Muutosjohtaminen

Suorituksen arviointiBenchmark

Muutos on keskeistä, jotta organisaatio säilyttää kilpailukykynsä sekä markkinoilla että houkutellessaan palvelukseensa lahjakkaimpia henkilöitä. Organisaation muutoksen onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin muutoksesta tiedotetaan ja miten muutos toteutetaan ja johdetaan.

93% organisaatioista ovat käymässä tai käyneet läpi jonkinasteisia muutoksia

Forbes, 2014

Jopa 70% muutosehdotuksista epäonnistuu

McKinsey, 2013

Muutosjohtaminen on muutostrategioiden esittelyä ja käyttöönottoa sekä henkilö- että organisaatiotasolla, jotta organisaatio saavuttaa strategiset tavoitteensa.

Organisaatio saattaa joutua muutoskauteen useista eri syistä. Syyt voivat olla sekä organisaation ulkoa tulevia että sisäisiä. Tässä joitakin esimerkkejä:

 • Kilpailuetujen luominen
 • Uudelleenasemointi markkinoilla
 • Kasvu, fuusiot tai yrityshankinnat
 • Lakiin pohjautuva, poliittinen tai taloudellinen muutos

Yrityksen paras voimavara muutostilanteissa on henkilöstö.
 

Jos henkilöstö on sitoutunutta ja ymmärtää muutoksen syyt sekä sen, kuinka muutos on tarkoitus toteuttaa, muutos johtaa todenäköisimmin toivottuun tulokseen. Sitoutumaton, ahdistunut ja muutosta vastustava henkilöstö on kuitenkin sangen tavallinen haaste.

Muutosvastarintaan saattavat johtaa monet syyt, kuten väärinkäsitykset, luottamuspula, alhainen kyky sietää muutoksia, tyytymättömyys ratkaisuvaihtoehtoihin tai pelko siitä, miten muutos vaikuttaa henkilön omaan elämään.

Jokaisen henkilön hyvinvoinnin ja organisaation tuottavuuden kannalta on erittäin tärkeää varmistaa, että henkilöstö ei vastusta muutosta. Tästä syystä on välttämätöntä johtaa organisaatiotason muutoksia asiaankuuluvasti ja kohdata henkilöt asianmukaisesti yksilötasolla. Jotta muutos voi onnistua, koko henkilöstön pitää voida vaikuttaa ja ottaa mukaan muutoksen toteuttamiseen.

Millaisilla käytännön toimilla henkilöstöä kannattaa ohjata, jotta muutos onnistuisi?

Onnistuneen muutosohjelman ensimmäinen askel on muutostarpeen tunnistaminen ja selkeä visio ja tavoitteiden muotoilu eli mitä tällä muutoksella on tarkoitus saavuttaa. Koko organisaation nykytilanne tulisi käydä läpi sen määrittelemiseksi, missä nyt ollaan ja missä halutaan olla sekä erojen arvioimiseksi. Tämä antaa myös vertailukohdan, jota vasten edistymistä voidaan prosessin aikana seurata.

On ratkaisevaa, että henkilöstö otetaan mukaan heti muutosohjelman alkuhetkistä lähtien. Samoin toiminnan täysi läpinäkyvyys on tärkeää.

Sekä yritykset että henkilöstö pitävät huonoa viestintää pääasiallisena syynä sille, että muutos vaikuttaa vaikealta tai epävarmalta.

Jotta muutoksen tuomat hyödyt olisivat pitkävaikutteisia, on tärkeää, että edistymistä seurataan jatkuvasti ja visiota tarkennetaan tarvittaessa. Kun muutosohjelmaa päivitetään säännöllisesti, se pysyy toivotulla radallaan ja samalla voidaan varmistaa, että muutosstrategiaa toteutetaan oikein. Kun henkilöstötutkimukset sisältävät myös laadullisia elementtejä, ne tuottavat uutta ja tärkeää, luottamuksellisesti ja puolueettomasti hankittua tietoa. Tulosten avulla on mahdollista jopa saada ideoita suoraan suorittavalta tasolta.

Älä unohda juhlistaa muutosprosessin menestyksen hetkiä matkan varrella koko henkilöstön kanssa.  Henkilöstön keskuudesta löytyvän lahjakkuuden ja monenlaisten toimintatapojen tiedostaminen ja palkitseminen voi lopulta nostaa muutoksesta saadun hyödyn ja arvon paljon alkuperäistä arviota suuremmaksi.

Thomas voi auttaa sinua:

 • Tunnistamaan nykytilan ja haasteelliset alueet sekä ottamaan oikeat askeleet, joilla autetaan organisaation eri osa-alueita selviytymään muutoksista
 • Varmistamaan, että yrityksesi johtajat pystyvät viemään organisaation menestyksekkäästi muutoksen läpi
 • Rakentamaan ja kehittämään sisäisiä suhteita ja viestintää siten, että ryhmädynamiikka ja viestintäkanavat pystyvät tukemaan muutosta
 • Varmistamaan, että henkilöstö sitoutuu, osallistuu, motivoituu ja kokee tulevansa ymmärretyksi
 • Parantamaan ja valvomaan henkilöstön mukanaoloa ja pysyvyyttä
 • Vähentämään organisaatiomuutokseen liittyvää vastustusta
 • Tunnistamaan taitoihin liittyviä puutteita, jotta muutoksenaikainen rekrytointi tarkentuu
 • Arviomaan edistymistä ja esittelemään investointien kannatuslukuja ja pääoman tuottoastetta (ROI/ROE-vaikutuksia) sidosryhmille
 • Parantamaan osallistumista, viestintää, henkilöstön sitoutumista, motivaatiota ja varmuuden tunnetta organisaation läpikäymän haastavan vaiheen aikana.

Me Thomasilla voimme auttaa sinua varmistamaan, että yrityksesi henkilöstö on sitoutunutta. Tämä sekä tuo menestystä ja voi olla uusi alku sekä henkilöstölle että koko organisaatiolle.

Download your free whitepaper

Lead your organisation through successful change with our free whitepaper.

Tulosta

Download your free whitepaper

Lead your organisation through successful change with our free whitepaper.

Tulosta