Johtajuus

SitouttaminenViestintä

Ihmiset jättävät esimiehen, eivät yritystä. Vahva johtajuus auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Kuinka varmistat, että yrityksessä on oikeanlainen johtoryhmä, joka kannustaa henkilöstöä tulokselliseen toimintaan?

Johtajien vastuulla on yrityksen ohjaaminen ja organisation valitseman suunnan muokkaaminen sekä henkilöstön ohjaaminen valitun suunnan mukaisesti. Voimme tukea johtajianne, jotta he ymmärtävät paremmin itseään ja soveltavat saamaansa tietoa ohjatessaan yritystä kohti menestystä. Johtoryhmän profilointi voi auttaa johtajia ymmärtämään, kuinka he saavat parhaiten käyttöönsä omat ja toistensa voimavarat, sekä tunnistamaan mahdolliset puutteet ja määrittelemään soveltuvuusvaatimukset uusia henkilöitä rekrytoidessaan.

Ihmisten ja asioiden johtaminen

20 vuotta sitten johtajan ja johtajuuden määritelmät olivat nykyistä selkeämmät: ihmisten johtaja oli henkilö, joka kertoi henkilöstölle, mitä ja millä tavoin asiat piti tehdä, ja asioiden johtaja oli pukuun pukeutunut henkilö, joka teki kaikki päätökset ja määritteli yrityksen strategian ja joka ei juurikaan ollut tekemisissä henkilöstön kanssa. Ihmisten ja asioiden johtamisen erot olivat selkeämmin havaittavissa.

Sitä mukaa, kun siirrytään uuteen, yksilökeskeisempään aikakauteen, ihmisten ja asioiden johtamisen raja hämärtyy. Toisaalta tehtävät, joista näkee, mihin työaika todella kuluu, ovat selkeämpiä: asioiden ja ihmisten johtamistehtävien väliset erot voidaan selkeästi osoittaa.

Ei tarvitse olla titteliltään johtaja, jotta sinua pidetään suurena johtajana, mutta vain esimieheksi nimetty henkilö voi suorittaa esimiehen toimenkuvaan kuuluvia tehtäviä. Merkitykselliset erot liittyvät taitoihin, joita tarvitaan ihmisten kanssa toimittaessa eli ihmissuhdetaitoihin. Johtajuus on enemmän kuin pelkkää projektien menestyksekästä toteuttamista tai strategisten tavoitteiden saavuttamista – johtajuudessa on kyse siitä, että saat ihmiset sitoutumaan vision toteuttamiseen, olipa kyse omasta tai koko yrityksen visiosta. Kuinka siis voit kehittää esimiestesi ihmissuhdetaitoja?

Tunneälykkäät johtajat

Kelvollisen ja poikkeuksellisen hyvän johtajan välinen ero liittyy usein tunneälyyn. Tunneälykkäillä johtajilla on itsetuntemusta, ja he ovat erinomaisia viestijöitä. Lisäksi he osaavat muokata käyttäytymistään erilaisten tilanteiden mukaan. He kykenevät tehokkaasti käsittelemään stressitilanteita, sitoutumattomuuteen liittyviä asioita, ristiriitoja ja muutoksia. Tunneälyn eri tasojen tutkiminen saa aikaan ymmärtävän ilmapiirin, joka lisää voimakkaasti yritysjohtajien itsetuntemusta, ja sitä voi hyödyntää sekä johtajien palkkaamisessa että kehittämisessä.

Hyvin öljytty kone

Jotta johtoryhmä pystyisi menestyksekkäästi viemään liiketoimintaa eteenpäin, on sen  tehtävä tehokasta yhteistyötä. Menestyksekkään johtoryhmätyöskentelyn ensimmäinen vaihe on kaksiosainen: johtoryhmän jäsenten on ymmärrettävä sekä itseään että toisiaan. Kun sekä he itse että ryhmän muut jäsenet ymmärtävät, miten he käyttäytyvät, kommunikoivat ja mitkä ovat kunkin vahvuudet ja heikkoudet, he saavat yhteistyön sujumaan.

Johtoryhmän jäsenten käyttäytymisen ja tunneälyn tason arviointi auttaa havaitsemaan mahdolliset puutteet sekä tekemään harkittuja rekrytointipäätöksiä, joilla puutteet voidaan paikata.