Logikk

EvneNumerisk

Logiske resonneringstester er designet for å måle en persons evne til å tenke på en helhetlig og strukturert måte. De blir ofte brukt av arbeidsgivere for å evaluere hvordan en jobbsøker vil tilnærme seg en bestemt oppgave eller et problem i en stilling.

En logisk test eller kartlegging har som formål å måle din evne til å bruke logiske resonneringsmetoder i ditt arbeide - ofte kalt problemløsningstester. Oppgavene kan være verbale, numeriske eller billedlige. Thomas General Intelligence Assessment (GIA) måler din evne til å bruke logisk resonnering på fem områder: resonneringsevne, oppfatningshastighet, tallforståelse - hastighet og nøyaktighet, begrepsforståelse og rom - visualiseringsevne.

 

Hva er logikk?

Ordet kommer fra det greske ordet logos, som kan oversettes som «årsak» eller «tanke». Hovedsakelig er det studiet av argumentasjon, eller et sett av generelle prinsipper for å skille fornuftige konklusjoner (eller sannheter) fra falske.

Filosofen Aristoteles sa at logikk gjør det mulig for oss å lære det vi ikke vet, og at dens konklusjoner er ufravikelige.

Logikk handler ikke om psykologiske prosesser forbundet med tanker, emosjoner eller bilder. Det handler om påstander (eller erklæringer) som oppfattes å være sanne eller usanne (enig eller uenig), i motsetning til spørsmål eller setninger uttrykt som ønsker og krav.

 

Logikk har tre viktige elementer:

  • Konsistens - ingenting motsier noe annet
  • Forsvarlighet - du kan aldri få en feil slutning fra et sant premiss
  • Fullstendighet - det finnes ingen sanne påstander som ikke kan bevises ved prosessen

Her er et enkelt eksempel:

Hvis Thomas er en leder har Thomas ansvaret. Thomas er en leder. Derfor har Thomas ansvaret.

Hvordan gjennomføre en logisk resonneringstest

Logiske resonneringstester kartlegger ofte evne ved å bruke informasjon gitt i sekvenser. Testtakeren skal identifisere underliggende regler og mønstre i sekvensene for å kunne identifisere hva som bør komme som neste. 

Å kunne fullføre en logisk resonneringstest riktig er påvirket av å være god på aktiv lesing og å tenke over hva som blir forklart. Dette innebærer å fastslå hva temaet er, stille spørsmål til deg selv om avsnitt, diagrammer eller rekkefølger og å være i stand til og omskrive de kompliserte elementene.

 

Logiske resonneringstester går normalt på tid og de enkleste spørsmålene er normalt i starten av testen. Husk at det alltid kun er ett riktig svar. Logiske resonneringstester er pålitelige og gode verktøy i rekrutteringsprosesser (seleksjon) for å predikere jobbprestasjon. Disse testene kan også være numeriske (tallbaserte), verbale (ord- og språkbaserte) eller skjematiske (bildebaserte).