Brugerbetingelser

Se nedenfor for Thomas International betingelser for brug (på engelsk)

Databeskyttelse - fortrolighed

Databeskyttelse - fortrolighed 

Når du besøger dette website, kan du falde inden for en eller flere af følgende kategorier: 

 1. Du er besøgende på vores site, du browser siderne og vil gerne kontakte os for yderligere information (”Besøgende”);
 2. Du er kunde hos Thomas med adgang til vores online-portal (”Online-kunde”);
 3. Du er af en Thomas Online-kunde blevet bedt om at gennemføre en assessment på dette website eller at afgive andre oplysninger i relation til en rekrutteringsproces (”Kandidat”).

Vores håndtering af dine personlige data afhænger af, hvilken kategori du tilhører; hvilket du kan se nedenfor. Desuden er der information, der gælder for alle parter – scroll venligst længere ned.

Besøgende 
Som besøgende kan du kontakte os via email, telefon eller en online kontaktformular. Hvis du gør dette, gemmer vi de oplysninger, du giver os, så vi kan give dig yderligere information omkring vores ydelser.  

Online-kunde 
Som en online-kunde er dine data beskyttet af din brugerkonto. Når du bliver online-kunde, vil du modtage et brugernavn og et password, som beskytter din information. Dit brugernavn identificerer dig som den person, der har adgang til informationen. Thomas vil, til evalueringsformål, bevare de assessment data og resultater, som du anvender. Thomas vil bestræbe sig på at opretholde sikkerheden for disse data og oplysninger. Vi vil aldrig videregive disse oplysninger til nogen anden end den bruger, der har abonneret på ydelsen (med mindre vi ved lov er forpligtet til at gøre dette).

Kandidat 
Som kandidat kan du afgive oplysninger til en rekruttør i forbindelse med en jobansøgning. Du kan også gennemføre analyser og tests (se nedenfor) enten som led i en jobansøgning eller som led i en intern assessment, hvis du allerede er medarbejder.

De oplysninger du afgiver, behandles udelukkende af den rekrutterende arbejdsgiver (og Thomas International på dennes vegne) med det formål, at tage din jobansøgning i betragtning eller for at gennemføre en assessment hos den rekrutterende arbejdsgiver (hvis du allerede er ansat). Hvis du lykkes med din ansøgning (eller hvis du allerede er medarbejder hos den rekrutterende arbejdsgiver) vil alle oplysninger, der oprettes i denne ansøgning, blive opbevaret i din HR-sagsmappe hos den rekrutterende arbejdsgiver, så længe du er medarbejder eller i op til 6 år efter afslutningen af din ansættelse. Ellers opbevares denne information kun så længe det er nødvendigt i forbindelse med din ansøgning. Ved at angive, at du er enig i dette, giver du os (og rekruttøren) dit udtrykkelige samtykke til at bevare og behandle alle oplysninger, som er opnået via denne ansøgningsprocedure og om nødvendigt, at overføre dem til lande udenfor EØS-området.

Den rekrutterende arbejdsgiver kan bede dig gennemføre analyser og tests. Ved at angive dit samtykke, giver du både den rekrutterende arbejdsgiver og Thomas International dit udtrykkelige samtykke til at beholde og behandle alle de oplysninger, der er opnået via disse og at overføre dem til lande uden for EØS området, såfremt det måtte være nødvendigt samt at gemme disse data på servere placeret andetsteds.

Hvis du allerede er ansat hos den rekrutterende arbejdsgiver, kan dine resultater senere blive anvendt af den rekrutterende arbejdsgiver til karriereudvikling og/eller job-ændringer og til drøftelse med ledere / teamledere.

 Alle parter 
Thomas International giver ikke personlige oplysninger, som specifikt kan identificere dig, til tredjepart til brug for direkte marketing eller andre salgsfremmende formål. 

Cookies 
Dette site anvender cookies, herunder flash cookies.

