Käyttäytyminen

Tulosten saavuttaminenSitouttaminen

Onko oppilaita, jotka tuhlaavat osaamistaan? Kyky käsitellä menestyksekkäästi vaativaa käyttäytymistä ja edistää myönteistä käyttäytymistä luokassa on tärkeää jokaiselle opettajalle. Toimimalla itse esimerkillisesti ja ylläpitämällä hyvää käyttäytymistä luodaan parhaat mahdolliset oppimisedellytykset oppilaille ja heidän menestykselleen tulevaisuudessa.

Erilaisten käyttäytymismallien käsitteleminen

Sillä miten oppilaat toimivat koululuokassa on valtavan suuri vaikutus oppimistuloksiin. Haastava käytös, joka jatkuu ilman, että siihen puututaan, voi johtaa häiriön aiheuttajien huonoihin todistuksiin ja vaikuttaa negatiivisesti myös luokan toisiin oppilaisiin. Erilaisten käyttäytymismallien käsittelyssä on kyse kielteisen käytöksen vähentämisestä ja myönteiseen käytöksen kannustamisesta, mikä antaa jokaiselle oppilalle parhaat oppimismahdollisuudet.

Haastavien oppilaiden käsittely

Haastavat oppilaat eivät useimmiten ole kiinnostuneita, he ovat ehkä kyllästyneitä eivätkä keskity ja osoittavat tämän käyttäytymällä huonosti. Tästä johtuen heidän oppimisensa vaikeutuu. Heidän auttamisensa oikeille raiteille (käyttäytymisen muutostrategioiden avulla), saamaan takaisin kiinnostuksensa opintoihin ja voimaan paremmin ei ole helppo tehtävä, mutta sitäkin tärkeämpää. Oppilas voi tarvita lisätukea saavuttakseen poteantiaalinsa ja joidenkin haastavimpien oppilaiden muuttaminen on mahdollista vaikuttamalla heidän itsetuntemukseensa ja suoriutumiseensa.

Ymmärtämällä oppilaan omimman tavan toimia, tunneälytason ja hänen henkiset vahvuutensa voi auttaa tunnistamaan turhatuneisuuden ja huonon käyttäytmisen syyt. Tämän ansiosta opettajan ja oppilaan on mahdollista käsitellä tehokkaasti taustalla olevia asioita.

Edistämällä myönteistä käyttäytymistä ja lisäämällä oppilaiden itsetuntemusta sekä käyttäytymiseen vaikuttavien syiden ymmärtämistä heidän on mahdollista käsitellä ja muuttaa omaa käyttäytymistään niin, että he voivat ratkaista mahdollisia ongelmia itse. 
 

Myönteisen käyttäytymisen käsitteleminen

Innostuneet oppilaat haluavat oppia, he ovat ylpeitä tekemisistään ja pyrkivät kehittymään ja menestymään. Tämä ilmenee oppimisympäristössä siten, että he ovat tavallisesti myönteisiä, tiedonhaluisia, kiinnostuneita, keskittyneitä ja ehkä jopa intohimoisia. Tällainen myönteinen käyttäytyminen palvelee tärkeää tarkoitusta, koska se lisää oppilaan menestymisen tasoa ja hän saa siitä tyydytystä.

Oppillat, jotka ymmärtävät itseään, suoriutuvat todennäköisesti paremmin ja he ovat sitoutuneempia. Tavallisesti he luottavat itseensä, koska he ymmärtävät paremmin omat vahvuutensa ja sen, mikä heitä motivoi ja tämä taas lisää itseluottamusta ja auttaa kehittymään. Auttamalla oppilaita ymmärtämään omia vahvuuksiaan he saavat mahdollisuuden ottaa suuremman vastuun omasta suoriutumisestaan. Tämä puolestaan lisää motivoitumista, päättäväisyyttä ja itseluottamusta haasteiden voittamiseen, menestyksen tavoitteluun ja he voivat olla ylpeitä saavutuksistaan

Keskinäinen yhteisymmärrys

Opettajat, jotka ymmärtävät oppilaidensa käyttäymispiirteitä, ovat paremmin varustautuneita ohjaamaan tehokkaasti heidän oppimistaan.

Opettajilla on mahdollisuus harkita, millä tavoin he opettavat eri oppilaita, jotta syntyy myönteinen ja osallistava oppimisympäristö.
 

Samoin myös oppilailla, joilla on käsitys omasta ja toisten oppilaiden toimintatyyleistä, on mahdollisuus käyttää tietoa ohjaamaan suhtautumistaan sekä luokassa että omatoimisessa opiskelussa.

Lopulta itsetuntemuksen lisääminen ja ymmärryksen lisääntyminen siitä, miten eri henkilöt kokevat toisten käyttäytymistyylit auttaa myönteisen, sitotuneen ja antoisan oppimisympäristön aikaansaamisessa.