PPA Sport

PPA EducationTEIQue

På bare 8 minutter gir Person Profil Analyse (PPA) innsikt i hvordan idrettsutøvere og trenere opptrer og tilpasser sin atferd i forskjellige situasjoner. Hva er deres sterke sider og hvilke områder trenger utvikling? Er de selvstartere? Hvordan kommuniserer de og hva motiverer dem?

IntroduksjonForskning

Kartlegger: Atferd
Type: Ipsativ psykometrisk kartlegging
Tid: 8 minutter

Thomas Person Profil (PPA) gir innsikt i menneskers atferd i arbeidssituasjoner.  PPA øker selvinnsikten, som igjen påvirker hvordan du forholder deg til deg selv og andre. Dette hjelper en utøver, treneren og støtteapparatet i arbeidet med å  forbedre prestasjoner for å nå sine mål. 

PPA rapporten gir omfattende informasjon om sterke sider, hva som motiverer og hvilken atferd som bygger et sterkt team. Rapporten indikerer atferds under sterkt press og eventuelle frustrasjoner som kan stå i veien for prestasjoner.

Thomas' atferdsprofil PPA gir presis informasjon om hvordan folk opptrer i arbeid, noe som er til stor hjelp når du skal rekruttere, sette sammen lag og støtteapparat, øke læringseffekten og utnyttelsen av tilgjengelige ressurser, samt forstå hvordan du kan øke arbeidsmoralen og redusere turnover i staben.

PPA viser også hvordan du kan unngå å bruke bortkastet tid på det som ikke gir resultater og fokusere ressursene på personer og forhold som utvikler teamet eller organisasjonen. Thomas PPA tar bare 8 minutter å besvare. Ut av besvarelsen får du oversikt over en persons steke sider og begrensninger, deres kommunikasjonsstil, hvordan de bringer verdi til organisasjonen eller teamet, hva som motiverer og demotiverer dem og hvordan de opptrer under press.  

Når først PPA er besvart har du tilgang til en rekke rapporter som kommer til nytte i ulike situasjoner, som rekruttering, vurdere søknader, lede og soache, utvikle og trene mennesker. 

Bruk Thomas PPA til å:

  • Håndtere atferd og press
  • Forbedre kommunikasjon iinad i team, mellom trener og utøver, samt i støtteapparatet
  • Øke fokus
  • Ta bedre beslutning når du rekrutterer
  • Forbedre utviklingsprogrammer

 

Utviklet av: Thomas M. Hendrickson

Utviklet v.1: 1958

 

Bakgrunn og teori:

På slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet utviklet Dr. Thomas Hendrickson første versjon av et verktøy basert på blant annet DISC teorien til William Moulton Marston. Dette verktøyet har fått navnet Thomas Person Profil Analyse (PPA) og er tilpasset bruk i arbeidssituasjoner i alle typer virksomheter.

Marstons originale teori sa at handling basert på følelser er et individs biososiale respons til støttende eller fiendtlige sosiale miljøer. Disse handlingene avgjør hvordan individet interagerer med miljøet. Det var teoretisert at måten individet interagerer i miljøer tar fire grunnleggende retninger: Tendenser til dominering, innflytelse, stødighet og tilpasning. Marston publiserte boken «Emotions of Normal People» i 1928, som beskrev teorien hans om menneskelig bevissthet i detalj. Det sies at han i noen grad var påvirket av samtidens mer kjente Carl Jung.

PPA kartlegger om personer ser på egen foretrukken atferd i arbeidssituasjoner som de oppfatter som fordelaktige eller utfordrende, om deres reaksjonsmønstre er aktive eller passive; og dermed klassifiserer individets adferdspreferanser i form av fire domener: Dominans, Innflytelse, Stabilitet og Tilpasningsevne (Dominance, Influence, Steadiness, Compliance).

Format:

Thomas PPA er en kartlegging med tvungne svar som bruker en ipsativ refereringsmetode  - et individs svarmønstre er sammenlignet med dem selv heller enn scorene til en referanse-/normgruppe. Besvarelser gjøres ved å velge et adjektiv som beskriver deres atferd mest og det minst.

For å gjennomføre en PPA må man velge to adjektiv fra en rekke med fire, «mest lik» og minst lik» egen atferd. Besvarelsen skjer i 24 trinn, som gir 48 valg fra totalt 96 beskrivende ord/uttrykk.

PPA er tilgjengelig via internett. Thomas International har også utviklet PPA+, et format som er egnet for unge mennesker eller kandidater som snakker norsk flytende, men ikke har det som sitt morsspråk.

Reliabilitet og validitet:

Thomas PPA har gjennomgått grundig vitenskapelig testing for å verifisere dens reliabilitet og validitet som et arbeidspsykologisk kartleggingsverktøy. PPA er registrert hos British Psychological Society  (BPS) etter vurdering mot kriteriene som er satt av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists' Associations

Thomas International gjennomfører løpende psykometrisk forksning på PPA i samarbeid med Psychometrics Centre ved Cambridge University. http://www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Vil du se det i praksis?  Kent Country Cricket Club testimonial.