Cookies (herunder flash cookies) er små konfigurationsfiler, som vores system beder din browser (f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox) om at gemme på din computer for os. Cookies giver dig mulighed for lettere at bruge vores tjenester, og lader os holde styrk på visse statistiske informationer, som hjælper os med at forbedre vores website og relaterede tjenester. Vi bruger dem til at identificere dig, så vi kan huske dine præferencer og spore hvor du er, hvis du er i gang med at gennemføre en analyse eller test og mister forbindelsen. Hvis du sletter disse cookies eller indstiller din browser til ikke at acceptere cookies fra os, skal du genindstille dine præferencer, når du logger på vores system, og du kan ikke genstarte en analyse / test på det sted du slap, hvis du bliver afbrudt. 

Dataeksport 
Vi kan sende de personlige data, som er gemt på dette websted, til lande, hvis databeskyttelseslovgivning eventuelt ikke er så omfattende, som i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Vi har naturligvis taget passende skridt til at sikre samme beskyttelsesniveau for behandling af data i disse lande som inden for EØS. 

Fortrolighedserklæring 

De data, som vi opbevarer i vort system, holdes fortroligt. Kun nedenstående potentielle 4 grupper af personer, har adgang til dine informationer:

 • Administratoren, der har en Thomas WEB-konto. Så længe du opretholder sikkerheden omkring dit brugernavn og adgangskode, kan ingen andre, end de nedenfor anførte personer, få adgang til dine oplysninger.
 • Andre, som organisationens hovedadministrator instruerer os om at sende informationer til. På dette site er der mulighed for at have assessment-rapporter fremsendt til en email-adresse. Dette udføres på din risiko og sikkerheden vil afhænge af, at du indtaster den ønskede email-adresse korrekt.
 • Hvis du er kandidat videregiver vi dine oplysninger til den rekrutterende arbejdsgiver (se ovenfor) og behandler disse på vegne af arbejdsgiveren.
 • Thomas International kan undertiden udføre anonym forskning ved hjælp af de data, som du har oplyst. Det betyder, at vi kan undersøge kandidaternes resultater i forbindelse med statistisk analyse af større grupper af individer, der har gennemført vores assessments. Hverken Thomas International eller vores forskere vil kontakte dig i denne forbindelse. Du vil ikke blive identificeret og heller ikke være identificerbar, når sådanne undersøgelser gennemføres.
 • Vi videregiver ikke oplysninger, som du har afgivet til nogen anden organisation, med mindre vi pålægges dette via lovgivning. 

Thomas International UK Ltd,1st Floor, 18 Oxford Road, Marlow, Buckinghamshire, SL7 2NL Tel: +44 (0) 1628 475366 Web: www.thomasinternational.net 

Re-issued 14. juni 2018 

TI_DK_Fortrolighed_v1.pdf
download dette dokument

Thomas International DK - Generelle forretningsbetingelser

 

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER,
herunder salgs-, leverings-, betalings- og administrationsbetingelser

 1. Generelt

Følgende almindelige forretningsbetingelser er gældende for enhver samhandel mellem Thomas International Danmark A/S (herefter benævnt TID) og kunden (herefter benævnt Kunden).

Ved Kundens anvendelse/modtagelse af TIDs produkter/serviceydelser accepteres TIDs gældende generelle forretningsbetingelser, som er tilgængelige på TIDs website.

Ved signifikante ændringer i TIDs generelle forretningsbetingelser vil Kunden blive orienteret herom skriftligt med et varsel på 30 dage inden ikrafttræden.

 1. Modtagelse af ordrer

Ved tilmelding til TIDs kurser/seminarer fremsendes skriftlig bekræftelse på email, eller der underskrives ordreformular. Kursustilmelding er bindende. Enhver indsigelse mod det fremsendte skal straks meddeles TID skriftligt.

Afgivelse af ordrer på TIDs øvrige produkter (modtaget via post, email eller afgivet i softwareprogrammer), er bindende. Enhver indsigelse skal straks meddeles TID skriftligt.

For alle tilbud og ordrer gælder TIDs generelle forretningsbetingelser (nærværende dokument). Afvigende eller yderligere aftaler, herunder købsbetingelser fra købers side, er kun bindende, hvis TID godkender dem skriftligt.

 1. Priser

Alle priser opgivet i tilbud og generelle prislister eller på anden måde oplyst af TID er excl. moms.

