Benchmarking og People Analytics

EndringsledelseRekruttering

Hva er mest kritisk for gode beslutninger i din virksomhet når omstilling og press preger hverdagen? Som ledere trenger vi tilgjengelige data for robuste beslutninger knyttet til bemanning av nøkkelstillinger i vår virksomhet. Våre verktøy gir kvalifiserte analyser som grunnlag i personalkritiske beslutninger og bidrar til å knytte HR-strategier til de overordnede mål for virksomheten. Vi kaller det People Analytics.

Med den erkjennelse at all mulig informasjon har blitt lett tilgjengelig i vår digitaliserte verden, har mange organisasjoner i større grad begynt å bruke verifiserte data som grunnlag for sine strategier og operasjonelle beslutninger - og har med det opplevd betydelig positiv utvikling i de forretningsmessige resultater.

Når vi ser hvor stor betydning big data har hatt på resultatene for mange organisasjoner, er det enkelt å forstå at også HR-avdelinger begynner å bruke innsamlet informasjon for å ta robuste beslutninger innen rekruttering, ta vare på og utvikle produktive medarbeider og ha gode programmer for utvikling av talenter. Ofte handler strategiplaner om vekst. Men selv i markeder med krav til omstilling og nedbemanning handler det jo i bunn og grunn om å øke produktiviteten og ta vare på våre beste folk. People Analytics bidrar med å heve anerkjennelsen for HR-funksjonen, synliggjøre de tjenester som leveres til linjeorganisasjonen og knytte strategier for å forvalte de menneskelige ressurser i virksomheten til de overordnede mål og forretningsmessige strategier.

Når organisasjonens ledere har tilgang til mer avanserte og omfattende informasjon enn konkurrenter, vil de kunne ta riktigere og raskere beslutninger. Mulighetene som ligger i hvordan man best kan bruke den tilgjengelige informasjon vi har om våre ansatte og som hver medarbeider genererer er uendelige. Så, hvor skal vi starte?

Ikke kun til rekruttering

Gjennom hele medarbeiderens ansettelsesforhold kan vi samle nyttige data:

  • Rekruttering
  • Introdusere og ta vare på
  • Trening og utvikling
  • Teamarbeid
  • Prestasjonsutvikling
  • Ledelse
  • Strukturert planlegging
  • Engasjement og motivasjon
  • Produktivitet

I rekrutteringsfasen kan dataanalyse påvise de kostnader du har i forbindelse med ansettelse og rekruttering. Hvilke rekrutterere har ansatt de medarbeiderne som har lykkes best? Hva har vi lært om de forskjellige stadier av rekrutteringsprosessen, og om en spesifikk profil er en god match i forhold til de krav vi har i stillinger eller kulturen i vår virksomhet?

Vi kan også lære en hel del av se på de av dine medarbeider som har vist til gode prestasjoner og bruke dette til å definere vellykket atferd i en Person Profil (spesifikasjon) eller kartlegge personlighet basert på personlige trekk. Vi kan analysere de organisatoriske avvik mellom de menneskelige ressurser vi har og hva vi trenger i fremtiden, og dermed trene og utvikle våre nåværende talenter eller også rekruttere nye medarbeidere.

 

People Analytics er integrert med programmer innen ledelse og omstilling, analyserer organisasjonens kultur og prestasjonsnivå, samt måler utvikling gjennom prosjektet.

Ledere kan også bruke de tilgjengelige data til løpende å evaluere egne avdelinger og direkte underordnede. People Analytics gir ledere grunnlag for å kommunisere sin visjon ut til organisasjonen med tydelighet som treffer hver og en. Samtidig avdekkes om medarbeider er engasjerte og motiverte og hvordan man bedrer disse forholdene, hvordan man tilrettelegger passende systemer for oppfølging og belønning, samt overvåker og måler resultater.

Forstå virksomhetens kultur

Vi bidrar med å gå igjennom personlige profiler og kompetanseprofiler i virksomheten for å gi en oversikt over hva som bidrar til gode resultater hos de enkelte medarbeidere, team og hele organisasjonen. Gjennom analyse av de mest gjennomgående profiler i virksomheten, kan vi utforske kulturen, styrker, utfordringer og kompetansegap.

Denne informasjonen brukes i planleggingen for å skape, foredle og gjennomføre strategier og nødvendige tiltak.

Analyser av medarbeidere slik som People Analytics, Big data, benchmarking og humankapital går mye ut på det samme - å ta i bruk den informasjonen du har tilgjengelig om dine medarbeidere fra første gang du møter de og gjennom hele deres samarbeid.

Last ned gratis artikkel

Få nyttige tips om fra vår artikkel om People Analytics.

Last ned gratis artikkel

Få nyttige tips om fra vår artikkel om People Analytics.