Loogiset päättelytestit

KykytestiNumeerinen päättelytesti

Loogiset päättelytestit mittaavat henkilöiden kykyä ajatella loogisella ja jäsentyneellä tavalla. Työnantajat käyttävät niitä usein arvioidakseen, kuinka työnhakija ottaa vastaan tai suhtautuu tiettyihin työhön liittyviin tehtäviin tai ongelmiin.

Looginen testi tai arviointi on tarkoitettu mittaamaan kykyä soveltaa loogisia päättelymenetelmiä ongelmanratkaisutehtävissä. Nämä tehtävät voivat olla sanallisia, numeraalisia tai kuvioita. ThomasGIA (Thomas General Intelligence Assessment) mittaa kykyä soveltaa loogista päättelyä viidellä eri osa-alueella: Päättelykyky, Käsityskyky, Numeerinen nopeus, Sanojen ymmärtäminen ja Hahmotuskyky.

Mitä on logiikka?

Sana tulee kreikan kielisestä sanasta logos, joka on käännetty tai määritelty sanoilla "syy" tai "ajatus". Pääasiassa on kyse kyvystä päätellä tai valikoimasta yleisiä periaatteita erottaa oikeat johtopäätökset (tai totuudet) vääristä.

Filosofi Aristoteles sanoi, että logiikan ansiosta voimme oppia sen mitä emme tiedä ja sen johtopäätökset ovat väistämättömiä.

Logiikassa ei ole kyse ajatuksiin, tunteisiin tai mielikuviin liittyvistä psykologisista prosesseista. Siinä on kyse väittämistä, jotka voivat olla tosia tai epätosia toisin kuin toiveisiin liittyvät lauseet tai tarkoitukset.  

Logiikassa on kolme rakennusosaa:

  • Johdonmukaisuus – mikään asia ei ole toista asiaa vastaan
  • Luotettavuus – oikeasta perusteesta ei voi tehdä väärää johtopäätöstä
  • Täydellisyys – ei ole olemassa tosia väittämiä, joita ei voi vahvistaa prosessin aikana

Tässä yksinkertainen esimerkki:

Jos Thomas on johtaja, Thomas on vastuussa. Thomas on johtaja. Siksi Thomas on vastuussa.

Miten looginen päättelytesti toteutetaan

Loogiset päättelytestit arvioivat usein kykyä käyttää sekvensseinä olevaa tietoa. Testihenkilön pitää tunnistaa perustana olevat säännöt ja mallit sekvensseinä tunnistaakseen, mikä tulee seuraavaksi.

Menestymiseen loogisessa päättelytestissä vaikuttaa kyky olla taitava aktiivisessa lukemisessa ja reflektoinnissa siitä, mitä selitetään; aiheen määrittely; itselleen kysymysten tekeminen asioiden kulusta, kaaviokuvista tai sekvensseistä ja omin sanoin kertominen monimutkaisemmista tekijöistä.

Loogiset päättelytesti ovat tavallisesti aikarajoitteisia ja testi alkavat yleensä helpommilla kysymyksillä. On hyvä muistaa, että aina on vain yksi oikea vastaus. Loogisia päättelytestejä voidaan käyttää rekrytoinnin yhteydessä ennustamaan työssä suoriutumista. Nämä testit voivat olla myös numeraalisia (numeroita), verbaalisia (sanoja) tai diagrammeja (kuvioita).