TEIQue -tunneälytesti

Kognitiiviset testitKykytesti

Tunneälyä mittaava kyselylomake koostuu sarjasta kysymyksiä, joiden avulla vastaaja arvioi itseään ja joilla mitataan hänen omaa käsitystään tunnistaa omia ja toisten tunteita.

Tunneälyn psykologista käsitettä on mitattu psykometristen arviointien avulla 1990-luvulta lähtien. Varhaiset teoriat rinnastivat tunneälyn eräänlaiseen kognitiiviseen taitoon, jolloin sen voi oppia ja sitä voi harjoittaa. Thomas Internationalin Tunneälytesti (TEIQue), joka perustuu tri K. V. Petridesin tunneälyteoriaan, on ainutlaatuinen arviointi, jossa tunneäly ymmärretään persoonallisuuspiirteiden kokoelmaksi.

Varhaiset teoriat keskittyivät sosiaalisen älyn käsitteeseen (esim. Thorndike 1920-luvulla). Vähitellen ne alkoivat kehittyä, kun tutkijat ryhtyivät pohtimaan erityyppisiä älykkyyden lajeja, kuten Gardner (1983) teoriassaan useista erilaisista älykkyyden tyypeistä. Tunneälyä psykologisena käsitteenä mitattiin ensi kertaa 1990-luvun alussa, ja liike-elämässä se alkoi saavuttaa suosiota 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa.

Tunneälyn teoria voidaan jaotella tunneälyyn kykynä tai persoonallisuuspiirteenä. Kykyä korostavat tunneälyn arvioinnit hyödyntävät suoritustestejä ja tehtäviä, joilla mitataan yksilön kykyä prosessoida emotionaalista informaatiota ja tehdä siitä päätelmiä. Vastaukset ovat joko oikein tai väärin. Tunneälyä persoonallisuuspiirteenä mittaavissa arvioinneissa käytetään kyselylomakkeita, ja niillä mitataan henkilön käsitystä omista tunnekokemuksistaan ja -kyvyistään. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan vastaukset kuvastavat vastaajaa verrattuna vertailuryhmään.

Lataa lyhyt kuvaus piirrepohjaisesta tunneälyteoriasta tästä Lisätietoja TEIQue-tunneälytestin tieteellisestä perustasta, mukaan lukien tieteellisten julkaisujen määrä ja bibliografia, on saatavilla osoitteesta www.psychometriclab.com.

 

Request a call back:

Lähetämme mielellämme lisätietoa arviointimenetelmistämme ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista sekä kouluttautumismahdollisuuksista ja viimeisimmistä uutisista.