Emosjonell intelligens

Kognitive evnerEvne

En kartlegging av emosjonell intelligens gjøres med et sett av spørsmål der en person rangerer ens selvoppfatning av egne følelser og personlighet på en skala.

Emosjonell intelligens er en psykologisk konstruksjon som har blitt eksepsjonell populær i både akademia og HR-litteratur. Evnen til å håndtere dine emosjoner og andres har blitt en stadig viktigere del av det moderne arbeidslivet.

Det psykologiske konseptet med emosjonell intelligens har blitt målt ved å bruke psykometriske kartlegginger siden 1990-tallet. Tidlige teorier så emosjonell intelligens som en kognitiv evne; noe som kan bli lært og trent. Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), er basert på Dr. K.V.Petrides teori om «trekkbasert emosjonell intelligens» og er en unik kartlegging som ser på emosjonell intelligens som en del av våre personlighetstrekk.

Tidlige teorier har fokusert på konseptet sosial intelligens (for eksempel Thorndike på 1920-tallet) før det utviklet seg videre med at mennesker mente det eksisterte ulike typer av intelligens, som Gardners (1983) teori om flere intelligenser. Emosjonell intelligens var først målt som en psykologisk konstruksjon tidlig på 1990-tallet før det økte i popularitet i arbeidslivet på slutten av 90-tallet og tidlig 2000-tallet.

Teorien om emosjonell intelligens kan bli delt i to brede kategorier; emosjonell intelligens som en evne eller som et trekk (varig). Kartlegginger av evnebasert emosjonell intelligens bruker prestasjonstester og -oppgaver for å måle en persons evne til å skille rasjonell og emosjonell informasjon. Svar er riktige eller gale. Kartlegginger av trekkbasert emosjonell intelligens bruker spørreskjemaer med selvevaluering og måler et individs oppfattelse av ens emosjonelle erfaringer og kapasitet. Det er ingen riktige eller gale svar, men dine svar blir sammenlignet med hva andre har svart.

En kortfattet beskrivelse av trekkbasert EI teori, som er den eneste EI-teorien som på en overbevisende måte kan imøtekomme subjektive emosjonelle opplevelser, kan bli lastet ned her[HG1] . For mer informasjon om vitenskapen bak TEIQue, inkludert flere vitenskapelige artikler og litteraturliste, besøk www.psychometriclab.com.