GIA

TEIQue SportGIA Education

General Intelligence Assessment (GIA) predikerer læringsevne og potensiale. Denne evnetesten viser hvor raskt og på hvilken måte du setter deg inn i nye oppgaver. Ved å måle den kognitive kapasiteten kan infasingsperioden for nye medarbeidere gjøres mer effektiv, eller det kan gi viktig informasjon om hvem dine talenter er på spesifikke områder og vise hvordan du skal tildele ansvar som virker utviklende og meningsfull for den ansatte. GIA vil også gi nyttig informasjon om potensielle ledere eller nøkkelpersonell som må være raske problemløsere, tenke raskt eller håndtere pressede situasjoner. Noen kaller dette metodisk «problemløsningsevne».

IntroduksjonForskning

Kartlegger: Kognitiv læringsevne og potensiale
Type: Normativ psykometrisk test
Tid: 50 minutter

GIA predikerer en persons potensiale til å sette seg inn i en ny rolle eller respondere på opplæring/trening. Det vil hjelpe deg til å identifisere dine talenter og fremtidige ledere og gi deg et verktøy for å forstå hvordan du kan utvikle dem gjennom trening.

GIA_Samplejpg.jpg

Bruk GIA for å:

  • Måle mental kognitiv kapasitet, inkludert problemløsning og tilpasningsevne
  • Forstå hvordan utvikle gjennom opplæring
  • Identifisere potensielle ledere som har egenskapene til å gjennomføre endring
  • Sikre at en person får tilstrekkelig grad av utfordringer i sitt arbeid

Utviklet av: Dr. Peter Dann
Når: 1992 - dd

Bakgrunn og teori:

General Intelligence Assessment (GIA) ble utviklet over 15 år av Dr. Peter Dann ved Human Assessment Laboratory ved Universitetet i Playmouth. Thomas integrerte GIA i verktøyportefølgen i 2006.

«Intelligens» har blitt definert til å inneholde flytende og krystalliserte komponenter (Horn & Cattell, 1966):

  • Flytende intelligens (ren prosesseringshastighet) forstås som grunnleggende intellektuelle prosesser ved å forstå abstrakte konsepter, generaliseringer og logiske sammenhenger (Carroll, 1993). Flytende intelligens brukes for å  løse nye problemer, bruke logikk i en ny situasjon og identifisere mønstre.
  • Krystallisert intelligens (lærte faktorer) forstås som verbale, mekaniske og numeriske evner etc. Krystallisert intelligens er evnen til å bruke lært kunnskap og erfaring.

GIA kartlegger intelligens designet og teoretisk understøttet av Carrolls klassifikasjon av kognitive evner, med komponenter av «g», generell intelligens (Spearmans og andres generelle faktor for mental prestasjon). GIA har imidlertid fokus på flytende intelligens og bruken av prosessuell, heller enn deklarativ kunnskap, ved å måle elementære kognitive evner (perseptuell hastighet, verbal resonnering etc.). Dette kartlegger det vi har betegnet som læringsevne heller enn «IQ».

GIA ser på et individs hastighet ved informasjonsprosessering og evne til å lære og utvikle nye ferdigheter. General Intelligence Assessment brukes for en rekke formål: rekruttering, utvikle, lede, identifisere behov for læring, karriererådgivning og benchmarking.

GIA var først utviklet for å måle kognitive ferdigheter og læringsevne i Armed Forces, kjent som British Army Recruitment Battery (BARB). I den fortsatte utvikling av GIA, brukte Human Assessment Laboratory potensiale i datateknologi for å utvikle forskningen av element-generering. Her blir testelementer automatisk produsert for å lage et ekstremt stort antall av forskjellige, men likeverdige former av den samme testen (Irvine, Dann & Anderson, 1990). GIA, sammen med den papirbaserte versjonen, ble utviklet fra de samme teoretiske prinsippene og ressursene som BARB. Thomas International integrerte den papirbaserte versjonen (TST) til produktportefølgen i 1993 og GIA i 2006.

Format:

General Intelligence Assessment består av fem nettbaserte tester for kartlegging av grunnleggende kognitive evner (for eksempel evner som er avhengige av prosesser som å tenke, språk, beslutningstaking, læring og hukommelse).

Hver av de fem testene har en type oppgave, og alle spørsmålene i en gitt test har samme vanskelighetsnivå. Den enkeltes poengscore er basert på hastigheten og nøyaktigheten av deres svar. Scorene blir sammenlignet med en eksempelpopulasjon (normgruppen) for å avgjøre om scorene er lave, høyere eller gjennomsnittlig sammenlignet med majoriteten av populasjonen.

Selv om den samlede scoren måler ”læringsevne”, måler hver av de fem testene en spesifikk kognitiv funksjon (utdypet under):

Oppfatningshastighet: Denne testen måler oppfattelsen av unøyaktigheter og feil i skriftlig materiale, tall og diagram, evnen til å ignorere irrelevant informasjon, evnen til å kjenne igjen likheter og forskjeller og kunne oppdage feil. Den tester hastigheten av semantisk koding og sammenligning.

Resonneringsevne: Denne testen måler evnen til å dra slutninger, evnen til å resonnere fra gitt informasjon og komme frem til riktig konklusjon. Denne testen kartlegger evnen en person har til å holde informasjon i korttidshukommelsen og løse problemer.

Tallforståelse – hastighet og nøyaktighet: Denne tester håndtering av tall og måler grunnleggende numerisk resonneringsevne. Den måler om en person kan være komfortabel i arbeidet med kvantitative konsepter.

Visualiserings- og romforståelse: Denne testen måler evnen til å lage og håndtere mentale bilder av objekter. Denne testen korrelerer med tester i mekanisk resonnering og måler en persons evne til å bruke mentale visualiseringsferdigheter til å sammenligne former. Den relateres til evnen å jobbe i miljøer der visualiseringsevnen er nødvendig for å forstå og utføre oppgaver.

Begrepsforståelse: Denne testen kartlegger begrepskunnskap og ordforråd. Den kartlegger forståelsen av et stort antall ord fra ulike deler av språket og evnen til å identifisere ordene som har lik eller motsatt betydning. Den kartlegger evnen til å arbeide i miljøer der en tydelig forståelse av skriftlige eller muntlige instruksjoner er nødvendig.

Reliabilitet og validitet:

GIA har gjennomgått grundig vitenskapelig testing for å verifisere dens reliabilitet og validitet som et arbeidspsykologisk kartleggingsverktøy. Ulike forskningsstudier har vist at GIA er konsistent og et valid mål på læringsevne. GIA er registrert hos British Psychological Society [HG1] (BPS) og vurdert opp mot de tekniske kriteriene som er satt av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists' Associations.

Vil du se et eksempel?  Opus Energy testimonial.