Rekrytointi ja valinta

Opinto- ja uraneuvontaJohtoryhmän kehittäminen

Oppilaitos on vain niin hyvä kuin sen opettajakunta, joten henkilöstön rekrytointi ja kehittäminen hyvinsuoriutuvaksi siten, että se sopii oppilaitoksen toimintaan, on ratkaisevaa oppilaiden oppimistulosten kannalta.

Hyvinsuoriutuvien opettajien rekrytointi

Oikean henkilön rekrytointi oppilaitoksen opettajaksi on tärkeää, mikäli halutatte tarjota oppilaille niin tasokasta opetusta, että voitte todella olla ylpeitä ja opetus varmistaa oppilaiden tulevaisuuden menestymisen.

Rekrytoidessanne teidän tulee ensin määritellä, missä teidän ryhmässä on mahdollisesti puutteita ja sitten tunnistaa oppilaitoksen päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseksi edellytetty osaaminen ja toimintyyli. Voitte tehdä tämän määrittelemällä ryhmälle tavoiteprofiilin ja vertaamalla sitä ryhmän todelliseen profiiliin. Tästä saatte tukea etsiessänne oikeaa osaamista ja toimintatyyliä ryhmänne täydennykseksi ja tämä voi toimia benchmark- pohjana, johon hakemuksia voi verrata.

Hakijat, joilla on ”hyvä yhteensopivuus" sekä teidän ryhmään että avoinna olevaan tehtävään, ovat todennäköisesti sitoutuneita ja menestyvät tuloksellisesti hyvin.
 

”Yhteensopivuuden” mittaamisen tulos ratkaisee, miten todennäköisesti uusi henkilö menestyy tehtävässä ja tekee tulosta. Analysointi on tärkeää, koska siitä tulee uusi näkökulma rekrytointiprosessiin, mitä pelkkä haastattelu ei voi saada esiin.

Arvioinnit auttavat ennustamaan tarkemmin, mikä on henkilön yhteensopivuus tehtävän ja rooliin. Ne voivat olla psykometrisiä, tunneäly- tai kykytestejä, ja kaikki ne tuovat lisää varmuutta päätöksentekoon. Ne tuovat esiin henkilön motivaatiotekijät, pelot, hänen johtamis- ja kommunikointityylinsä ja sen miten hän käsittelee painetta sekä kuvaa miten hyvin hän sopii nykyiseen ryhmään. Tämä on arvokasta tietoa, kun tehdään rekrytointipäätöstä.

Ymmärtämällä, miten henkilö tavallisesti käyttäytyy työssään ja kuinka nopeasti hän oppii, voitte varmistua, että valitsette oikean henkilö ryhmässänne avoinna olevaan tehtävään. Lisäksi saatte tietoa siitä, miten hän sopii ryhmänne tavoiteprofiiliin, mikä on hänen panoksensa ryhmän toimintaan sekä miten ryhmän jäsenet toimivat sujuvasti yhdessä.

Tähtien kehittäminen

Olette siis rekrytoineet opettajan, joka sopii oppilaitokseen ja jolla on edellyttämänne taidot ja potentaiaalia suoritua erinomaisesti. Mutta mitä sitten tapahtuu? Kuinka tuette häntä niin, että hän voi suoriutua mahdollsiimman hyvin työssään?

Analysoimalla opettajat saatte kuvan heidän tyypillisimmästä tavastaan käyttäytyä työssä. Pystytte luomaan selkeän kuvan heidän vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan, siitä miten he kommunikoivat, mikä heitä motivoi, miten he toimivat paineen alla ja mitä hyötyä he tuovat organisaatiolle. Ymmärtämällä opettajienne käyttäytymistä saatte esiin seikat, jotka auttavat heitä menestykseen ja mikä vaikuttaa menestymiseen negatiivisesti. Tätä tietoa voitte käyttää kehityssuunnitelmien laatimiseen ja seurantaan sekä suoritusten arviointiin sen varmistamiseksi, etteivät tähdet menetä otettaan.

Lisääntynyt tietoisuus omasta toimintatyylistä mieltymyksineen auttaa myös opettajaa valitsemaan, miten hän parhaiten sopeuttaa käyttäytymistään innostaakseen ja kommunikoidakseen tehokkaammin oppilaiden kanssa, lisätäkseen sekä omaa että oppilaiden menestystä.

Käyttäytymisen ymmärtämisen merkitystä ei voi korostaa liikaa – mutta ymmärtävätkö opettajanne, miten toiset voivat kokea heidän käyttäytymisensä?

360 –arvioinnin palautteen avulla opettajat voivat tunnistaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. He saavat palautetta esimieheltään ja kollegoiltaan. Lisäksi hän täyttä myös itsearviointinsa.

Tämä avaa uuden keskustelun ja arvioitava henkilö saa tietoa siitä, millaisena toiset kokevat ja näkevät hänen käyttäytymisensä ja toimintansa työyhteisössä. Palautekeskustelu voi toimia nykytilanteen kartoituksena ja lähtökohtana kehitystavoitteiden määrittelyssä. Tilannetta voidaan mitata uudelleen ja tavoitteiden toteutumista seurata 6 – 12 kuukauden kuluttua. Thomasin 360- arvioinnin avulla voidaan tunnistaa suoritutumisessa olevia puutteita, kehittää itsetuntemusta ja löytää keinoja lisätä omaa tehokkuutta.