Tulosten saavuttaminen

Johtoryhmän kehittäminenKäyttäytyminen

Jokainen koululuokka koostuu joukosta nuoria, ja jokaisella heistä on erilainen oppimistyyli. Kuinka varmistetaan, että saadaan aikaan jokaisen oppilaan päämäärien kannalta tehokkain oppimisympäristö? Kun saadaan käsitys oppilaista, se auttaa mukauttamaan opetus oikealla tavalla eritasoisten oppilaiden ja ryhmän vahvuuksien mukaan.

Mukautuminen erilaisiin oppimistyyleihin

On tärkeää pohtia, miten oppilailla on erilaiset mieluisimmat tavat kommunikoida, millaiset asiat heitä motivoivat ja mikä on heidän vahvuutensa oppimistilanteessa. Osa oppilaista haluaa esim. mielellään työskennellä ryhmässä ja heidän joukosaan on todennäköisesti joitakin porukan vetäjiä. Toiset taas haluavat poistua paikalta yksityiskohtaisten muistiinpanojen kanssa ja perehtyä niihin myöhemmin.

Käyttämällä erilaistamista luokkahuoneessa jokainen oppilas saa parhaan mahdollisuuden käsitellä omaa oppimistaan ja edistyä.
 

Analysoimalla oppilaat saadaan käsitys heille tyypillisestä tavasta toimia ja tietoa, jota voi muuten olla vaikea saada esiin. Kun ymmärretään toimintatyylien erilaisuus, on paremmat edellytykset suunnitella eteneminen annettujen tehtävien parissa ja käsitellä tuloksia, tehdä ryhmäjako ja miettiä, miten ryhmiä tuetaan ja tämä kaikki auttaa myönteisen ja osallistavan oppimiympäristön aikaan saamisessa.

Itseopiskelun tukeminen

Omaehtoinen opiskelu on usein haaste myös motivoituneimmille ja keskittyneimmille oppilaille, mutta näin ei tarvitsisi välttämättä olla! Kun oppilailla on syvällinen ymmärrys itselleen tyypillisimmästä tavata toimia ja siitä, mikä heitä parhaiten motivoi, tieto auttaa heitä ymmärtämään, miten heidän tulisi hallita ajankäyttöään, suunnitella tavoitteitaan ja tunnistaa tuen tarve. Tämä kaikki mahdollistaa sen, että opetushenkilöstö saa selkeän kuvan, missä ajallista panostusta eniten tarvitaan.

 

Motivaation lisääminen

Kuinkan voidaan auttaa oppilaita säilyttämään motivaatio ja keskittyminen?

Opettajalla on paljonkin mahdollisuuksia auttaa oppilasta tekemään parhaansa. Vastuu koulutuksesta ja omasta tulevaisuudesta on oppilalla itsellään.
 

Jokaisella on vahvuuksia, mutta erityisesti nuoren voi olla vaikea tunnistaa niitä, koska hänen luonteensa ja itseluottamuksensa ovat vasta kehittymässä. Kun oppilaita analysoidaan ja arvioidaan, se auttaa heitä tunnistamaan vahvuutensa ja hyödyntämään niitä edukseen. Kun oppilaita autetaan ymmärtämään, missä he ovat hyviä ja miten tieto auttaa heitä sekä koulussa että sen ulkopuolella, heidän itseluottamuksensa kasvaa ja he saavat tarmoa tavoitella päämääriään.