Budování týmových vztahů

Psychologie ve sportuMotivace ve sportu

Základem sportovního úspěchu je týmová práce. To platí jak pro sportovce věnující se individuálním sportům, tak i pro kolektivní sporty. Posilování uvědomění, jak člověk působí na své okolí, a pochopení vlastní osobnosti jsou klíčem k vybudování dobrých pracovních vztahů s vaším týmem i uvnitř týmu.

Ať je váš tým sestavený teprve nedávno, nebo jako kolektiv sportovců a členů jejich podpory spolupracuje již delší dobu, vždy se vyplatí vrátit se k základům, na kterých je postaven.

Vše začíná porozuměním a správným pochopením!

Když se někoho zeptáte na jeho tým, zpravidla začne uvádět čísla a fakta o sportovních výsledcích a fyzických schopnostech. Panuje všeobecné přesvědčení, že na vrchol se dostanou jen lidé silní a fyzicky dobře připraveni. Toto přesvědčení se opakovaně ukázalo jako nesprávné.

Fyzické schopnosti jsou samozřejmě zásadně důležitým předpokladem pro sportovní výkonnost. Ale co psychické schopnosti? Jak často přemýšlejí členové týmu o tom, co probíhá v nitru jejich kolegů? Tento velice důležitý aspekt často chybí.

Poskytnutím vhodných nástrojů svému týmu umožníte, aby jeho členové hlouběji pochopili příčiny svého chování, uvědomili si své silné stránky i nedostatky, a také to, co je vlastně motivuje. To pomůže vytvořit prostředí vzájemného porozumění, které vytvoří solidní základnu pro vybudování a udržování dobrých vztahů.
 

Zjištění chrakteristických rysů chování a emočních vlastností jednotlivců posílí celé týmy v tom smyslu, že každý člen bude přemýšlet o tom, jak působí na ostatní a v čem by se měl změnit. Takto nově získané poznání sebe sama i svých týmových kolegů každému umožní lépe komunikovat, pochopit, co bude pro ostatní nejlepší motivací a jaké dovednosti pro týmovou práci by se měly posílit, aby to co nejpříznivěji ovlivnilo celkovou výkonnost.

Zlepšení týmové dynamiky

Všichni jsme zažili týmy, v kanceláři nebo na sportovišti, kde kolektivní úsilí mařil jeden jediný člověk. Stačí jeden demotivovaný člověk v týmu a ihned zde existuje velké riziko, že se jeho negativita přenese na všechny ostatní.

Týmový výkon je však velmi komplexní záležitost, nejedná se jen o prostý součet jednotlivých prvků. Jestliže zůstává týmová motivace problémem a příčinou nedostatečné výkonnosti není jen jeden člen, co se tam tedy děje? Dochází tam k nějakým střetům mezi antagonistickými osobnostmi? Chybí mezi členy vzájemná důvěra nebo empatie? Snaží se vůbec členové spolu účinně komunikovat nebo porozumět jeden druhému? 

Budou-li si členové vašeho týmu dobře uvědomovat, jak působí na ostatní, pak máte dobrou základnu, na které lze stavět. Dalším úkolem bude vysvětlit každému členu týmu typické osobnostní rysy každého jednotlivce tak, aby chápal příčiny svého chování i chování všech ostatních, navíc i motivátory, obavy a vzájemné rozdíly. Tím se zajistí bezpečné, upřímné a důvěryhodné prostředí.

Čím lepší bude interakce, tím efektivnější bude trénink vedoucí k vyšším výkonům. Proto je odstranění zbytečných zdrojů konfliktů jeden z nejrychlejších způsobů jak motivovat sportovní týmy ke společnému cíli: k vítězství!

Udržování dynamiky 

Odhodlání dosáhnout zlepšení jak u jednotlivců, tak i u celého týmu zaváděním změn vedoucích k vyšší výkonnosti díky systematickému využívání silných stránek musí vyznít tak, že celý tým bude trvale spolupracovat co nejlépe a co nejefektivněji.   

Proč tedy neposkytnout týmu nějaké školení? Tím by se nejen zlepšíly dovednosti jednotlivých členů, ale zároveň by to znamenalo vynikající příležitost pro vybudování pevných vztahů uvnitř týmu. Prokázáním podpory při budování týmu dosáhnete toho, že všichni členové budou pociťovat důvěru a uznání od své organizace. A když budou členové týmu důvěřovat jeden druhému, budou dobře spolupracovat a zároveň se bude posilovat jejich  motivace, což jim usnadní dosahovat stanovené cíle.

Když členové týmu dobře spolupracují, existuje jen málo věcí, kterých by nebyli schopni dosáhnout. A ještě jedno doporučení: Posuzujte své lidi s nadhledem a v širokém kontextu svého oboru. Jen tak budete moci vytvořit skutečně vynikající tým.