Poradenství pro studium a kariéru

Udržení studentůVýběrové řízení a rozvoj

Účinné poradenství pro studium a kariéru znamená mnohem více, než jen zjišťovat naučené znalosti a dovednosti. Studenti, kteří znají silné stránky svého chování, se vyznačují větší sebedůvěrou a cílenější soustředěností při práci (studiu) směrem k dobré budoucnosti. Jak tedy poskytnete svým studentům objektivní rady, aby si mohli opodstatněně zvolit správné cíle, tj. studium, které je k nim povede?

Volba studia 

Důležité je, aby si každý student vybral pro sebe správný obor. Ale jak si zjistí, pro co se bude nejvíce hodit? Když se vezme v úvahu celá řada rozhodnutí, která se musí učinit, a to od volby oboru přes dílčí rozhodnutí o rychlosti a správném směru postupu až po další vzdělávání a konečně i druh zaměstnání, není divu, že mnoho studentů se ve svých rozhodnutích zmýlí. Co tedy můžete udělat, abyste je podpořili a vybavili pro rozhodování potřebnými informacemi?

Pomoc studentům zjistit a pochopit své silné stránky jim umožní soustředit se na rozhodování o vhodných předmětech a studijních programech.
 

V čem jsou dobří? Které předměty nejvíce odpovídají jejich silným stránkám? Umožnění náhledu na způsob vlastního chování poskytne studentům nástroj pro zodpovězení shora uvedených i dalších podobných otázek.

Poznání sebe sama studentům také pomůže vybrat si správné studijní prostředí. Jaký způsob učení jim vyhovuje? Je pro ně lepší docházet do studijního střediska, tam získat zdroje a poté se věnovat samostudiu? Nebo jim víc vyhovuje hodně hodin přímé (tzv. kontaktní) výuky vedené školitelem? Na tyto otázky by měli studenti znát jednoznačné odpovědi a nástroj k poznání svého typu osobnosti jim pomůže pochopit, jak ze sebe dostanou co nejvíce.

Poradenství pro kariéru 

Tradiční poradenství pro kariéru se zpravidla soustřeďuje na pomoc při sepsání působivého životopisu, naučení dovednosti pro správné vystupování při příjimacím pohovoru (interview) atd. Ale často se zde opomíjí osobní preference daného jedince, což potom hraje obrovskou roli, zdali se bude nebo nebude hodit pro zvolenou kariéru.

Stejně jako v případě studia, i při volbě kariéry je rozhodování mnohem snažší, může-li se činit na základě poznání a pochopení charakteristických rysů vlastního chování.
 

Studentti, kteří znají své silné stránky, jsou pro volbu vhodné kariéry lépe vybaveni a mohou začít činit potřebné kroky správným směrem. Když vědí, v čem jsou dobří, a důkladně chápou svou osobnost, dodá jim to sebedůvěru i motivaci, aby začali naplňovat své cíle.

Ale zjištění, jakou cestou by se měli studenti vydat k nástupu do pro ně vhodné kariéry je pouhý začátek. Jak jim tedy poskytnete nástroje, které potřebují, aby vyrostli v sebevědomé a zralé dospělé osobnosti, které si povedou dobře na svém pracovišti? Náhledem na způsob jejich chování a vysvětlení, proč se chovají právě takovým způsobem - to jim umožní upravit svou komunikaci i své projevy tak, aby to vyhovovalo v každé situaci.