TID forbeholder sig ret til prisstigninger uden varsel, dog ikke gældende for modtagne og accepterede ordrer og leverede, men ikke fakturerede produkter/ydelser.

 1. Betalingsbetingelser

For kurser/seminarer/generelle konsulentydelser gælder følgende:

 • Faktura fremsendes ca. 3 uger før gennemførelse af forløbet og skal betales senest 8 dage før.
 • Ved udsættelse/aflysning af kursus/ seminar/konsulentydelse, hvilket skal ske skriftligt, skal faktura betales i henhold til først aftalte dato for gennemførelse.

For alle varer og serviceydelser leveret af TID gælder en generel betalingsfrist på 14 dage netto fra fakturadato. Fristen kan ikke afviges. Indbetaling kan KUN ske med den i fakturaen anførte FIK-kode.

I tilfælde af, at angivne betalingsfrister overskrides, og årsagen her til kan henføres til køber, pålægges et gebyr på 500,- kr., excl. moms, og dertil tilskrives en morarente på 2 % pr. løbende måned. Efter fremsendelse af 1. rykker (elektronisk eller pr. post) kan TID tage kravet til inkassobetaling. Alle udgifter relateret hertil betales af Kunden.

Kunden er ansvarlig for, at TID er i besiddelse af Kundens til enhver tid gældende faktureringsadresse og øvrige nødvendige faktureringsoplysninger, herunder Kundens eventuelle købsordre nr.

 1. Levering

Ved afmelding fra kursus betales et gebyr, uanset årsag:

For certificeringskurser gælder:

 • Ved Kundens udsættelse af bekræftet kursusdeltagelse faktureres kr. 1250,- pr. kursusdag i tillæg til kursuspris. Ønske om udsættelse skal ske skriftligt.
 • Ved udeblivelse eller endelig afmelding fra tilmeldte kursus er kursusgebyret tabt. Ved fornyet tilmelding af samme person betales 50 % af kursuspris.

For seminarer/konsulentopgaver gælder:

Ved udsættelse/aflysning, hvilket skal ske skriftligt, gælder følgende:

 • 0-21 dage før aftalt start faktureres 100% af aftalt pris
 • 22-45 dage før aftalt start faktureres 75% af aftalt pris
 • 46-60 dage før aftalt start faktureres 50% af aftalt pris

For alle kurser/seminarer/konsulentopgaver gælder:

 • Ved afholdelse af åbne certificeringskurser er morgenkaffe, øvrige kaffepauser og frokost inkluderet i prisen.
 • Omkostninger til overnatning er ikke inkluderet i angivne priser.
 • Ved afholdelse af interne kurser/seminarer/konsulentopgaver hos Kunden afholder Kunden omkostninger til mødelokale, AV-udstyr, morgenkaffe/traktement til deltagere, samt rejse- og opholdsomkostninger for underviser.
 • Undervisningslokaler, som Kunden stiller til rådighed, skal være af en passende størrelse i forhold til deltagerantallet.

Leverede materialer, såvel fysiske som elektroniske, kan ikke returneres, ligesom restmaterialer ikke modtages retur ved ophør af samhandel.

 1. Ejendomsforbehold

Alle leverede varer forbliver TIDs ejendom, indtil hele købesummen for varen, inkl. eventuelle tilskrevne renter, er betalt. TID forbeholder ret til, ved manglende betaling og efter behørigt varsel, at lukke for adgang til Kundens online konti.

Kunden tildeles en ikke-eksklusiv ret til at anvende Thomas Internationals produkter, efter forudgående krævet uddannelse, til brug i overensstemmelse med betingelserne angivet i dette dokument, så længe de skyldige beløb betales, eller indtil aftalen i øvrigt ophører. Kunden erhverver alene en brugsret, og TID beholder ejendomsretten og alle andre rettigheder, herunder immaterielle rettigheder til produkterne.

