Psykometriset testit ja arvioinnit

360 -arviointiKognitiiviset testit

Mikä psykometrinen testi tai arviointi on? Psykometrinen-sanassa yhdistyvät sanat ”psyyke”, joka tarkoittaa mieltä, ja ”metri”, jonka yksi merkitys liittyy mittaamiseen. Näin ollen psykometrinen testi tai arviointi on työkalu, jolla mitataan yksilön psyykkisiä omaisuuksia.

YleistäTietoa ilmaisista psykometrisistä testeistä ja arvioinneistaa

Mikä psykometrinen testi tai arviointi on?

Psykometrinen testi tai arviointi mittaa psykologisia ominaisuuksia, kuten persoonallisuuspiirteitä, käyttäytymistyylejä, kognitiivisia kykyjä, motivaatiota jne. Sana psykometrinen tarkoittaa psykologista mittaamista. Thomasin arviointimenetelmät mittaavat kattavasti monenlaisia ominaisuuksia. Lisätietoja ratkaisuistamme saat napsauttamalla tästä.

Psykometrinen-sanassa yhdistyvät sanat ”psyyke”, joka tarkoittaa mieltä, ja ”metri”, joka viittaa mittaamiseen. Näin ollen psykometrinen testi tai arviointi on menetelmä, jolla mitataan henkilön psyykkisiä ominaisuuksia. Psykometrisillä testeillä ja arvioinneilla voidaan mitata muun muassa henkilön persoonallisuuspiirteitä, käyttäytymistyylejä, kognitiivisia kykyjä, motivaatiota jne.

Psykometrisen testin ja psykometrisen arvioinnin välillä on ero. Pääasiallinen ero on siinä, että testillä mitataan maksimisuoritusta tehtävillä, joihin on olemassa oikeat tai väärät vastaukset. Arvioinnissa käytetään yleensä kyselylomaketta, jossa vastaajaa pyydetään ilmaisemaan, kuinka samaa mieltä hän on esitettyjen väittämien kanssa tai ilmaisemaan, kuinka usein vastaaja tuntee tietyllä tavalla.

Esimerkkejä psykometrisistä testeistä ovat kognitiivisia kykyjä mittaavat testit, soveltuvuuskokeet, loogista ajattelua mittaavat testit sekä päättelytestit. Esimerkkejä psykometrisistä arvioinneista ovat persoonallisuusarvioinnit, tunneälyarvioinnit sekä käyttäytymiseen liittyvien mieltymysten arvioinnit. Psykometrisillä testeillä ja arvioinneilla pyritään asettamaan pisteytykset ja vastaukset asianmukaiseen asiayhteyteen esimerkiksi vertaamalla vastaajaa muihin. Testiä tai arviointia, jossa vastaajaa verrataan muihin, kutsutaan normatiiviseksi testiksi, ja siinä selvitetään, millaisia vastaajan suoritus tai vastaukset ovat verrattuna vertailuryhmään, kuten kyseisen maan työtätekevään väestöön. Henkilöön itseensä viittaava (ipsatiivinen) testi tai arviointi vertaa vastaajan suoritusta tai vastauksia hänen omiin suoritus- tai vastausmalleihinsa. Testiä tai arviointia, joka keskittyy hyvin tarkkaan rajattuun osaamiseen tai tietämykseen, kutsutaan arvoalueeseen viittaavaksi. Esimerkkinä tällaisesta on ajokoe, jossa kokeen suorittajan on saavutettava ennalta määrätty suoritus- ja tietämystaso vaatimusten täyttämiseksi.

Psykometrian parhaat käytännöt

Psykometristen testien ja arviointien käyttämiseen ammatillisissa yhteyksissä on olemassa hyviä käytäntöjä. Psykometristen arvioiden käyttämistä koskevia hyviä käytäntöjä ovat laatineet ja julkaisseet erilaiset sääntelyelimet, kuten Ison-Britannian psykologinen yhdistys (British Psychological Society, BPS), Euroopan psykologijärjestöjen liitto (European Federation of Psychologists Associations, EFPA), Etelä-Afrikan terveydenhuollon ammattilaisen neuvosto (Health Professionals Council of South Africa, HPCSA), jne.

Voiko psykometrisiä testejä ilmaiseksi tarjoavaan yritykseen luottaa? Useimmissa tapauksissa vastaus on todennäköisesti ei. On tärkeää pystyä tunnistamaan huonon psykometrisen testin tunnusmerkit ja siten välttää epäluotettavan testin mahdollisesti aiheuttamat negatiiviset vaikutukset.

Internet on tulvillaan persoonallisuustestejä, joiden väitetään antavan tietoja vastaajien persoonallisuudesta ja siitä, miten vastaajat käyttäytyvät eri tilanteissa töissä, kotona, koulussa tai urheilusuorituksessa. Todellisuudessa suurin osa näistä persoonallisuustesteistä on laadittu ilman tieteellistä taustaa, eikä niillä ole arvoa persoonallisuuden mittaamisen työkaluina. Testien ainoa tarkoitus on olla pikemminkin sosiaalisessa mediassa leviävää viihdettä kuin käyttäytymisen tai persoonallisuuden mittareita. Termiä ”ilmainen psykometrinen testi” käytetään aivan liian väljästi kuvaamaan tällaisia testejä, mikä vääristää käsitystä siitä, mitä todelliselta psykometriseltä testiltä voi odottaa.

Luotettavat arviointiyritykset eivät useinkaan tarjoa ilmaisia psykometrisiä verkkotestejä, joten on syytä olla varovainen ennen kuin käyttää ilmaistestien tarjoajien palveluja. Epäluotettavien testien tarjoaminen työnhakijoille, työtovereille tai ystäville voi luoda virheellisen käsityksen heidän käyttäytymisestään tai kyvyistään.

Psykometrisiä testejä on monenlaisia, mistä syystä hyvien erottaminen huonoista voi olla vaikeaa. Tarkista suunnittelemasi arvioinnin luotettavuus testien suosituksista. Thomasin käyttäytymisen arviointi (HPA) ja tunneälyn arviointi (TEIQue) ovat Ison-Britannian psykologisen yhdistyksen (British Psychological Society, BPS) rekisteröimiä, eli ne täyttävät psykometrisille testeille asetetut tekniset kriteerit. BPS:n tehtävä on säännellä testien julkaisijoita alalla, joten sen suosituksia noudattamalla voit varmistua, että käyttöön suunnittelemasi testi tai arviointi on pätevä.

Vaikka luotettavat testien tarjoajat tarjoavat ilmaisia psykometrisiä testejä verkossa harvoin, niiltä on usein saatavilla ilmaisia kokeiluja, jotka auttavat tekemään tietoon perustuvia päätöksiä testiä valittaessa. Verkossa tarjottavien psykometristen testien kokeileminen auttaa varmistamaan, että testi on toimiva ja tarkka, ja sen avulla voi myös vertailla eri tarjoajia ja heidän tuotteitaan.

Ymmärrämme, että on tärkeää valita oikeanlainen työkalu ihmisiin liittyvien ratkaisujen tueksi, ja siksi tarjoammekin psykometrisestä HPA-testistämme ilmaisen kokeiluversion. Tämän psykometrisen arvioinnin suorittamiseen verkossa kuluu 8 minuuttia, ja sen avulla saat käsityksen sen merkityksestä omalla liiketoiminnallesi.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

Request a call back:

Lähetämme mielellämme lisätietoa arviointimenetelmistämme ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä kouluttautumismahdollisuuksista ja viimeisimmistä uutisista.