Ryhmän kehittäminen

Suorituskyvyn kehittäminenUrheilupsykologia

Osaava ja sitoutunut henkilöstö on kriittinen tekijä missä tahansa ympäristössä, olipa kyse suuryrityksestä tai urheilujoukkueesta. Tehtävästä tai roolista riippumatta jokaista tarvitaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnasta ja tuloksesta vastaavan timin kehittäminen on ratkaisevaa organisaation kokonaissuorituksen tehostamiseksi.

Urheilija ja joukkue saavat kunnian kentällä, ladulla tai hallissa, mutta heidän menestyksensä perustuu paljon muuhunkin kuin heidän tulokseensa juuri suoritushetkellä. Kokonainen joukko tukihenkilöstöä kuten valmentaja, fysioterapeutti tai hallintohenkilö muodostaa usein urheilusuoritusten selkärangan. Ilman sitoutunutta ja osaavaa tiimiä voi tavoitteiden toteuttaminen olla vaikeaa.

Me Thomasilla uskomme, että investoimalla ja käyttämällä aikaa joihinkin tärkeisiin osa-alueisiin, muodostuu matka menestykseen suoremmaksi. Mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä tiimin kehitysstrategian parantamiseksi?

Lahjakkaiden rekrytointi

Paras aika saada tiimi oikeille raiteille on heti alussa. Lähde liikkeelle rekrytointiprosessista, sitten perehdyttämisen kautta kehitystyöhön niin, että teillä on oikeat henkilöt oikeisa tehtävissä ja näin muodostuu vahva menestyksen perusta.

Ajattele tavoitteita – etsitkö valmentajaa, joka keskittyy osallistumiseen pikemmin kuin suoritukseen? Vai haluatko kehittyä valioluokkatasolle? Kun strategia on selkeä, voidaan arvioida, minkä tyyppiset ihmiset sopisivat parhaiten näiden tavoitteiden saavuttamiseen ja millaisia valmiuksia ja tapaa toimia heiltä edellytetäään. Tehtävän tavoiteprofiilin määrittelyllä voidaan selvittää, mitä ominaisuuksia tehtävän hoitaminen henkilöltä edellyttää. Tätä voidaan käyttää myös sen arivoimiseen, ovatko teillä jo olevat henkilöt itselleen sopivissa tehtävissä ja rooleissa.

Vahvan johtoryhmän rakentaminen

Henkilöt jättävät esimiehen eivät yritystä. Vahva johtajuus auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa. Mutta miten varmistetaan, että teillä on oikeat johtajat ja että tiimit (urheilijat tai tukijoukot) pääsevät tavoitteisiinsa?

Ero tyydyttävän ja poikkeuksellisen hyvän johtajan välillä johtuu usein tunneälystä. Johtajilla, joilla on hyvät tunneälytaidot, on tavallisesti hyvä itsetuntemus, he kommunikoivat paremmin ja he ovat mukautumiskykyisempiä kuin kollegansa, joiden tunneälytaitojen taso on alhaisempi. 
 

Tutkimalla tunneälytaitojen tasoja saadaan aikaan ymmärtävä ympäristö ja lisätään johtajien itsetuntemusta ja saadaan tiimit tavoittelemaan menestystä.

Ryhmätyötaidot ovat menestyvän johtajan toinen tärkeä taito. Kun johtajat ymmärtävät, miten he ja muut ryhmän jäsenet toimivat, kommunikoivat, heidän vahvuutensa ja rajoitteensa sekä panoksensa ryhmän toimintaan, heillä on tarvittava tieto, miten he yhteistyössä voivat toimia suoritustason kohottamiseksi.

Investoi ryhmän kehittämiseen

Kun organisaatio kehittyy, niin lisääntyvät myös henkilöstön odotukset ja vaatimukset. Henkilöstön koulutukseen ja kehittämisen investointi varmistaa sen, että he pystyvät selviytymään tehtävistä ja projekteista myös tulevaisuudessa.

Monet organisaatiot investoivat voimakkaasti kovien valmiuksien koulutukseen, mutta unohtavat usein kirjon toisen pään. Pehmeiden valmiuksien kehittäminen voi vaikuttaa koko organisaation toimintakykyyn. Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Itsensä tunteva, erittäin kommunikoiva ja tunneälytaidoiltaan osaava tiimi on parempi edistämään organisaation asiaa sekä organisaation sisällä että ulkopuolella. Tämä voi vaikuttaa siihen, menestyyko tiimi vai epäonnistuuko se.

Sitouta ryhmä

Riippumatta kenet rekrytoit, jos ryhmän jäsenet eivät ole sitoutuneita, on olemassa suuri vaara, että ryhmä ei saavuta asetettuja tavoitteita.

Yksikertainen kysely voi auttaa tunnistamaan ne osa-alueet, joilla tiimillä on haasteita ja näin voidaan suunnata kehityspanostukset sitoutumisen lisäämiseen sellaisilla osa-aluiella, joilla on ratkaiseva merkitys koko organisaation tuloksen kannalta. 
 

Engage for Success* -kyselyssä selvisi, että organisaatiot, joissa sitoutuminen on korkealla tasolla, olivat 18% tuottavampia kuin muut organisaatiot. Henkilöt, jotka pitävät työstään, ihmissuhteistaan ja saavat arvostusta työpanoksestaan, työskentelevät todennäköisesti maksimiteholla ja näin ollen edistävät organisaation tuloksekkuutta.

Ryhmien kehittäminen mahdollistaa koko organisaation tulevaisuuden tuloksellisuuden. Ryhmien osaamisen parantaminen keskeisillä osa-alueilla voi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa, kehittämissuunnitelmien laatimisessa ja lopulta hyvien tulosten tuottamisessa. Osaavan ja sitoutuneen ryhmän merkitystä ei voi sivuuttaa, se on tärkeä askel kohti laadukasta päämäärää.

*http://engageforsuccess.org/wp-content/uploads/2015/09/The-Evidence.pdf