 1. Intellektuelle rettigheder og bod

Alle intellektuelle rettigheder (inklusive, men ikke begrænset til, Lov om ophavsret, copyrightbestemmelser, databaseadministrationsrettigheder, varemærkerettigheder) til TIDs/ Thomas International Ltd. produkter, herunder softwareprogrammer, rapporttekster, administrationshåndbøger og træningsmaterialer tilhører TID/Thomas International Ltd. og må kun anvendes i henhold til TIDs anvisninger for retmæssig brug. Kundens ret til TIDs produkter er alene en brugsret. Ingen dele af produkterne må kopieres, reproduceres, ændres eller printes uden forudgående skriftlig tilladelse fra TID

Enhver uretmæssig anvendelse vil berettige TID til en bod på 500.000 kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. TID er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. TID forbeholder sig tillige ret til at anmelde overtrædelsen til politiet. Opkrævning af bod eller iværksættelse af fogedforbud eller politianmeldelse begrænser ikke TIDs ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler.

TIDs produkter og anvendelsen heraf omfattes desuden af Lov om forretningshemmeligheder af 10. april 2018. TIDs produkter skal, som konsekvens heraf, behandles fortroligt. TIDs produkter må kun anvendes til Kundens eget brug og formål knyttet til brugsretten. Ingen dele af aftalen om brugsret til TIDs produkter, herunder softwareprogrammer, rapporttekster, administrationshåndbøger og træningsmaterialer, kan overdrages til andre, herunder andre fysiske personer, sælges, leases/udlejes eller opdeles, og brugsretten er ikke-eksklusiv. Kunden skal således drage nødvendig omsorg for, at produkterne, herunder, men ikke begrænset til softwareprogrammer, online adgange og testmaterialer, ikke kommer tredjepart i hænde, og kan anvendes af denne. Beslutningstagere er ikke trediepart og må i samarbejde med certificerede personer få indsigt i individuelle testresultater på ansøgere og medarbejdere, dog skal den til enhver tid gældende persondatalovgivning iagttages.

Kunden skal straks underrette TID, hvis der er mistanke om, at der finder uberettiget eller ulovlig anvendelse sted. Kunden kan ved f.eks., mistanke om uberettiget adgang til data selv spærre for adgang/ændre brugernavn til onlinesystemet

Om administrationsret udenfor Danmark.

Certificerede personer, der er ansat i en organisation med dansk CVR-registrering og forretningsadresse i Danmark (inklusive Grønland og Færøerne), må administrere persontestning såvel indenfor som udenfor Danmarks grænser, på alle sprog. Såfremt en kunde har medarbejdere ansat i selskaber eller organisationer indregistreret i andre lande, og disse har fast arbejdssted udenfor Danmark og samtidig allerede har eller får administrationsret til Thomas Internationals testværktøjer, må pågældende medarbejdere ikke umiddelbart anvende en Thomas WEB konto oprettet i Danmark. Enhver tildeling/anvendelse af en Thomas WEB / online konto kan kun ske med TIDs skriftlige samtykke.

 1. Særligt om certificering og administrationsret

Administration af Thomas Internationals test- og analyseværktøjer forudsætter deltagelse på certificeringskursus, hvorefter der udstedes personligt certifikat til deltagerne. Under disse almindelige forretningsbetingelser inkluderes en række relevante forhold, som kunder skal være opmærksomme på ved indgåelse af aftaler med TID:

Det er obligatorisk for certificerede at deltage på min. 1 netværksmøde/webinar pr. år (GRATIS). I modsat fald kan administrationsretten inddrages.

Det er ligeledes obligatorisk for alle certificerede at modtage mails fra TID vedr. opdateringskurser, fortolkninger af testresultater, ny forskning og anden relevant information knyttet til administration af TIDs produkter. Ved brugen af TIDs produkter giver brugerorganisationen og dennes certificerede personer samtykke til at modtage mails fra TID.

Certificering i test- og analyseværktøjer fra Thomas International giver brugsret (licens) til at administrere pågældende analyse/ test. Materialer og softwareprogrammer er Thomas Internationals ejendom. Såfremt anvendelse af systemet ophører, kan certifikat, håndbøger og softwareprogrammer kræves tilbageleveret.

For retten til at anvende et analyse- og testværktøj beregnes certificeringspris pr. person og for brug af ALLE materialer, såvel analyse-/testpapirer som softwareprogrammer, betales enten stykafgift eller en fast årlig forbrugslicens. Ved henvendelse til TID oplyses aktuelle priser.

