ThomasEngage

TEIQueThomasEngage - Education

ThomasEngagen avulla voitte saada selville henkilöstön sitoutumistason organisaatiossanne ja tunnistaa mahdollisesti tarvittavat parannustoimenpiteet.

YleistäTieteellinen pohja

Arvioi: Henkilöstön sitoutuneisuutta
Tyyppi: Kysely
Kesto: 5 minuuttia

 

ThomasEngage on nettipohjainen tutkimus, joka arvioi organisaation henkilöstön sitoutuneisuutta ja auttaa teitä hyödyntämään todella sitoutunutta henkilöstöä. Raportin suositukset ja niiden pohjata käydyt keskustelut edesauttavat pitkäaikaisen ja kestävän sitoutumistason syntymistä ja mahdollisia lisäetuja ovat parempi tuottavuus, lisääntynyt työhyvinvointi ja kannattavuus.

ThomasEngage mittaa henkilöstön sitoutuneisuutta: mitkä ovat henkilön ajatukset ja tuntemukset omasta työstään, työtovereistaan ja organisaatiosta, jossa ovat työssä. Engage tunnistaa ryhmän, osaston tai alueen vahvimmat ja haavoittuvimmat osa-alueet ja mittaa eri ryhmien sitoutumistason ja näin voitte tunnistaa tukea tarvitsevat osastot tai osa-alueet. Voitte verrata omia tuloksianne toisten organisaatioiden tuloksiin ja käyttää joitakin suosittelemistamme toimenpiteistä toteuttaaksenne kestävän muutos- ja kehitysprosessin.

ThomasEngagen kehitti Mark Slaski viiden vuoden laajan akateemisen tutkimuksen jälkeen. Menetelmä perustuu vakiintuneisiin tieteellisiin ryhmäpsykologisiin teorioihin. ThomasEngage mittaa sitoutumisen seitsemää keskeistä osa-aluetta:

 1. Voice
 2. Togetherness
 3. Challenge
 4. Freedom
 5. Clarity
 6. Recognition
 7. Growth

Engage-example.jpg

Yli 150 ryhmää koskevan tutkimuksen mukaan yrityksillä, joissa henkilöstön sitoutumistaso on korkea, on myös työhyvinvointiin, innostuneisuuteen ja tuloksellisuuteen liittyvät paremmat tulokset.

ThomasEngage on jäsennelty ja kattava tutkimus henkilöstön sitoutuneisuuden tasosta. Näin organisaatio näkee, miten lojaali henkilökunta on, miten parantaa kommunikaatiota henkilöstön kanssa ja rakentaa toimintasuunnitelma tuloksellisuuden lisäämiseksi työyhteisössä.

 

Käytä ThomasEngagea tunnistaaksesi:

 • Vahvat ja haavoittuvat alueet
 • Organisaation eri ryhmien sitoutumistasot
 • Vertaillaksesi toisiin organisaatioihin (UK)
 • Organisaation hyvinvointitaso
 • Organisaation johtamistyyli
 • Tehokas ja kestävä muutos organisaation tuloksen prantamiseksi

Huomaa: ThomasEngage ei ole käytettävissä suomen kielellä. Napsauta tästä nähdäksesi, millä eri kielillä menetelmämme ovat käytettävissäsi.

Menetelmämme ovat käytettävissä 56 eri kielellä ja teemme työtä yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että päivitämme arviointimenetelmiemme käytettävyyttä jatkuvasti. Saadaksesi lisätietoa keskustele Thomas- konsultin kanssa teidän tarpeista.

Haluatko tietää, millaisia kokemuksia eräällä asiakkaalla on ThomasEngagen hyödyntämisestä? Lue lisää Buckinghamshire Business First

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa ThomasEngagesta, täytä alla oleva lomake ja me otamme sinuun yhteyttä.

