Rozvoj personálu

Využití potenciálu ke zlepšeníPsychologie ve sportu

Schopný a angažovaný personál je důležitý pro každé prostředí, ať již se jedná o velkou společnost nebo o sportovní tým. Od pořadatele zajišťujícího bezpečnost při utkání až po analytika provádějícího rozbor předvedeného výkonu, každý hraje v organizaci (klubu) důležitou roli při plnění stanovených cílů. Rozvíjení pracovníků na všech úrovních tak, aby ze všech sil přispěli k úspěchu je pro zvyšování celkové výkonnosti zásadně důležité.

Vaši sportovci i vaše týmy mohou sklízet na hřišti nebo na dráze slávu, ale jejich úspěchy závisejí na mnoha jiných věcech než jen na konkrétním výkonu v určitý den. Za jejich sportovními výkony stojí celý tým lidí složený z trenérů, fyzioterapeutů a administrativních pracovníků. Bez schopných a oddaných sportovních činovníků byste riskovali nebezpečí nesplnění svých cílů.

My u Thomase jsme přesvědčeni, že když se budete soustředěně věnovat několika klíčovým oblastem, přivede vás to na cestu k úspěchu. Jaké kroky je tedy nutno podniknout, abyste zlepšili svou strategii pro práci znamenající další rozvoj vašeho personálu?

Vyhledávejte a přijímejte jen vhodné lidi 

Nejvhodnější čas, kdy můžete začít zkvalitňovat svůj personál, je během výběrového řízení na nové zaměstnance. Již inzerát na volné místo musí být správně sestavený, potom se musí správně provést výběr z uchazečů tak, aby do volných funkcí nastoupily vhodné typy osobností a personální práce musí pokračovat dalším rozvojem přijatých zaměstnanců. Jen tak si vytvoříte pevnou základnu pro úspěšnou činnost. 

Zamyslete se nad cíly své organizace – hledáte trenéry s důrazem na zúčastňování se sportovních akcí nebo ty, kteří mají přivést vaše sportovce k dobrým výkonům? Nebo chcete dokonce dostat svůj tým až na nejvyšší úroveň? Jakmile budete mít v tomto jasno, můžete začít hledat typy lidí, kteří budou pro dosažení takto jasně stanovených cílů nejvíce vyhovovat - jak chováním, tak i dovednostmi. Profilování funkce vám pak může pomoci určit ideální charakteristické rysy pro danou roli a společně s profilováním chování zjistíte, zdali máte v příslušných rolích správné typy lidí.

Vybudujte si silné vedení 

Lidé odcházejí od vedoucích, ne od společností. Silné vedení pomáhá orgainizaci dosahovat její cíle. Jak ale zajistíte, abyste měli ty správné vedoucí, kteří umí podporovat vaše lidi (sportovce i realizační tým) a díky tomu vaše organizace dosahovala žádoucích výsledků?

Rozdíl mezi přijatelným vedoucím a vynikajícím lídrem často spočívá v rozdílné emoční inteligenci.  Emočně inteligentní lídři si více uvědomují, jak působí na své okolí, lépe komunikují a umí se přizpůsobit svým méně emočně inteligentním kolegům.
 

Využívání emoční inteligence vytvoří prostředí vzájemného porozumění, které podporuje vaše lídry, aby si uvědomili, jak působí na lidi kolem sebe. To má v konečném efektu za následek, že dokáží lépe vést vaše osazenstvo v úsilí a práci směrem k úspěchu.

Umění pracovat v týmu patří k dalším základním dovednostem úspěšných lídrů. Když umožníte lídrům náhled na takové skutečnosti, jakými jsou jejich vlastní chování, ale i chování ostatních členů týmu, způsob, jakým komunikují a také na jejich silné stránky, nedostatky i motivátory, poskytnete jim nástroje pro úspěšnou spolupráci vedoucí k vyšší výkonnosti.

 

Investujte do rozvoje svých lidí 

S rozvojem vaší organizace rostou i požadavky na vaše osazenstvo. Investice do školení a dalšího vzdělávní personálu zajistí, že budete dobře připraveni řešit nové úkoly a projekty.

Mnoho organizací hodně investuje do tréninku "tvrdých" (tj. přesně měřitelných a snadno ověřitelných) dovedností a často zapomíná na opačný konec daného spektra. Ale právě rozvoj "měkkých" dovedností může znamenat rozhodující výhodu a vyšší celkovou výkonnost organizace. To nejcennější, co máte ve své organizaci, jsou lidé. Sebeuvědomělé, dobře komunikativní a emočně inteligentní osazenstvo je také mnohem účinnější a působivější při posilování organizace interně a při jejím zviditelňování navenek. A právě to může rozhodovat při získávání odměn a uznání nebo setkávání se s neúspěchem.

Školící programy (např. Thomas workshopy z řady zvané Evoluce) se soustřeďují právě na klíčové měkké dovednosti související s úspěchem a výkonností. Kurzy na zlepšení komunikace, zvládání konfliktů a zkvalitňování vedení nabízejí pro váš personál jasnou cestu směrem ke zvyšování svých výkonů.

Angažujte svůj personál 

Záleží na tom, koho jste přijali a zaměstnali. Jestliže budou vaši lidé pracovat bez zájmu o věc, okamžitě se ocitnete ve velkém nebezpečí, že váš demotivovaný personál nebude plnit stanovené úkoly a cíle.

Jednoduchý průzkum angažovanosti zaměstnanců vám může pomoci zjistit oblasti, kde má váš personál problémy. Díky takto získaným výsledkům budete moci správně zaměřit své úsilí a konkrétní kroky pro zvýšení zaměstnanecké angažovanosti, abyste co nejvíce ovlivnili výkonnost celé organizace.
 

Výzkumem Engage for Success* (Angažovaností k úspěchu) se zjistilo, že společnosti s vysokým stupněm angažovaností dosahují až o 18 % vyšší produktivitu než organizace s málo angažovaným personálem. Lidé spokojení se svou prací i se svými vztahy na pracovišti, navíc když cítí uznání za svůj přínos, podávají výkony na hranici svých možností a posunují celou organizaci kupředu.

Rozvoj vašich lidí vám dává příležitost utvářet budoucnost své organizace podle svých představ. Zdokonalování dovedností svého personálu v kriticky důležitých oblastech vám pomůže plnit základní předpoklady úspěšného působení své organizace a vytvářet realistické plány pro dosahování žádoucích výsledků. Důležitost kvalifikovaného a angažovaného personálu se nesmí přehlížet, je to zásadní nutnost pro cestu vedoucí k vynikající úrovni.

*http://engageforsuccess.org/wp-content/uploads/2015/09/The-Evidence.pdf