Som minimum skal der være mindst 1 certificeret bruger i organisationen for at opnå, og til enhver tid bevare, adgang til Thomas WEB systemet, hvorfra indkøbte materialer kan forbruges.

Administration af værktøjerne fra Thomas International kræver tilslutning til Thomas WEB (online system). Foruden betaling for forbruget, betales et årligt serviceabonnement pr. online-konto. Abonnementet er obligatorisk for administration af TIDs testværktøjer og betales fortløbende hvert år i januar. Ved ønske om afmelding af en eller flere Thomas WEB konti skal dette ske skriftligt og senest 1. december.    I modsat fald skal abonnement betales for efterfølgende    år. Ved afmelding af konto tabes eventuelt resterende forbrugsmaterialer på Kundens tilhørende online konti. Online konti og tilhørende indkøbte forbrugsmaterialer kan ikke overdrages uden skriftlig tilladelse fra TID.

Virksomheder og organisationer, der ønsker at anvende værktøjer fra TID, udpeger den eller de personer, der skal forestå den daglige administration af analyse-/testværktøjerne. Certifikatet er personligt og følger den certificerede person. Kun certificerede personer må administrere TIDs værktøjer.

Analyse-/testværktøjerne skal være til rådighed for organisationens ledere på en hensigtsmæssig og professionel måde. Såfremt værktøjerne fra TID ikke administreres i denne ånd, forbeholdes ret til at inddrage administrationsretten.

 1. Misligholdelse

I tilfælde af misligholdelse fra TIDs side kan Kunden ikke gøre brug af sine almindelige misligholdelsesbeføjelser, før end Kunden skriftligt og specificeret har reklameret over den påståede misligholdelse og givet TID en frist på 20 arbejdsdage til at rette op på forholdet.

 1. Force majeure

Såfremt TIDs opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til parternes aftale hindres som følge af force majeure, udsættes tiden for TIDs opfyldelse af sine forpligtelser i et tidsrum svarende til den forsinkelse i arbejdsdage, som herved måtte være gået tabt.

 1. Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, herunder, men ikke begrænset til produktansvar, som TID måtte pådrage sig i relation til sine produkter, er begrænset til direkte skade og tab. TID skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab, herunder men ikke begrænset til tab af data, driftstab eller tabt avance.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om TID har handlet simpelt uagtsomt. TIDs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Erstatningskrav som ikke er fremsat senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadeforvoldende handling anses for bortfaldet.

 1. Tvister

Uoverensstemmelser mellem TID og Kunden skal afgøres efter dansk ret, eksklusiv internationalt privatretlige regler, ved Københavns byret som første instans.

 1. Administrationsbetingelser

På efterfølgende sider er angivet TIDs etiske regelsæt for anvendelse af enhver form for personrelaterede psykometriske værktøjer og andre værktøjer fra TID. Disse bedes iagttaget. TID forbeholder sig ret til inddragelse af administrationsret, såfremt det skønnes, at de almindelige etiske retningslinjer ikke overholdes.

Ved accept af nærværende dokument forpligter Kunden sig til at følge TIDs etiske regelsæt

 1. Kundens data

Alle data på Kundens online adgange tilhører Kunden.

Ved ophør af samarbejde eller lukning af brugeradgange, er Kunden, som dataansvarlig, ansvarlig for at slette alle data på egne online adgange.

Efter sletning af alle data på egne online adgange skal Kunden bede TID slette ønskede login adgange.

 1. Kundedata

Kunden er, som dataansvarlig, ansvarlig for, at de data, som Kunden indlæser i TIDs produkter, ikke er i strid med dansk og EU-ret, herunder men ikke begrænset til Persondataloven, og ikke krænker tredjemands rettigheder.

 1. Databehandleraftale

Gældende persondatalovgivning kræver etablering af en Databehandleraftale mellem Databehandleren (TID) og Kunden (Dataansvarlige), såfremt samarbejdet indebærer håndtering og opbevaring af persondata og følsomme persondata. Etablering af en Databehandleraftale med TID betinger anvendelse af et af TID udarbejdet Databehandleraftalegrundlag. 