Testin kehittäjä: Mark Slaski
Vuosi: 2009

Tausta ja teoria:

ThomasEngagen (alun perin Work Engagement Questionnaire) on kehittänyt Mark Slaski, University of Hertfordshire, ja se lanseerattiin 2009. Slaski perustaa tutkimuksensa ja kehitystyönsä psykososiaalisiin teorioihin henkilöstön sitoutumisesta – sitoutuminen on myönteinen kokemus ja seurausta työyhteisön ihmissuhteista ja henkilön tekemästä tehtäväroolista sekä palkitsemisesta, jota hän saa työpaikalla.

ThomasEngagen kehittämisessä käytettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Aluksi kohderyhmät jaettiin julkisen ja yksityisen sektorin ryhmiin työn myönteisten ja kielteisten näkökohtien mukaan. Näiden ryhmien laadullinen analyysi toteutettiin ja laadittiin 28 –väittämän kysely.

Tilastollisen faktorianalyysin pohjalta tunnistettiin seitsemän sitoutumisen keskeistä osa-aluetta, joita kyselyllä mitataan: Voice, Togetherness, Challenge, Freedom, Clarity, Recognition ja Growth.

Sitoutuneisuuden seitsemän osa-alueen mallista on käytännön hyötyä työpsykologeille ja organisaatioille, jotka voivat maksimoida myönteiset tulokset, koska menetelmä tunnistaa organisaatiotason, ryhmän, osaston tai alueen vahvuudet ja heikkoudet. Tämä puolestaan vaikuttaa kohdennettuihin toimiin, joilla tavoitellaan työhyvinvoinnin ja työpanoksen lisäämistä.

Muoto:

ThomasEngage kysely koostuu 28 väittämästä. Vastaajat arvioivat Likert- asteikolla 1-7, kuinka usein he kokevat väittämän kuvaaman asian (1= "ei koskaan" ja 7 = "aina"). 28 kysymyksen jälkeen on kaksi avointa kysymystä. Vastaajia pyydetään täyttämään taustatietonsa kyselyn lopussa.

Reliabiliteetti ja validiteetti:

Alkuperäinen ThomasEngage –kysely toteutettiin yli 2500 henkilölle ja näin saatiin pohja määrällisille analyyseille. Prosessissa käytettiin useita erilaisia valintakriteereitä mm. mukavuus- ja satunnaisotantaa. Kokonaisotannasta 65% oli miehiä ja 34% naisia ja ikäjakauma oli 17 - 67 vuotta.

Tietojen psykometrinen analyysi osoitti erittäin korkea sisäistä johdonmukaisuutta WEQ28 (Cronbachin alpha = 0,96) ja todella hyvää rakennevaliditeettia, mikä vahvistaa yksiulotteisen asteikon. SEM (Structural aquation modelling) antoi lopulliselle mallille korkean rakennevaliditeetin, jolloin jokainen muuttuja pystyi selittämään suuren osan sitoutumisen muuttujista. Kahden avoimen kysymyksen sisältöjen analyysitulokset validoivat nämä tulokset.

Huomaa: ThomasEngage ei ole käytettävissä suomen kielellä. Napsauta tästä nähdäksesi, millä eri kielillä menetelmämme ovat käytettävissäsi.

Menetelmämme ovat käytettävissä 56 eri kielellä ja teemme työtä yhteistyökumppaneidemme kanssa varmistaaksemme, että päivitämme arviointimenetelmiemme käytettävyyttä jatkuvasti. Saadaksesi lisätietoa keskustele Thomas- konsultin kanssa teidän tarpeista.

Haluatko tietää, millaisia kokemuksia eräällä asiakkaalla on ThomasEngagen hyödyntämisestä? Lue lisää Buckinghamshire Business First 

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa ThomasEngagesta, täytä alla oleva lomake ja me otamme sinuun yhteyttä.

Lähetämme mielellämme lisätietoa arviointimenetelmistämme ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä kouluttautumismahdollisuuksista ja viimeisimmistä uutisista.