Hva kjennetegner gode ledere?

Lær mer om dine medarbeidere. Ny TEIQue-rappo...De 6 trekk ved fremtidige ledere med høyt pot...

Kanskje har du hørt frasen "folk forlater sjefer, ikke selskaper"? Dette kan unngås. Hvordan utvikler du som leder robuste og støttende relasjoner til dine ansatte og kunder?

Ifølge det uavhengige ‘Employee Engagement Task Force’ (UK), støttet av det offentlige ‘Business Innovation and Skills’ (UK), sier kun en tredjedel av ansatte i UK at de er aktivt engasjerte på sitt daglige arbeid. Dette viser at over 20 millioner arbeidere ikke utnytter sitt fulle potensial på arbeidet.

Engasjement gir suksess

Denne statistikken fra UK er urovekkende. Omfattende studier viser at engasjementet blant arbeidere globalt ligger på 13%. Det er enklere å stikke hode i sanden enn å forplikte seg til å håndtere disse kompliserte problemstillingene, men problemet blir ikke borte av seg selv. Hvis lavt engasjement blant ansatte får befeste seg i organisasjonen, vil dette bare forverre seg og forbli en del av kulturen og prege alle i virksomheten - noe ikke ledere kan forholde seg likegyldige til.

Det er en rekke forhold som leder til engasjement hos medarbeidere. Relasjonen mellom leder og medarbeider sies å være en av de viktigste og bør derfor ha høyt fokus i organisasjonen. Det bør være åpenbart - de fleste bruker mer tid med kollegaer på jobb enn vi gjør med familie og venner. For noen snakker vi faktisk om bortimot 2000 timer i året. Det er mye tid og burde si noe om viktigheten av positive relasjoner til de vi arbeider sammen med daglig. Ser vi slik på det, er det ikke rart at de som ikke trives og føler engasjement i sitt arbeid heller ser etter nye muligheter andre steder. Hva er det som skaper engasjement i arbeidet ditt? Blant flere temaer vi vil komme tilbake til er forskningens påviste sammenheng mellom medarbeideres indre motivasjon, og dennes positive påvirkning på høyere ekstrarolleatferd og arbeidsinnsats og lavere turnoverintensjon.

I Thomas ser på engasjement som en vinn-vinn situasjon. Medarbeidere med en positiv holdning til sine oppgaver og vår virksomhet, er mer produktive, har lavere fravær og er mer åpen for å lære nye ting. Dette er viktige bidragsytere for å gjøre suksess som virksomhet og forsterker en kultur av genuint interesserte mennesker. Tenk hvilken forskjell det gjør for kunder og samarbeidspartnere å møte slike medarbeidere!

Vi bruker en modell vi har kalt Thomas Engage til å måle sterke sider og kvaliteten i relasjoner gjennom to drivere:

 • Tilhørighet (eng.: Togetherness) - mennesker har behov for å føle seg verdsatt som et medlem av ‘familien’. Vi trenger trygghet, tillit, støtte og samarbeid i vennlige relasjoner. 
 • Bli sett (eng.: Voice) - mennesker har behov for å bli akseptert og anerkjent, oppleve at deres mening er verdifull og blir hensyntatt ved at andre lytter og respekterer det vi har å si. Det handler om å se, støtte og styrke mennesker i vår måte å møte dem på. 

Vi har vel alle hørt frasen «folk forlater sjefer, ikke virksomheter». Dette kan vi gjøre noe med! Hvordan kan du som leder forsikre deg om at du bygger robuste relasjoner med dine medarbeidere og i dine team?

Kanskje kan det være nyttig å utforske hva medarbeidere mener om hva det vil si å være en god leder?  Et viktig ansvar som leder er å utvikle engasjementet blant dine medarbeidere. Dette viser seg i hvordan du tilrettelegger for deres arbeid (inkludert jobbautonomi), hvordan du leder deg seg og står frem som en rollemodell og kommuniserer effektivt gjennom flere kanaler.

Hva karakteriserer en god leder?

 1. Kommuniserer forventninger tydelig til alle involverte
 2. Gir ansatte tilgang til de nødvendige ressursene for å utføre sitt arbeid 
 3. Gir mennesker frihet til å gjøre det de er best til
 4. Anerkjenner raust andres bidrag og innsats
 5. Gir kollegaer opplevelsen av å være spesiell og blir tatt vare på som enkeltmenneske
 6. Hjelper ansatte til å finne menging i sitt arbeide 
 7. Oppmuntrer ansatte til egen utvikling og vekst  
 8. Ansvarliggjør og har tillit til medarbeidere gjennom delegering

Ansatte som ledes på en god måte tilgir enklere at ledere også kommer til kort, vi er tross alt alle mennesker. Robuste relasjoner basert på tillit og gjensidig respekt kjennetegner en god leder.

Hva nå?

Spørsmål å vurdere:

 • Hvilke prosesser og rutiner har din organisasjon for å fange opp gode ideer og meninger fra dine medarbeidere?
 • På hvilken måte får dine ansatte uttrykt sine meninger?
 • Hvordan bygger virksomheten opp tillit, tilhørighet og samarbeide internt og mellom team?
 • Gjennomføres effektiv trening av ledere, også på områder som relasjonskompetanse, indre motivasjon, autonomi og kunnskap om mennesker?
 • Bruker ledere virkelig tid på å bli kjent med sine medarbeidere?
 • På hvilken måte oppmuntrer og belønner dere tilhørighet? 

Til slutt et innspill til ettertanke:

Peter Drucker, kjent for sine evner til å sette "rett mann til riktig oppgave" i virksomheter verden over, sa engang:

Jeg spør meg alltid: Ville jeg like at mine barn hadde denne personen som leder? Hvis han gjør suksess, vil de ta etter ham. Ville jeg like at min sønn eller datter lignet på ham/henne?

Martin Reed

Martin Reed

As CEO, Martin is a hands on business leader who is driven to help Thomas and its clients to thrive. He is a true visionary who has delivered business success through innovation for over 25 years. He enjoys trying out new ideas, projects and business ventures. Martin is an avid golfer and when the opportunity presents itself, you’ll find Martin out water-skiing.