 

ETISKE REGLER FOR ANVENDELSE:

Et resultat af en personlighedstest er et støtteværktøj til at finde overensstemmelse mellem personens kvalifikationer og kravene i jobfunktionen. Dette skaber mere motiverede medarbejdere og mere effektive organisationer. Test– og analyseværktøjer fra TID skal administreres i denne ånd.

 • Persontest fra TID må alene administreres af personer, som er certificerede brugere. Dog må organisationens ledere gerne, i samarbejde med de(n) certificerede, administrere testens resultat.
 • Ansøgere og medarbejdere skal gives oplysning om, at testen er en del af det samlede billede af hans/hendes kvalifikationer.

Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) og Dansk Psykolog Forening (DP) har udarbejdet etiske vejledninger for brug af erhvervspsykologiske test. TID anbefaler brug af disse vejledninger for hensigtsmæssig brug af persontest. Vejledningerne foreskriver bl.a. at:

”Den pågældende testudbyder er forpligtet til at udbyde årlige efteruddannelsesdage, mens virksomheden/ organisationen skal føre behørigt tilsyn med, hvordan de testuddannede bruger den/de respektive test/ analyser og hvorvidt de vedligeholder de på kurset tilegnede kompetencer. Virksomheden udarbejder selv en officiel politik, der konkretiserer, hvorledes det behørige tilsyn udmøntes i praksis”.

Et certifikat fra TID, der giver ret til at anvende et eller flere persontestværktøjer fra Thomas International, skal fornyes hvert år. Såfremt en bruger gennem løbende anvendelse har opretholdt sin kompetence i administrationen af testen samt har deltaget i min. ét Thomas Netværksmøde (eller andre opdateringsmøder) pr. år (GRATIS), fornyes certifikatet automatisk.

Hvis brugeren ikke anvender det pågældende testværktøj kontinuerligt, kan administrationsretten inddrages. Fornyet administrationsret kræver deltagelse på nyt kursus. Prisen for deltagelse på et kursus vil være et administrativt gebyr til dækning af omkostninger.

Vejledningerne fra VPP og DP foreskriver endvidere, at:

”Test anvendes som et hjælpeværktøj til personer med erfaring i personvurdering eller medarbejderudvikling, hvilket betyder, at de personer, der skal arbejde med test/analyser, på forhånd skal besidde en vis relevant erhvervserfaring eller menneskelig modenhed”.

TID anbefaler, at kun personer med enten lederansvar/ledererfaring eller personer med erfaring i selvstændige opgaver indenfor personvurdering (rekruttering) eller personer med erfaring i selvstændige opgaver indenfor medarbejderudvikling, uddannes i persontestværktøjerne fra TID.

Med udgangspunkt i vejledningerne fra VPP og DP, forbeholder TID sig ret til, én gang pr. år at gennemgå og vurdere, hvorvidt den enkelte kundes forbrugsmønster, anvendelse i forhold til organisationens størrelse og almindelige kompetence, herunder personlige sikkerhed i fortolkning og administration af testen, kan betragtes som tilstrækkeligt til fortsat at kunne være AKTIV bruger. Krav om deltagelse på et fornyet kursus meddeles skriftligt. Hvis Kunden og de certificerede brugere ikke ønsker fornyelse af administrationsret, overføres disse til en PASSIV liste. Certifikat mistes ikke, men administrationsret er midlertidigt stillet i bero. Dette gælder indtil   de certificerede brugere hos Kunden har deltaget på fornyet kursus.

TID tilbyder en række serviceydelser, der sikrer en løbende kontakt med certificerede brugere. Dette sker via løbende udsendelse af mails, hotline support, telefonisk kontakt, afholdelse af netværksmøder og produktopdateringer, afholdelse af produktopdateringer som webinarer og dialog via sociale medier. Derudover kan der, efter behov, afholdes møder hos Kunden. De i denne sektion nævnte servicetyper tilbydes uden beregning. Brugere, der føler sig usikre på tolkning af et testresultat, skal kontakte TID.

