elementer:

 • Manglende interesse eller evne til å stille relevante spørsmål
 • Motstridende buskaper og skjulte intensjoner
 • Emosjonelle distraksjoner
 • Oppfatninger og holdninger
 • Kulturelle særtrekk og forskjeller
 • Språklige hindringer
 • Stress, manglende trygghet og tillit

Kommunikasjon på arbeidsplassen er et omfattende fenomen og går lenger enn bare verbale interaksjoner, for eksempel skriftlig formidling, atferd, holdninger og preferanser. Non-verbal kommunikasjon mangler signaler som ofte spiller en stor rolle i hvordan vi mottar informasjon og forstår betydningen i den slik den var ment. 

Hva kan du gjøre for å forbedre kommunikasjon i din virksomhet? Vi har både enkle verktøy, øvelser og metoder for trening. La oss bruke et team som eksempel:

Godt teamarbeid er noe som bygges opp over tid og styres ikke alltid av lederen. Du kan sjekke hvor bra dine medarbeidere jobber sammen og kommuniserer akkurat nå. Prøv denne 20 - minutters oppgaven i dag:

 1. Samle teamet ditt og kunngjør følgende:

Kommunikasjon er nøkkelen til å oppnå alle våre mål.

 • Spør teamet om de er enige eller uenige i denne uttalelsen
 • Spør teamet hvorfor de tror dette er sant
 • Spør teamet om de kan tenke seg en situasjon eller et problem hvor kommunikasjon IKKE er kritisk viktig
 • Utfordre teamet til grundig å forklare hvorfor bedre kommunikasjon IKKE ville vært nødvendig for å rette opp i en situasjonen eller problemet
 • Variasjon: Spør ansatte om å dele sin innsikt i situasjoner, problemer eller utfordringer i sin arbeidssituasjon hvor kommunikasjon spiller en kritisk rolle, både i årsaken og løsningen

2. Oppsummering

Belys gjennom drøfting hvordan kommunikasjon påvirker alt som skjer i en virksomhet. Kommunikasjon kan være en av de største styrkene i en organisasjon eller en stor svakhet. Spør teamet om spesifikt å diskutere hvordan kommunikasjon er viktig i deres arbeid. Våre verktøy og treningsprogrammer kan være til hjelp for å forstå ansattes kompetanse og preferanser innen kommunikasjon, samt utvikle forståelse for andres preferanser. Dette kan skape innsikt i hvordan vi kan få det beste ut av hverandre og forbedre vår evne til å bygge robuste relasjoner og effektivt samspill og teamarbeid. Når kommunikasjonen feiler gjør prestasjonen det også, noe som påvirker resultater og virksomhetens lønnsomhet og evne til kvalitative leveranser. Våre verktøy kartlegger årsaker bak dårlig kommunikasjon og påviser utfordringer mellom mennesker; hvorfor teamet sliter med å lage robuste og sunne jobbrelasjoner og hvordan dette påvirker deres effektivitet. Vårt verktøy for måling av engasjement måler hvorvidt kommunikasjonen fra ledere i din organisasjon påvirker engasjementet blant ansatte positivt.