 • En hvilken som helst personanalyse eller persontest er et samtalegrundlag, der har til formål at opnå øget forståelse hos begge parter for personens stærke sider og kompetencer i forhold til jobbet og omgivelserne. Enhver tilbagemelding af testresultater skal ske i denne ånd, og det er vigtigt, at personen oplyses om resultatet og får lejlighed til at tilkendegive sine synspunkter.
 • Anvendelse af personanalyser og -test må ikke føre til en stereotypisering af personer. Den enkelte ansøgers eller medarbejders særegne kompetencer og personlighed er kun relevant at få belyst i forhold til det aktuelle job/jobtype.
 • Ved administration af en persontest skal det altid vurderes, om testningen indebærer risiko for at testningen kan diskriminere i forhold til (men ikke begrænset til); kultur, etnisk tilhørsforhold, race, alder, køn, sprog og handicap. Kontakt eventuelt TID for rådgivning.
 • Enhver personanalyse eller test skal behandle testpersonen fair. Det betyder også, at hverken test eller testadministration på nogen måde må diskriminere i forhold til køn, nationalitet, kulturel baggrund eller race.
 • Inden gennemførelsen af en test eller en personanalyse skal den testansvarlige sikre, at testpersonen har optimale betingelser for at gennemføre forløbet (rolige omgivelser, udluftet lokale … etc.). Ved online testning oplyses testpersonen om ideelle rammer for testningen.
 • Test/analyseresultatet skal behandles og opbevares sikkert og fortroligt. De til test– og analyseværktøjerne tilhørende softwareprogrammer, inklusive login-data, skal behandles således, at kun certificerede personer samt betroede medarbejdere / ledere har adgang til programmet.
 • Resultatet af en persontest kategoriseres som persondata og afhængig af visse stamoplysninger om personen, kan de yderligere kategoriseres som følsomme persondata. Håndtering og opbevaring af skal følge dansk og EU-lovgivning.
 • Test- og analyseværktøjer fra TID bør ikke bruges som begrundelse for opsigelser.TI_DK_Generelle forretningsbetingelser.pdf

Download dette dokument

Thomas International UK Limited Terms of Website Use

THOMAS INTERNATIONAL UK LIMITED TERMS OF WEBSITE USE 

This version: 2.0 
Version date: 9 December 2016 


1. This page (together with the documents referred to in it) sets out the terms and conditions that apply to your use of the website www.thomasinternational.net and www.thomas.co.uk and its related sub-domains (the website), whether as a guest or a registered user. Please read these terms of use carefully before you start to use the website.

2. By using the website you indicate your acceptance of these terms of use and your agreement to abide by them. If you do not agree to these terms of use you should not use the website.

3.We reserve the right to amend these terms at any time. It is your responsibility to review these terms each time you agree to buy any goods or services via the website

Information about us 

4. www.thomasinternational.net is a website operated under licence to Thomas International UK Limited ("We"). We are registered in England and Wales as a limited company under company number 02518079 and have our registered office at 1st Floor, 18 Oxford Road, Marlow, Buckinghamshire, SL7 2NL. Our VAT number is GB 538 0254 54.

Accessing the website 

5. We reserve the right to withdraw or amend the website or any service we provide on the website without notice. We will have no liability or responsibility if for any reason the website is unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the website, or our entire website, to users who have registered with us.

6. If you choose, or you are provided with, a user identification code, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential, and you must not disclose it to any third party. We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our opinion you have failed to comply with any of the provisions of these terms of use.

7. When using the website, you must comply with the provisions of any acceptable use policy we publish on the website.

8. If you are registered as a business user of the website, you represent and warrant that you (the individual doing so) have the authority to do so and to bind any relevant legal entity on whose behalf you are acting.

9. You agree to indemnify (i.e. compensate) us for any loss, damage, cost or expense we suffer as a result of a failure by you to observe and comply with the conditions of these terms of use or any document referred to in them.

10. We reserve the right to suspend your access to the website or your registration as a user immediately if you fail to comply, or we have reasonable grounds to believe that you are failing to comply, with any of these terms of use or any document referred to in them.

Transactions concluded through the website 

11. Nothing in this website is intended as a contractual offer for the provision of our goods or services capable of acceptance by you as principal or agent.

Cancelling your registration as a user 

12. You can cancel your registration as user of the website at any time but this will not affect your obligations in relation to any services or information you have already received. 

Intellectual property rights 

13. We are the owner or licensee of all intellectual property rights in the website and the material published on it. Those works are protected by copyright, trade mark and other laws around the world. All such rights are reserved.

14. You may print off one copy, and may download extracts, of any page(s) from the website for your personal reference and you may draw the attention of others within your organisation to material posted on the website.

15. You must not use any part of the materials on the website for commercial purposes or for any other purpose not permitted by these terms of use without obtaining a licence to do so from us or our licensors, unless you have obtained the materials as an online client, in which case your use of those materials is subject to the terms and conditions applicable to the use of those products.

16. “Thomas” and the jigsaw piece logo are trade marks of Thomas International Limited, of which Thomas International UK Limited is a licensee.
 

 Content of the website 

17. Commentary and other materials posted on the website are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We will have no liability or responsibility for any reliance placed on such materials by any visitor to the website or by anyone informed of any of its contents.

18. You should not act or refrain from acting based on any information you obtain from this website unless you have taken appropriate specific advice from a suitably qualified individual.

19. We may change the content of the website at any time. If the need arises, we may suspend access to the website, or close it indefinitely. Any of the material on the website may be out of date at any given time, and we are under no obligation to update such material.

20. If you have any concerns about material which appears on the website, please contact webmaster@thomasinternational.net .


Our liability and status 

21. Where you obtain products (including services) from us for which you have paid, the supply of such products is subject to our standard terms and conditions, which supersede the terms set out below.

22. The material and content displayed on the website is provided without any guarantees, conditions or warranties from us as to its accuracy. To the extent permitted by law, we and other members of our group of companies expressly exclude all conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by statute, common law or the law of equity.

23. We will not be responsible to you for:

 • any losses which are not a foreseeable consequence of an act or omission by us relating to the website. Losses are foreseeable where they could be contemplated by you and us at the relevant time you used the website
 • loss of income, revenue, business, profits, or contracts (whether direct or indirect)
 • loss of anticipated savings
 • loss of or corruption to data
 • loss of goodwill
 • wasted management or office time.

24. Regardless of the previous paragraphs in this section, if we are found to have any liability to you, that liability will be limited to £100.

25. None of the above affects our liability for death or personal injury arising from our negligence, nor for fraudulent misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter, or any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

26. No agency, partnership, joint venture, employment relationship or franchise relationship is intended or created between you and us as a result of your use of the website or by you entering into any contract to buy Products.

Information about you and your visits to the website
 
27. We process information about you in accordance with our privacy policy which may be accessed at www.thomasinternational.net/TermsofUse.aspx . By using the website, you consent to that processing and you warrant that all data provided by you is accurate.

Viruses, hacking and other offences

28.  You must not misuse the website by knowingly introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or other material which is malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorised access to the website, the server on which the website is stored or any server, computer or database connected to the website. You must not attack the website via a denial-of-service attack or a distributed denial-of service attack. By breaching this provision, you would commit a criminal offence under the Computer Misuse Act 1990. We may report any such breach to the relevant law enforcement authorities and disclose your identity and relevant personal details to them. In the event of such a breach, your right to use the website will cease immediately.


Links to and from the website 

29. You may link to our home page provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, and does not suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists. You must not establish a link from any website that is not owned by you. The website must not be framed on any other website. We reserve the right to withdraw linking permission without notice. The website from which you are linking must comply in all respects with the content standards set out in any acceptable use policy we publish on the website.

30. Where the website contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources and accept no liability or responsibility for them or for any loss or damage arising from your use of them.

Jurisdiction and applicable law

31. The English courts will have non-exclusive jurisdiction over any claim arising from, or related to, a visit to the website although we retain the right to bring proceedings against you for breach of these conditions in your country of residence or any other relevant country. These terms of use are governed by English law.

Variations 

32. We may revise these terms of use at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time to take notice of any changes we made, as they are binding on you. Some of the provisions contained in these terms of use may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on the website.

 9th December 2016

Thomas International UK Limited, 1st Floor, 18 Oxford Road, Marlow, Bucks, SL7 2NL
webmaster@thomasinternational.net
t: +44 1628 475366

Download dette dokument